Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Karantinas šiemet sustabdė daug mūsų planuotų planų ir vieną iš jų - Gavėnės laikotarpio Gailestingumo akciją "Parama vaikų hospisui"...
       Bet džiaugiamės, kad dar šiais mokslo metais atsirado galimybę aplankyti seselę Michaelą ir jos įsteigtus vaikų namus - Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą - ir perduoti Jašiūnų "Aušros" gimnazijos bendruomenės surinktas aukas - 1370€. 
Nors į vidų patekti negalėjome dėl karantino sąlygų, tačiau apsilankymo metu pavyko šiltai pabendrauti su hospiso darbuotojais ir su pačia ses.Michaelą, kuri papasakojo apie jų sunkų, bet kilnų darbą ir iš visos širdies dėkojo už surinktas aukas.
Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ gerumą!!!

Šiandien nuskambėjo paskutinis skambutis mūsų mažiems "abiturientams", paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, primindamas daug  akimirkų, patyrimų ir atradimų, patirtų čia, pradinėse klasėse, vienus priversdamas nusišypsoti, kitus – ašarą nubraukti...
Negausiai susirinkę gimnazijos kieme 4 klasės mokiniai kartu su tėvais atsisveikino su pradine mokykla ir su savo mokytoja Teresa. Gimnazijos direktorė Dalia Paltanavičienė įteikė mokiniams pradinio išsilavinimo pažymėjimus bei padėkos raštus už labai gerą mokymąsi. Tėveliai dėkodami ir atsisveikindami  linkėjo visiems šiltų, pilnų įspūdžių atostogų.


DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ JAUNIAUSIAIS PIRMŪNAIS!!!

Šiandien minima Pasaulinė dviračio diena. Mūsų gimnazijos mokiniai prisijungė prie šios dienos minėjimo ir aktyviai dalyvavo akcijoje "Dviratis - mano draugas". Žiūrėdami jų nuotraukas, džiaugiamės pamatę jų linksmus veidus. Labai jūsų pasiilgome!!!

 Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) turės galimybę vaikus ugdyti šeimoje. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) Šalčininkų rajone padeda organizuoti mūsų Jašiūnų „Aušros“ gimnazija (mokymo kalba - lietuvių).

Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti šeimoje, prašymą dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą pateikia mokyklos vadovui. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.  Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

- tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

- užpildytas klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

- švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą);

- vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;

- savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

Visa ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarka išdėstyta Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

Artėjant maudymosi sezonui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos plaukimo federacija atkreipia dėmesį į saugų elgesį vandenyje ir ragina laikytis įprastų taisyklių, kurias suaugusieji turėtų priminti vaikams:

 

1.      Nesimaudyti vieniems, nepalikti vaikų be priežiūros.

2.      Maudytis tik tam skirtose vietose ir laikytis saugaus elgesio taisyklių, nuorodų maudymosi vietose.

3.      Vengti šuolių ant galvos.

4.      Naudoti gelbėjimo liemenes.

5.      Naudoti kepures ir kitus galvos apdangalus apsisaugojant nuo perkaitimo.

6.      Prie jūros atkreipti dėmesį į perspėjamuosius ženklus, vėliavas.

7.      Nevartoti svaiginančių gėrimų.

8.      Į vandenį įbristi, prisipratinti prie vandens, apžiūrėti maudymosi vietą.

9.      Įvykus nelaimei kviesti pagalbą, skambinti tel. 112. Pagalbą skęstančiajam patys galite suteikti tik tada, kai žinote gelbėjimo veiksmus.

10.  Savo fizinius gebėjimus demonstruokime sporto varžybose, bet ne ežeruose, upėse ar jūroje.

Saugokite save ir kitus. Vanduo – ne vieta elgtis neatsakingai.

 

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie (ne)saugų elgesį vandenyje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fpS-u_xz5Pg&feature=emb_logo.

 

Daugiau informacijos: https://mokausiplaukti.lt/2020/05/28/saugi-vasara-prie-vandens-misija-imanoma/.

 

Būsimųjų pirmokų ir priešmokyklinės/ikimokyklinės grupės tėvų dėmesiui!

Dokumentus priėmimui į 1klasę ir į priešmokyklinę/ikimokyklinę grupę 2020-2021 m.m. galima pateikti nuotoliniu būdu, siunčiant prašymą elektroniniu paštu adresu jasiunuausra@gmail.com. Kartu su prašymu reikia pateikti nuskanuotą/nufotografuotą vaiko gimimo liudijimą. Prašymo blanką galima rasti čia.

Dokumentus, laikantis visų saugumo reikalavimų, darbo dienoms nuo 9.00 iki 13.00 val. galima pateikti gimnazijos sekretorei. Mokymosi sutartis reikės pasirašyti pasibaigus karantinui arba rugpjūčio mėnesį. 

 

 

Mokinių, tėvų/globėjų/rūpintojų dėmesiui!

 

 

Remiantis Jašiūnų “Aušros” gimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planu, suderinus su Gimnazijos taryba, mokslo metai bus baigiami nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu:

 • IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesas baigiasi 2020-05-22.
 • priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo procesas baigiasi 2020-05-31.
 • 1-4 pradinio ugdymo klasių mokinių ugdymo procesas baigiasi 2020-06-04.
 • 5-8 ir I-III gimn. klasių mokinių ugdymo procesas baigiasi 2020-06-18.

Pamokos pagal galiojantį gimnazijos pamokų tvarkaraštį  nuotoliniu būdu vyks

 iki 2020-06-05.

 

Atliepdama IV gimn. klasių mokinių, besiruošiančių laikyti brandos egzaminus, pageidavimus ir siekdama sudaryti kuo geresnes galimybes jiems pasiruošti, gimnazija teiks reikalingą mokymosi pagalbą: organizuos individualias ir / ar grupines konsultacijas.

 

5-8 ir I-III gimn. klasių mokiniai birželio 8-19 dienomis nuotoliniu būdu dalyvaus mokomųjų dalykų projektuose, individualiose ir / ar grupinėse konsultacijose.

Šiandien mūsų gimnazijos VI laidos abiturientai baigia mokslo metus.  Jų pabaigos simboliu tapęs paskutinis skambutis šiemet yra kitoks.
Paskutinio skambučio proga visus Lietuvos abiturientus sveikina Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius:

Mieli abiturientai,
   Šie mokslo metai buvo kitokie. Vieni tai priėmė kaip įdomų, novatorišką ir gal net smagų potyrį, kitiems tai buvo daugiau pasiruošimo pareikalavęs įvykis.
   Su šiais iššūkiais gyveno visas pasaulis, tačiau nenoriu plėstis apie pandemiją. Dabar visas dėmesys yra į Jus, mieli abiturientai.
   Paskutinis skambutis reiškia, kad Jūs pabaigėte svarbų gyvenimo etapą. Žinoma, norinčiųjų pasitikrinti savo žinias, įsivertinti, ko išmoko per visus tuos metus mokykloje, dar laukia brandos egzaminai.
   Iš anksto linkiu kiekvienam didžiausios sėkmės, o mes rūpinsimės, kad Jūs egzaminus laikytumėte saugioje aplinkoje.
   Gyvenimas ne kartą įrodė, kad bet kada gali įvykti netikėčiausi dalykai, susijaukti planai, gal net svajonės. Tačiau nelengvu metu turime elgtis taip, kad mūsų veiksmai negriautų, o statytų ateities kelią.
   Todėl visiems jaunuoliams linkiu nebijoti rinktis, ieškoti, priimti iššūkius. Kiekvienas jų suteikia naujas galimybes, kurios tik sustiprina, išmoko.
   Dėkoju mokinių tėvams ir mokytojams, kurie ugdė, rūpinosi dabar jau užaugusiais vaikais. Ačiū už sudėtingą, bet prasmingą darbą. Jūs atskleidžiate jauno žmogaus gebėjimus, juos iškeliate, išleidžiate pasiruošusią asmenybę į atvirą pasaulį.
   Paskutinio skambučio šventė šiemet nebus tokia, kokia būdavo įprastai. Abiturientai, Jūs verti to džiaugsmo, šventės nuotaikos. Tačiau šiandien turime rūpintis ir vieni kitų sveikata. Būkime sveiki, saugokime save ir savo artimuosius, draugus.
   Ir prisiminkime, šventė tikra tada, kai ji džiugina mūsų širdis. Neleiskime jai liūdėti, ji verta Jūsų laimės, o jos gyvenime turėsite dar tiek daug.

 Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius11-12 klasės mokiniai siekiantys tapti fizinio-sveikatos-sporto pedagogais kviečiami registruotis į webinarą, kurio metu bus pristatoma VDU fizinio-sveikatos ugdymo studijų programa:
 • Data: Gegužės 28 d. 15 val;
 • Bus pristatyta VDU Fizinio-sveikatos studijų programą Kaune ir Vilniuje;
 • Aptartos galimybės studijuoti, stojimo sąlygos;
 • Bus aplankytos (virtualiai) sporto bazės, ir erdvės kurios yra paruoštos būsimiems studentams;
 • Webinaro metu pirmakursis Arūnas Gelažninkas - motokroso ir Dakaro ralio profesionalus lenktyninkas - papasakos, kodėl jis pasirinko būtent šią studijų programą;
 • 4 kurso studentas Rimvydas Balčiūnas pasidalins savo studijavimo patirtimi;
 • Webinarą ves VDU dėstytojai fizinio-sveikatos-sporto mokslo specialistai.
 
Registracija į webinarą yra būtinahttps://forms.gle/8xvXos3DWSfAu1sL8
 
Daugiau informacijos: 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>