Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
PATVIRTINA
Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos
2020 m. kovo 24 d.
direktorės įsakymu Nr. V1-46
 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtos padėti gimnazijos bendruomenei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas gimnazijos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
3. Mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama informacija apie mokymo (-osi) organizavimą nuotoliniu būdu, apie prisijungimo prie „Mano dienyno“ galimybes, apie skaitmeninių technologijų ir kitų išteklių panaudojimą paskambinus 868095544 (direktoriaus pavaduotojai ugdymui/informacinių technologijų mokytoja). Klasės vadovai teikia informaciją auklėtiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams).

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija:

4.1.              įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

4.2.              gimnazija naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

4.3.              „Mano dienynas“;

4.4.              elektroninis paštas;

4.5.              gimnazijos svetainė;

4.6.              „Facebook“ uždaros grupės;

4.7.              kitos ryšio priemonės;

4.8.              mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo(si) aplinkos (EDMODO, ZOOM ir kitos).
5. Gimnazija įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Gimnazija mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti.
6. Nuotolinio ugdymo koordinatorė informacinių technologijų mokytoja, teikia konsultacijas mokytojams, mokiniams skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais.
7. Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimui bei komunikacinių ryšių palaikymui tarp mokytojų ir mokinių naudojamas „Mano dienynas“ (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Klasių vadovai, dalykų mokytojai, ugdytiniai bei jų tėvai (globėjai/rūpintojai) turi galimybę bendrauti tarpusavyje uždarose „Facebook“ grupėse.
8. Dalykų mokytojai nusprendžia ir informuoja klasių vadovus, o klasių vadovai informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus/rūpintojus) iki 2020 m. kovo 27 d.:

8.1.              kaip bus skiriamos mokymosi užduotys;

8.2.              kaip teikiama teorinė ir kita būtina pamokai mokomoji medžiaga;

8.3.              kada ir kokiu būdu mokinys gali kreiptis į mokytoją konsultacijos;

8.4.              kiek būtinojo laiko mokiniui skiriama užduotims atlikti;

8.5.              kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams);

8.6.              kaip fiksuojamas ugdymo medžiagos įsisavinimo įvertinimas.
9. Pagalbos mokiniui specialistai, vadovaudamiesi gimnazijos mokinių, turinčių SUP, sąrašu, teikia švietimo pagalbą SUP turintiems mokiniams ir apie tai informuoja mokinius, tėvus (rūpintojus/globėjus) iki 2020 m. kovo 27 d.
10. Pedagoginiai pasitarimai gimnazijoje bus rengiami nuotoliniu būdu per „Mano dienyną“ ir elektroninį paštą.
11. Gimnazija užtikrins asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS


12. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų tvarkaraštį.
13. Nuo 2020 m, kovo 30 d. dalykų mokytojai pildo elektroninį dienyną pagal savo pamokų tvarkaraštį, nurodydami pamokos temą, pamokoje panaudotą medžiagą (vadovėlis, nuorodos), užduotis, skirdami namų darbus ir pagal galimybes vertindami mokinius.
14. Vykstant nuotoliniam mokymui, visi mokytojai privalo prisijungti prie elektroninio dienyno ne rečiau kai du kartus per dieną tarp 8.00 val. iki 16.00 val.
 

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGAL

15. Organizuojant nuotolinį mokymą, gimnazija įvertina jau taikomas informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas.
16. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

16.1.           Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;

16.2.           Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

16.3.           projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

16.4.           brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).
17. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).
18. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.


 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka esant reikalui gali būti tobulinama

 

_____________________________

JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

DIREKTORĖ

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

 

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. V1 – 44

Jašiūnai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis “Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo”, patvirtintomis 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372, II skyriaus 6.3.punktu,
       1. S u d a r a u  darbo grupę dėl nuotolinio ugdymo organizavimo karantino metu Šalčininkų r. Jašiūnų  „Aušros“ gimnazijoje šios sudėties:

Žana Siliuk, direktorės pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų vyr. mokytoja,  matematikos mokytoja,  darbo grupės administratorė;

Jekaterina Lang, gimnazijos Tarybos pirmininkė, vokiečių kalbos mokytoja,
darbo grupės narė;

Elvyra Sobol, pradinių klasių mokytoja, matematikos mokytoja, darbo grupės narė;

Violeta Bagdiulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
darbo grupės narė.
       2. S k i r i u Žaną Siliuk, informacinių technologijų vyr. mokytoją, direktorės pavaduotoją ugdymui, nuotolinio ugdymo organizavimo IKT koordinatorę karantino metu.

 

Direktorė                                                                                              Dalia Paltanavičienė

 

Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos ugdymo organizavimo aktuali informacija karantino laikotarpiu nuo kovo 16d. iki kovo 27d.

 Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.kovo 13 d.įsakymu Nr.V - 366 ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu'' nuo kovo 16d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbiama aktuali informacija dėl ugdymo organizavimo Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje:


Visi pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Mokytojai nuolat seka informaciją internetinėse svetainėse, elektroniniame dienyne; apsvarsto, ieško, įvaldo naujus įrankius galimam mokinių nuotoliniam mokymui(si); dalyvauja įvairiuose vebinaruose; aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje ir su administracija, panaudojant turimas kominikacines priemones; susipažįsta su rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotolinius būdu.

Tarp klasės vadovo, jo vadovaujamos klasės mokinių bei tėvų (globėjų, rūpintojų) vyksta nuolatinis nuotolinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Klasės vadovas informuoja mokinius ir tėvus apie mokinių turiningą kasdienį užimtumą, skatina domėtis informacija internetinėse svetainėse, paaiškina tėvų pagalbos svarbą organizuojant nuotolinį mokymą(si) po pavasario atostogų.

Gimnazijos direktorė užtikrina, kad nuo 2020 m. kovo 27 d. būtų pasirengta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Direktorės įsakymu bus paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.

 Aktyvūs gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmeniniai kontaktai:

Gimnazijos direktorės Dalios Paltanavičienės tel.numeris: +370 686 92664

Gimnazijos pavaduotojos ugdymui  Žanos Siliuk tel.numeris: +370 680 95544
Gimnazijos pavaduotojos ugdymui Jolantos Driukienės tel.n.: +370 65670293

Gimnazijos direktorės pavaduotojos ūkio reikalams Danutės Dzindziletienės tel.n.: +370 675 07091

Gimnazijos socialinės pedagogės Anos Kulešovienės tel.n.: +370 600 77641

Gimnazijos Tarybos pirmininkės Jekaterinos Lang tel.n.: +370 600 31143Šalyje paskelbus karantiną internete daugėja įvairių pasiūlymų, kaip turiningai praleisti laiką namuose. Sąrašų daug, tačiau išsirinkti darosi sunku. Dėl to, peržvelgę labai didelę jų dalį, pasistengėme sudaryti pagrindinį dešimtuką, kuriame būtų pateiktos pačios įdomiausios ir vertingiausios rekomendacijos visiems – ir mokiniams, ir suaugusiems (ir ne tik karantino metu). 

Lietuvių kalbos mokytojo rekomendacijų dešimtukas:

NEMOKAMOS „VYTURIO“ EL. KNYGOS
Nuostabi iniciatyva! Visiškai nemokamai (tereikia užsiregistruoti) bet kas gali skaityti vertingą grožinę literatūrą elektroniniu pavidalu (jei nežinote, nuo ko pradėti, rekomenduoju Dostojevskio „Nusikaltimą ir bausmę“ arba „Idiotą“, F. Kafkos „Metamorfozę“, Homero „Iliadą“ ir „Odisėją“, Šekspyro „Hamletą“, V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ ar Dž. Orvelo „1984-uosius“).
Nuoroda: https://vyturys.lt/books

NEMOKAMOS „VYTURIO“ GARSO KNYGOS
Ačiū „Vyturiui“ ir už galimybę puikių kūrinių pasiklausyti. Paspaudę ant nuorodos galėsite išgirsti S. Šaltenio „Riešutų duoną“, I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“, O. Vaildo „Doriano Grėjaus portretą“ ar V. Goldingo „Musių valdovą“. Aišku, klausantis reikia išvengti pagundos užsiimti pašaline veikla – nenaršyti feisbuke ar nežiūrėti televizoriaus.
Nuoroda: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/
„KINO PAVASARIO“ FILMAI INTERNETE (IR TELEVIZIJOJE)
Kaip ir žadėta, festivalis vyks kovo 19–balandžio 2 dienomis, tačiau dėl Lietuvoje paskelbto karantino žiūrovai filmais mėgautis galės namų kino platformose (nepraleiskite geriausiu filmu pirmą sykį „Oskarų“ istorijoje išrinkto filmo ne anglų kalba „Parazitas“).
Nuoroda: https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose
VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO SPEKTAKLIŲ TRANSLIACIJOS INTERNETE
Transliacijos iškart susilaukė milžiniško susidomėjimo. Kaip rašoma teatro feisbuko paskyroje, spektaklius ir toliau bus galima stebėti penktadieniais bei savaitgaliais, tačiau tik nurodytu metu (vėliau nuorodos panaikinamos).
Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/VSDTeatras/
PLATFORMOS KINOFONDAS.LT FILMAI INTERNETE
Jau seniai veikianti lietuviškų filmų bazė internete vis dar daugeliui nėra žinoma. Be reikalo! Čia rasite nemažai šalies režisierių kurtų filmų, tarp jų – A. Žebriūno „Gražuolę“, „Velnio nuotaką“, R. Vabalo „Marš, marš tra-ta-ta!“ ar I. Miškinio juostą „Artimos šviesos“. Daugelis filmų yra visiškai nemokami, o likusieji tikrai nebrangūs!
Nuoroda: https://www.kinofondas.lt/filmai/
LRT (MEDIATEKA, LRT PLIUS, „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“)
Žinia, kad nuo kovo 16 dienos LRT pradeda transliuoti specialų LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektą „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ sulaukė neregėto palaikymo. Bet ir be būsimos laidos, čia yra daugybė vertingo turinio. Štai mediatekoje jau rasite įvairių laidų, naujai suskirstytų mokiniams pagal klases (nuo penktos iki dešimtos). O per televizijos kanalą LRT PLIUS („Elito kine“) savaitės pabaigoje suaugusieji kviečiami žiūrėti žymiausių pasaulio režisierių filmus.
Nuoroda: https://www.lrt.lt/mediateka
⃣LRT RADIJO ĮRAŠAI
Jei pageidaujate atpalaiduoti akis, pasiklausykite R. Kmitos romano „Pietinia kronikas“, N. Gogolio „Pamišėlio užrašų“ ar E. Ionesco „Pamokos“. Visą Rekomenduojamų radijo įrašų dvidešimtuką rasite čia: https://www.lrt.lt/…/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomen…
 TED TALKS/TED-ED
Tai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis kiekvienam. Autoritetingų lektorių paskaitos, mokomoji medžiaga mokytojams ir mokiniams – visa tai anglų kalba pateikiama patrauklioje internetinėje platformoje.
Nuoroda (TED TALKS): https://www.ted.com/ Nuoroda (TED-ED): https://ed.ted.com/
⃣ KŪRYBINGUMO MOKYKLA
Tai taip pat nėra naujas projektas, tačiau įgaunantis vis naujų formų. Trumpose laidose mitus paneigia, turinį kuria mokytojai T. Ramanauskas ir K. Sabolius.
Nuoroda: https://kurybingumomokykla.lt/
????
YOUTUBE TURINYS
Be abejo, gerai paieškoję „Youtube“ rasite visko, taip pat ir filmų, kuriuos galima žiūrėti legaliai. Jei nematėte, jokiu būdu nepraleiskite itin jautrios, visos žmonijos patirtis apjungiančios juostos „Human“ (šį filmą mokytojai tikrai galėtų rodyti ir pamokų metu).
Filmo „Human“ 1 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo ???? Filmo „Human“ 2 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=ZoHWcpz5oZM ???? Filmo „Human“ 3 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE&t=24s Na, o toliau – nuorodos, sugrupuotos pagal kategorijas. Tiems, kas nori labiau gilintis į vieną ar kitą sritį (kai kas kartojasi).

LITERATŪRA:
• Nemokamos „Vyturio“ el. knygos: https://vyturys.lt/books • Nemokamos „Vyturio“ garso knygos: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/ • Lietuvių autorių garso knygos nemokamai: https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-…/ • Įvairios elektroninės knygos nemokamai: https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/ • Literatūra 5-8 klasėms: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ • Daugiau internetinių literatūros šaltinių: https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos/ ???? FILMAI IR TV/INTERNETO LAIDOS:
• „Kino pavasario“ filmai internete (ir televizijoje) – nuo kovo 19 dienos: https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose. • Platformos kinofondas.lt filmai internete: https://www.kinofondas.lt/. • Kūrybingumo mokykla: https://kurybingumomokykla.lt/ • „Įdomiosios pamokos“ per LRT – nuo kovo 16 dienos: https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaika… • LRT mediateka: https://www.lrt.lt/mediateka • „Elito kinas“ per LRT PLIUS: https://www.lrt.lt/tema/elito-kinas • „Žmonės cinema“: https://www.zmonescinema.lt/lt • Senoji Lietuvos dokumentika: http://www.e-kinas.lt/ • Vaizdo pamokos „Youtube“: https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-PQ • Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių transliacijos internete: https://www.facebook.com/VSDTeatras/
???? MUZIEJ
AI:
• MO muziejaus iniciatyva #menasnaMO: https://mo.lt/naujienos/ • Skaitmeninio muziejų projekto www.emuziejai.lt virtualiosi parodos: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt • Virtualios parodos Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje: https://www.limis.lt/ • Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios parodos: https://parodos.lnb.lt/ • Lietuvos muziejų svetainės virtualios galerijos: https://www.muziejai.lt/Virtual…/Virtualios_galerijos.lt.asp • Virtualaus kultūros paveldo svetainė: www.epaveldas.lt • Projektas „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“: http://parodos.emuziejai.lt/ • Virtualus turas po Britų muziejų: https://britishmuseum.withgoogle.com/ • Niujurko Gugenheimo muziejaus turas: http://tiny.cc/m5iclz • Virtualus turas po Orsė muziejų Paryžiuje: https://artsandculture.google.com/partn…/musee-dorsay-paris… • Šimtai kitų muziejų ir galerijų, kuriuose galima apsilankyti, neiškėlus kojos iš namų: https://artsandculture.google.com/ ???? EDUKACIJA:
• TED pamokos: https://ed.ted.com/ • „Eduka KLASĖS“ turinys: https://klase.eduka.lt/auth • Nuotoliniai mokymai: https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai • Istorijos pamokos: https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-istorija-val… • Literatūra ir istorija: http://www.xn--altiniai-4wb.info/ • Literatūra 5-8 klasėms: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ • „Nepatogaus kino“ klasė: https://nepatogauskinoklase.lt/ • Vaizdo pamokos „Youtube“: https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-PQ • Dailė, muzika, teatras, šokis: http://smp2014me.ugdome.lt/ • Iniciatyvos „Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ parengta patarimų ir vertingų nuorodų knygelė: https://drive.google.com/…/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ…/view…
Būkite sveiki, o laiką leiskite prasmingai!

Dėl koronoviruso namie likusiems mokinių bei jų tėvelių dėmesiui:
Specialus LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ – darbo dienomis nuo 13 val. per LRT TELEVIZIJĄ.
 
 
 
 
 
Vadovaujantis šiuo Ministro įsakymu, Jašiūnų "Aušros" gimnazija koreguoja ugdymo procesą

Šiandieną draugiškai susirinkę Gimnazijos pirmame aukšte pagerbėme mūsų Tėvynę Lietuvą, giedodami V.Kudirkos "Tautišką giesmę". Vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo – 30-ies metų sukakties proga Mokinių taryba sveikina gimnazijos bendruomenę, linkėdama santarvės, tolerancijos ir laisvės jausmo savyje. Su Švente!
Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Žodžio tremtiniai: jie iškovojo mums galimybę kalbėt(is)" vyko IIIG klasėje. Pamokos tikslai- išmokyti mokinius atskirti  kalbos funkcijas (informuoti, reprezentuoti, komunikuoti, apeliuoti), pajusti žodžio daugiaprasmiškumą, ugdyti viešojo kalbėjimo ir meninio skaitymo įgūdžius. Medžiagos turinys atspindėjo konkretų istorinį laiką - spaudos draudimo metus - ir tą laikotarpį reprezentuojančias asmenybes.
Pamokos darbo rezultatas - ,,Žodžių upė": mokiniai užrašė po 10 žodžių, kuriuos įsiminė, kurie įstrigo, kurie nuskambėjo ypatingai. Ir atsisveikinome Justino  Marcinkevičiaus žodžiais: ,,Kalbėkime taip, tarsi atrodytų, jog kiekvienas žodis yra paskutinis".
Gyvenimą reikia jausti... Tame gyvenime vienas šalia kito yra ir kančia, ir muzika.
Šiandien draugiškai susirinkę aktų salėje informavome mokinius ir mokytojus, kad visa mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvauja akcijoje-projekte "Parama vaikų hospisui", taip pat  pažiūrėjome Arūno Matelio filmo "Prieš Parskrendant į Žemę" kelias ištraukas, kurios padėjo suprasti ir užjausti sergančius vaikus.
Po trumpos pertraukėlės, pasinaudodami Kultūros paso paslaugomis, klausėmės Gedimino Dalinkevičiaus (smuikas) ir Simono Bušmos (gitara) klasikinės muzikos koncerto "Muzikos paveldas: nuo nulio iki džiazo".


Vasario 27 dieną mūsų 2 klasės mokiniai kartu su savo mokytoja Nijole Ragožiene lankėsi Šalčininkų kultūros centre, kur vyko Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos „Lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai“ pristatymas. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti valstybinio ansamblio „Lietuva“ tautinių instrumentų orkestro edukacinėje programoje. Antrokai ne tik pamatė, bet ir išgirdo, kaip skamba tokie senoviniai instrumentai, kaip lamzdeliai, birbynės, kanklės, skrabalai, molinukai, skudučiai, labanoro dūda, ožragis, džingulis ir kt. instrumentai. 
Šiais metais žiemos kaip ir neliko, bet mūsų I G klasės mokiniai tradiciškai pakvietė visus mokytojus ir mokinius į linksmą Užgavėnių šventę. Kaip visada, skambėjo dainos, vyko Kanapinio ir Lašininio mūšis, be to dar suvalgėme visus atsineštus iš namų blynus ir sudeginome Morę. 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>