Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                              Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos

                                                                                              Direktoriaus 2017m. rugsėjo 13 d.

                                                                                              įsakymu Nr. V1- 153

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“  GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, PRAKTINĖS, PREVENCINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla) veiklos organizavimo tvarka  reglamentuoja tikslingą mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinę, sportinės, praktinės, prevencinės  veiklos organizavimą.

2. Aprašo tikslas yra užtikrinti tikslingą ir racionalų lėšų, skirtų pažintinei veiklai panaudojimą bei reglamentuoti renginių organizavimą bei užtikrinti mokinių saugumą jų metu.

3. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų dydį nustato Moksleivio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (2014 08 20 Nr. 812 redakcija).

4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK -330 patvirtintu Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu (Žin., 2005, Nr.31-1023), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991(Žin., 2004, Nr. 98-3663), (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija).

5.Šis aprašas atitinka Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu X-818 (Žin. , 2006, 102-3939), Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745.

6. Šiame dokumente vartojami terminai ir sąvokos:

6.1. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą.

6.2. Pažintinis objektas – objektas turintis sociokultūrinę ar meninę vertę.

6.3. Gimnazijos pažintinės veiklos lėšos - mokyklos moksleivio krepšelio pažintinei veiklai skirtų lėšų dalis.

6.4. Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas;

6.5. Gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;

6.6. Išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant transporto priemones;

6.7. Sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar ugdymo tikslais;

6.8. Turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, t. y. turintis pažymėjimą, kad gali dirbti vaikų turizmo renginių vadovu, organizuojantis pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;

6.9. Turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje stovyklavietėje;

6.10. Vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais;

6.11. Varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;

6.12. Žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones;

6.13. Vykimas į egzaminus, sportines varžybas, konkursus, olimpiadas, konferencijas ir kt. – organizuotas moksleivių grupių keliavimas į kitų institucijų ar mokslo įstaigų renginio vykdymo vietą, panaudojant viešojo, asmeninio ar mokyklinio transporto priemones.

 

II. PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

7. Pažintinės ir kultūrinės veiklos tikslas – padėti suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę.

8. Organizuojant pažintinę ir kultūrinę veiklą keliami šie uždaviniai:

8.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias mokiniui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę;

8.2. skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;

8.3. skatinti pamokų organizavimą netradicinėse aplinkose už mokyklos ribų (muziejuose, parodose, gamtoje ir pan.);

8.4. skatinti pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, jos papročius bei tradicijas.

9. Organizuojant pažintinę ir kultūrinę veiklą, laikomasi šių principų:

9.1. aktualumo - veikla atitinka pažintinį objektą lankančių mokinių kultūrinę ir socialinę patirtį;

9.2. demokratiškumo – gimnazijos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato prioritetus;

9.3. prieinamumo – veikla prieinama visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų mokymosi galimybių, rezultatų ir socialinės padėties;

9.4. visuotinumo – lėšos pažintinei veiklai yra skiriamos kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

10. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, savikainos mažinimo, gimnazija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos organizavimo su neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

11. Pažintinė veikla organizuojama pirmiausia išnaudojant teritorijos, kurioje yra gimnazija, teikiamas galimybes, palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies pažintinių objektų.

 

III. PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

12. Gimnazijoje vykdoma veikla planuojama, rengiant Gimnazijos mokslo metų ugdymo planą. Numatomos veiklų temos, laikas, skirtas dienų skaičius. Šiai veiklai skiriama:

12.1. Pradinio ugdymo programos mokiniams iki 10 dienų;

12.2. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams iki 10 dienų;

12.3. Vidurinio ugdymo programos mokiniams iki 10 mokymosi dienų.

13. Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, gamtos, geografijos, kultūros paminklai, teatrai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, spektakliai, parodos, vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais. Šios veiklos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninės veiklos, profesinio informavimo ir konsultavimo, karjeros planavimo projektai bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis. Veiklas rekomenduojama organizuoti panaudojant virtualias, netradicines erdves Gimnazijoje, Jašiūnų miestelio aplinką ir Jašiūnų dvare organizuojamus renginius, edukacines programas, skatinančias mokinių kūrybiškumą, vertybinių nuostatų bei socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymąsi.

14. Veikla organizuojama atsižvelgiant į gimnazijoje organizuojamus tradicinius renginius bei gimnazijos  metodinių grupių siūlymus, siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų.

15. Mokiniai per visus mokslo metus  dalyvauja gimnazijos, klasės vadovo ar dalyko mokytojo organizuojamoje pažintinėje ir kultūrinėje  veikloje.

16. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje su dalykų mokytojais ir auklėtiniais aptaria mokinių dalyvavimą pažintinėje veikloje, pagal klasei skirtas lėšas planuoja ekskursijas, išvykas ir kt., veiklą įrašo į klasės vadovo planą. Lėšos, skirtos mokinių pažintinei veiklai, naudojamos apmokėti už:

16.1. mokinių dalyvavimą kitų švietimo teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse programose ir projektuose;

16.2. bilietus į pažintinius objektus;

16.3. mokinių ir juos lydinčių asmenų kelionės (transporto) į pažintinius objektus išlaidas;

16.4. gido paslaugas.

16.5. Šiuo Aprašu nustatomi tokie pažintiniai objektai kaip muziejus, istorijos, gamtos, geografijos, kultūros paminklai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais ir pan..

17. Lėšos, skirtos mokinių pažintinei veiklai, nenaudojamos apmokėti už:

17.1. kelionių į užsienį ir su jomis susijusiomis išlaidomis apmokėti;

17.2. mokytojo darbo apmokėjimui už organizuojamą pažintinę veiklą;

17.3. mokinių išvykų į olimpiadas, konkursus, sporto varžybas ir pan.  apmokėjimui;

17.4. pramoginių renginių lankymo ir organizavimo išlaidoms apmokėti;

17.5. projektų, programų parengimo išlaidoms apmokėti;

17.6. mokinių poilsio organizavimui.

18. Asmuo, organizuojantis renginį privalo:

18.1. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o jei reikalingas transporto paslaugų pirkimas – prieš 15 darbo dienų, pateikia prašymą direktoriui (1 priedas);

18.1.  gavęs direktoriaus leidimą organizuoti (dalyvauti), parengia ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio,  gimnazijos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už kultūrinę pažintinę veiklą pateikia renginio vykdymui reikiamus dokumentus:

18.1.1. renginio programą (2 priedas);

18.1.2. renginio aprašymą (3 priedas);

18.1.3. renginio dalyvių sąrašą, susipažinusių su saugaus elgesio instruktažu (4 priedas);

18.1.4. tėvų (globėjų) sutikimus (5 priedas).

19. Gimnazijos direktorius tvirtina programą, dalyvių sąrašą, renginio vadovą ir lydinčius asmenis (iki 15 mokinių – vienas lydintis asmuo). Renginio vadovu skiriamas asmuo turintis Turizmo renginių vadovo pažymėjimą.

21. Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimui vadovas mokinius instruktuoja vadovaudamasis „Saugos ir sveikatos instrukcija“ (priedas 6).

22. Elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį:

22.1. Į turizmo renginį, ekskursiją, išvyką ar žygį nevykstantys mokiniai privalo būti pamokose, jiems organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį. Jei dalyko mokytojas išvykęs su klase, likusiems mokiniams ugdomąją veiklą organizuoja socialinis pedagogas.

22.2. Jei pamoka vyksta, kai yra išvykę keli mokiniai, tada mokinių nedalyvavimas pamokose pažymimas „n“ raidėmis, kurias klasė vadovas pateisina, remdamasis  direktoriaus įsakymu.

23. Pažintinę ir kultūrinę veiklą vykdantys mokytojai, paskirti direktoriaus įsakymu atsakingais už mokinius, veda saugaus elgesio instruktažus, atsako už mokinių saugumą ir sveikatą pažintinės ir kultūrinės veiklos metu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Aprašas įsigalioja suderinus su Gimnazijos pedagogų taryba ir patvirtinus  direktoriaus įsakymu.

25. Aprašo organizavimo tvarka keičiama ar naikinama Gimnazijos direktoriaus įsakymu, suderinus su pedagogų taryba.

26. Pažintinei veiklai finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

28. Už lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, naudojimą pagal paskirtį atsakingas švietimo įstaigos vadovas.

 

_________________________________________

Priedas 1 Prašymas gimnazijos direktorei
Priedas 2 Veiklos programa
Priedas 3 Veiklos aprašymas
Priedas 4 Mokinių instruktažo lapas
Priedas 5 Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas     
Priedas 6 Saugos ir sveikatos instrukcija

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 04, 13:47:55
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>