Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Kov 26
2020
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka
PATVIRTINA
Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos
2020 m. kovo 24 d.
direktorės įsakymu Nr. V1-46
 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtos padėti gimnazijos bendruomenei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas gimnazijos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
3. Mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama informacija apie mokymo (-osi) organizavimą nuotoliniu būdu, apie prisijungimo prie „Mano dienyno“ galimybes, apie skaitmeninių technologijų ir kitų išteklių panaudojimą paskambinus 868095544 (direktoriaus pavaduotojai ugdymui/informacinių technologijų mokytoja). Klasės vadovai teikia informaciją auklėtiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams).

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija:

4.1.              įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

4.2.              gimnazija naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

4.3.              „Mano dienynas“;

4.4.              elektroninis paštas;

4.5.              gimnazijos svetainė;

4.6.              „Facebook“ uždaros grupės;

4.7.              kitos ryšio priemonės;

4.8.              mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo(si) aplinkos (EDMODO, ZOOM ir kitos).
5. Gimnazija įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Gimnazija mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti.
6. Nuotolinio ugdymo koordinatorė informacinių technologijų mokytoja, teikia konsultacijas mokytojams, mokiniams skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais.
7. Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimui bei komunikacinių ryšių palaikymui tarp mokytojų ir mokinių naudojamas „Mano dienynas“ (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Klasių vadovai, dalykų mokytojai, ugdytiniai bei jų tėvai (globėjai/rūpintojai) turi galimybę bendrauti tarpusavyje uždarose „Facebook“ grupėse.
8. Dalykų mokytojai nusprendžia ir informuoja klasių vadovus, o klasių vadovai informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus/rūpintojus) iki 2020 m. kovo 27 d.:

8.1.              kaip bus skiriamos mokymosi užduotys;

8.2.              kaip teikiama teorinė ir kita būtina pamokai mokomoji medžiaga;

8.3.              kada ir kokiu būdu mokinys gali kreiptis į mokytoją konsultacijos;

8.4.              kiek būtinojo laiko mokiniui skiriama užduotims atlikti;

8.5.              kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams);

8.6.              kaip fiksuojamas ugdymo medžiagos įsisavinimo įvertinimas.
9. Pagalbos mokiniui specialistai, vadovaudamiesi gimnazijos mokinių, turinčių SUP, sąrašu, teikia švietimo pagalbą SUP turintiems mokiniams ir apie tai informuoja mokinius, tėvus (rūpintojus/globėjus) iki 2020 m. kovo 27 d.
10. Pedagoginiai pasitarimai gimnazijoje bus rengiami nuotoliniu būdu per „Mano dienyną“ ir elektroninį paštą.
11. Gimnazija užtikrins asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS


12. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų tvarkaraštį.
13. Nuo 2020 m, kovo 30 d. dalykų mokytojai pildo elektroninį dienyną pagal savo pamokų tvarkaraštį, nurodydami pamokos temą, pamokoje panaudotą medžiagą (vadovėlis, nuorodos), užduotis, skirdami namų darbus ir pagal galimybes vertindami mokinius.
14. Vykstant nuotoliniam mokymui, visi mokytojai privalo prisijungti prie elektroninio dienyno ne rečiau kai du kartus per dieną tarp 8.00 val. iki 16.00 val.
 

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGAL

15. Organizuojant nuotolinį mokymą, gimnazija įvertina jau taikomas informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas.
16. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

16.1.           Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;

16.2.           Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

16.3.           projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

16.4.           brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).
17. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).
18. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.


 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka esant reikalui gali būti tobulinama

 

_____________________________

-

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>