MOKYKLOS NAUJIENOS
Dalyvavimas projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Dalyvavimas projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdomos projekto veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas” ir „Integruotas mokymas(is), didinantis mokinių savivertę, atsakomybę, asmeninę pažangą ir motyvuojantis mokytis bei siekti geresnių rezultatų”.

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Gimnazija ugdo aktyvų ir atsakingą valstybės pilietį, gebantį kritiškai mąstyti, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje.

Projekte dalyvavo 6 klasė, kurioje mokosi 13 mokinių.Mokiniai skiriasi didele akademinių, elgesio, temperemento, bendravimo įvairove. Atliekant mokinių pasiekimų patikrinimų analizę išryškėjo, kad mokiniai turi itin žemus lietuvių kalbos raštingumo pasiekimus, nes tai nulemia dar ir daugiakultūrinė aplinka. Pagrindinis šio projekto siekis – siekti mokinių akademinių, bendravimo pokyčių, parenkant integruotas veiklas.

Įgyvendinant projekto tikslą buvo suburta mokytojų dalykininkų komanda, kurie dirba 6 klasėje. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas integruotai, grupinei veiklai, nes tai telkė klasę kaip kolektyvą, ugdė atsakomybę už grupės narį. Buvo integruotos ne tik dalykinės žinios, bet ir bendrosios kompetencijos, ypač gebėjimas bendrauti, geriau pažinti, suvokti. Mokiniai teorines žinias pritaikydavo praktinėje veikloje. Mokytojas ugdymo procese buvo kaip pagalbininkas, o kaip autoritetas ten, kur reikalinga pagalba įsisavinant naują pamokos medžiagą. Ugdymo procese buvo organizuotos tokios veiklos, kad mokiniai patirtų sėkmę, galėtų dalintis rezultatais, įsivertinti.

Veiklos atitiko keliamus tikslus, buvo nei per sudėtingos, nei per lengvos. Jos buvo suskirstytos į IV etapus:

I-rašymo, vaizduotės lavinimo, pastabumo;

II-kūrybiškumo ugdymas, siejant regimą vaizdą su teksto kūrimu;

III-veikla, skirta mokytis rengti vaizdo reportažą apie įdomų laisvalaikį. Šiame etape į ugdomąją veiklą įtraukti ir tėvai. Jie buvo supažindinti su projekto tikslu, uždaviniais, veikla ir rezultatu.

IV-vertinimas ir įsivertinimas. Mokytojai dalykininkai individualių pokalbių metu su tėvais ir mokiniais aptarė kiekvieno vaiko rezultatus ir jo sėkmę. Didelę sėkmę ugdymo procese mokiniai patyrė per integruotas pamokas, ypač išryškėjo svarbios sąsajos su gyvenimiška patirtimi (buvo vestos integruotos lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos ir žmogaus ir IT pamokos). Pamokose buvo tobulinamos kalbinės, mąstymo, kūrybiškumo kompetencijos.

Mūsų gimnazijoje dirba mokytojai profesionalai, mokantys dirbti komandoje ir visada siekti gerų rezultatų. Komandinis darbas duoda daug naujų galimybių, ypač pagerino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Šio projekto metu atsakomybę jautė mokytojai, mokiniai ir tėvai, todėl tikslą mes pasiekėme visi kartu.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content