Vadovo veiklos ataskaita

Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazijos direktorės 2020 metų veiklos ataskaita (susipažinti)Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazijos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

Jašiūnų Aušros gimnazijos direktorės 2019 m. veiklos ataskaita.docxŠalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazijos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

JašiūnųAušrosgimnazijosdirektorės2018m.veiklosataskaita2019m.veiklosužduotys.pdf
                                                                          

PATVIRTINTA

Šalčininkų r. savivaldybės tarybos

2018 m. d. sprendimu Nr. T-

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA

 

DIREKTORĖS 2017 METŲ ATASKAITA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

I. BENDROSIOS ŽINIOS

Šalčininkų rajono Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija įkurta 1991 m. rugsėjo 1 d. Tai bendrojo lavinimo gimnazijos tipo mokykla, kurioje mokoma lietuvių kalba. Vykdomos ugdymo formos – pavienis ir grupinis mokymas- bei visos  švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Gimnazijos adresas: J. Sniadeckiog. 8, Jašiūnų mstl., LT-17249, Šalčininkų r. sav., tel.:  8 (380) 35 268, el. paštas -jasiunuausra@gmail.com.Internetinė svetainė-www.ausrosgimnazija.lt

2017 m. gimnazijoje dirbo 49 darbuotojai,iš jų-32 pedagoginiai darbuotojai. Vyraujanti kvalifikacinė kategorija- vyresnysis mokytojas. Mokytojų išsilavinimas atitiko pedagoginiam darbui keliamus reikalavimus. Visi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kai kurie gali mokyti kelis dalykus. Siekdami gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, pedagogai tikslingai tobulino savo kvalifikaciją.

Gimnazijos darbuotojai

Gimnazijos darbuotojųskaičius per metus nepasikeitė, išliko tas pats- 49.Padaugėjo 4 mokytojais, užimančiais pagrindines pareigas ir vienu mokytoju metodininku. Taigi mokykloje dirba 6 mokytojai metodininkai, 17 vyr. mokytojų, 10 mokytojų iš jų vienas pensinio amžiaus. Neatestuotų mokytojų nėra.

 

 

 

2017-01-01

2017-12-31

I.

Bendras darbuotojų skaičius

49

49

II.

Pedagoginių darbuotojų skaičius

32

32

 

Iš jų :

 

 

 

Mokytojai, užimantys pagrindines pareigas

22

26

 

Mokytojai, užimantys antraeiles  pareigas

4

3

III.

Atestuotų pedagogų skaičius

 

 

 

Turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją

-

-

 

Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją

5

6

 

Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją

17

17

 

Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją

10

10

 

Neatestuotų mokytojų skaičius

-

-

 

Mokytojų pensininkų

1

1

 

         Gimnazijos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija

Dalia Paltanavičienė– direktorė nuo 2017 m. gegužės 2 d., direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2012 m. sausio 2 d., Vilniaus pedagoginis institutas, chemijos ir taikomųjų darbų specialybės mokytojo kvalifikacija, chemijos mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė, II vadybos kvalifikacinė kategorija, pedagoginio darbo stažas - 31 m. , 7 m. vadybinio darbo stažo.

Jolanta Driukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2008 m. sausio 12d., Vilniaus pedagoginis universitetas,gamtos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija, geografijos vyr.mokytoja, pedagoginis darbo stažas 19 m. 5 mėn., 9 m. vadybinio darbo stažo.

         Pagalbos mokiniui specialistai

Gimnazijoje mokiniams profesionalią pagalbą teikia  soc. pedagogai,  psichologas, logopedas ir sveikatos priežiūros bei karjeros ugdymo specialistai. Veikia biblioteka, skaitykla su kompiuterių klase, o informaciją ir individualią pagalbą teikia bibliotekininkė.

          Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius

Mokykloje yra visi klasių komplektai ir ikimokyklinė bei priešmokyklinė grupės. Mokinių skaičius nežymiai pasikeitė – padaugėjo 5 mokiniais – iki 179. Klasės skaičiaus vidurkis apie 15 mokinių. Mokėsi 2 mokiniai su spec. poreikiais. Jie ugdomi pagal individualias pritaikytas programas. Visi mokiniai sėkmingai baigė mokslo metų programą, kartoti kurso nebuvo paliktas nė vienas mokinys.

 

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymas(is) ir mokinių patirtys

            Gimnazija ugdymo(si) procesą organizuoja taip, kad mokiniai įgytų kuo daugiau žinių ir gebėjimų, suteikiančių daugiau galimybių renkantis tolimesnį kelią, baigus gimnaziją. Mokyklos bendruomenės filosofiją atspindi pasirinkta Senekos mintis: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės!“ Įvertindama pokyčius visuomenėje ir švietimo sistemoje, gimnazija išlieka atvira ugdymo(si) institucija, kuriai svarbus kiekvienas mokinys, turintis savo gyvenimo viziją, savo svajones. Pedagogai jaučia pareigą ugdyti aktyvų ir atsakingą valstybės pilietį, gebantį kritiškai mąstyti, būti tolerantišką daugiakultūrėje aplinkoje, o svarbiausia- gebantį siekti savo tikslų.

Gimnazijos bendruomenė susitarusi dėl pagrindinių visiems priimtinų vertybių- pagarbos ir kolegiškumo- padedančių užtikrinti sklandų ugdymos(si) procesą. Siekiama pagarbaus bendravimo visuose lygmenyse per

pamokas ir popamokinėje veikloje: vadovai- mokiniai- kiti gimnazijos darbuotojai- tėvai. Mokytojus ir mokinius bendradarbiauti skatina kasdienė bendra veikla: integruotos pamokos, konsultacijos, kultūriniai renginiai, projektai.

Įvertindama kiekvieno mokinio individualius poreikius bei gebėjimus, gimnazija išskyrė dvi svarbiausias prioritetines sritis: ugdymo(si)  kokybę ir mokinių kūrybiškumą stimuliuojančios aplinkos kūrimą. Veiklos prioritetai  apibrėžia siekiamus tikslus ir konkrečius uždavinius jiems pasiekti. Vienas iš tikslų – ugdymo(si) kokybės gerinimas- reikalauja visos bendruomenės susitelkimo ir kryptingo darbo. Individualizuojant ugdymo(si) procesą, mokytojai atkreipia dėmesį į mokinio individualumą, skirtingus mokymosi būdus ir padeda surasti efektyviausią mokymosi būdą. Išlieka svarbi mokymosi mokytis kompetencija, kuri padeda mokiniui siekti geresnių rezultatų. Mokytojui, taikančiam individualų ir grupinį darbą, tenka didelė atsakomybė planuojant pamokos darbą, tinkamai parengiant užduotis, vertinant pažangą ir grįžtamąją informaciją. Kad kiekvienas mokinys išgyventų pažinimo džiaugsmą ir pritaikytų kūrybinius gebėjimus, organizuojamos integruotos pamokos. Jos suteikia galimybę atsiskleisti individualiems gebėjimams, parodo tarpdalykinius ryšius, supažindina su galimybėmis pritaikyti turimas skirtingų mokomųjų dalykų žinias. Integruotas mokymas ir tinkamai parinkti mokymo(si) metodai kelia motyvaciją.

Mokytojų kvalifikacija, profesionalumas, kūrybiškas požiūris į darbą yra svarbus veiksnys, lemiantis proceso kokybę. Atviros pamokos, dalijimasis patirtimi, kursų, seminarų lankymas,  informacijos sklaida, darbo savianalizė, mokinių pasiekimų aptarimas ugdo profesionalumą, gerina rezultatus ir skatina bendruomeniškumą ir atsakomybės už savo veiklą suvokimą.

Skatinant mokinių domėjimąsi gyvenamąja aplinka, savo šalimi, jos istorija, pasiekimais mokykloje lankėsi lektoriai, mokiniai vyko į ekskursijas, buvo organizuotos pamokos netradicinėje aplinkoje: muziejuose, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Valdovų rūmuose. Išnaudojamos visos mokyklos erdvės ir netoli mokyklos esančios įstaigos – Jašiūnų dvaro sodyba, Parudaminio girininkija. Vykstama į bendrus reginius, organizuojamus kitose rajono mokyklose.

Strateginiam tikslui siekti padeda įdomi popamokinė veikla, aukšto lygio kultūriniai renginiai, į kurių programą įtraukiami visi gimnazijos mokiniai. Tokiu būdu sudaroma galimybė ugdyti kūrybiškumą, skleistis  meniniams gebėjimams. Estetiniam ir meniniam ugdymui(si) padeda išpuoselėtos gimnazijos erdvės: žiemos sodas, karpinių, paveikslų, rankdarbių  parodos, nuotraukų galerijos.

Antro strateginio tikslo – mokinių kūrybiškumą stimuliuojančios aplinkos kūrimas- išsikėlimas papildo pirmąjį – ugdymo kokybės gerinimą. Tinkama, saugi , įdomi, estetiška, mokinio poreikius atitinkanti aplinka – vienas iš lemiamų veiksnių, gerinančių mokymosi kokybę. Gimnazijoje yra visų mokomųjų dalykų kabinetai ir IKT priemonės. Mokiniai išmokomi dirbti keliomis programomis, pasiruošti pristatymams, susirasti informaciją, ją susisteminti, demonstruoti parengtas skaidres, sudaryti nuotraukų albumus, filmuoti, kurti trumpus filmus, įgarsinti. Pradinių klasių mokiniams yra galimybė naudotis išmaniosiomis technologijomis, vaizdžiai pateikti pamokos medžiagą.

Erdvi sporto salė leidžia tinkamai organizuoti kūno kultūros pamokas, šokių pamokos vyksta specialiai įrengtoje salėje. Mokyklos šventės, koncertai, repeticijos vyksta aktų salėje. Biblioteka ir skaitykla pritaikytos individualiam mokymuisi, kasmet atnaujinamas vadovėlių ir programinės literatūros fondas. Skaitykloje yra kompiuteriai, interneto ryšys, tai leidžia mokiniams ruoštis pamokoms.

Prie kūrybiškumą stimuliuojančios aplinkos prisideda ir kolegiški santykiai, greitas reagavimas į problemas. Iš mokytojų reikalaujama pagarbaus bendravimo su mokiniais ir jų tėvais. Visi suvokia, jeigu tvirtas vertybinis pamatas, tuomet gali būti statomas emociškai saugus,  patogus mokytis žinių pastatas.

2017 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių poreikių tenkinimui, individualių gebėjimų ir kūrybiškumo lavinimui. Besimokantiems pagal Vidurinio ugdymo programą mokiniams sudarytos galimybės mokytis dalykų išplėstiniu ir bendruoju kursu, pagal savo poreikius ir gebėjimus rinktis įvairius dalyko gilinimo modulius, laikinąsias grupes. Mokytojai parengė ir dėstė 27 dalykų modulius ir 11 laikinųjų grupių programų:,,Meno terapija“, „Sveika gyvensena“, „Ekologija“, „Pabaltijo šalių istorija“, „Matematikos praktikumas“, „Finansiniai skaičiavimai“, „Įdomioji fizika“, „Teksto kūrimas ir rašymas rusų kalba“, „Fizikos praktikumas“,  „Karjeros ugdymas“, „Ortografija“, „Punktuacija“ ir kt. Be to, gimnazijoje veikė 24 neformaliojo ugdymo būrelių, sporto sekcijų ir meno saviveiklos kolektyvų, kurių veiklai buvo skirta 26 valandas: „Meno terapija“, „Filmų kūrimo studija“, „Stalo teniso technika“, „Krepšinio žaidimų technika“, „Lengvosios atletikos sekcija“, „ Šaulių sąjunga“, „Pučiamųjų instrumentų ansamblis“, „Renginių režisūra“, „Programuotojai“, „Dizaino studija“, „Metraštininkai“, „Jaunieji skautai“, „Jaunieji miškininkai“ ir kt.  Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams, buvo individualiai teikiama pagalba pamokų metu, vyko dalykų konsultacijos. Ruošiant mokinį tapti visaverčiu XXI a. žinių visuomenės nariu, gimnazijoje buvo vykdoma profesinio informavimo ir ugdymo karjerai programa. Gimnazijoje buvo atliekami mokymosi poreikių, profesinių polinkių ir karjeros planavimo tyrimai.

40 % gimnazijos mokinių yra ugdomi pagal Neformaliojo vaikų švietimo programas.

Gimnazijoje efektyviai veikė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, dėl kurios buvo susitarta metodinėse grupėse. Buvo taikomas kaupiamasis vertinimas, kurį sudarė vertinimas už namų darbus, darbą pamokų metu, papildomai atliktas užduotis. Mokytojai ugdymo procese plačiai taikė formuojamąjį vertinimą. Gimnazijoje veikia stipri skatinimo sistema: - gimnazijos mokiniai yra įvertinami ir apdovanojami garbės raštais, diplomais, organizuojamos edukacinės pažintinės išvykos, elektroniniame dienyne įrašoma padėka ir pagyrimai mokinių  tėvams.

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo rajono mokinių olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. I-III vietos užimtos matematikos, anglų kalbos, biologijos, dailės, technologijų olimpiadose.

              Gimnazijos sportininkai užėmė II-ąją vietą 2016-2017 m. m. Šalčininkų rajono mokinių olimpiniame festivalyje tarp II-os grupės gimnazijų, II-ąją vietą Šalčininkų rajono mokinių olimpinio festivalio šachmatų, tinklinio bei lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose.

Gimnazijos bendruomenė vykdė aktyvią prevencinę veiklą :

Buvo vykdomos šios programos: „Gyvai“- psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa;

„Kalbėkimės“- alkoholio vartojimo prevencijos programa.

Gimnazijoje vyko šie prevencinių programų renginiai:

Niuko Vujičiaus filmo, skirto prevencijai, peržiūra, Šypsenos dienos minėjimas, Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, akcija „Uždekime žvakutę ant apleisto kapo“, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovo paskaita „Paauglių traumų anatomija. Tapsmas žmogumi“, labdaros renginys, skirtas lėšų surinkimui Vilniaus M. Sopočkos slaugos namų, vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, skyriaus statybai, akcija „Pasveik be antibiotikų“, policijos atstovų paskaita apie paauglių atsakomybę ir „Saugią kaimyninkystę“, „Nebūk naivus kelyje“ sąjungos atstovų paskaita „Nebūk naivus kelyje – keliauk atsakingai“, piešinių konkursas „Kas man yra taika“, policijos atstovų paskaita „Būkime saugūs kelyje“, užsiėmimas „Tai mokėti privaloma: pirmoji pagalba“, akcija „Vaikai stiprūs kaip daigai“, dalyvavimas e.pamokoje „Patyčioms - NeLike“ (tiesioginė transliacija).

Ugdymo karjerai veikla: išvyka į Vilniaus kolegijos atvirų durų dieną, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovės paskaitos: „Burtažodis“Socialinis draudimas“- kaip jis veikia ir kam to reikia“, „Raktažodžiai arba ką turite žinoti jau dabar“, išvyka į parodą „Studijos 2017“, išvyka į Kazimiero Simonavičiaus atvirų durų dieną, išvyka į policijos departamento kriminalistinių tyrimų centrą.

Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, specialiosios, pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), užtikrino saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimą.

Dalyvavimas projektuose (programose) 2017 m.:

                                   

Projekto (programos) pavadinimas

Kas finansuoja

Laikotarpis

Ištekliai (koks gautas finansavimas)

Trumpas apibūdinimas

Europos Sąjungos programa „Pienas vaikams“

Europos Sąjunga

2017-01-01

2017-12-31

1264,50 EUR

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų bei 1-4 kl. mokinių aprūpinimas pieno produktais

Europos Sąjungos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Europos Sąjunga

2017-01-01

2017-12-31

588,53 EUR

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų bei 1-4 kl. mokinių aprūpinimas vaisiais

Programa „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės

2017-09-21

2017-12-02

492,48 EUR

2-os klasės mokinių mokymas plaukti ir saugiai elgtis vandenyje.

 

Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, klasių mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų) komitetai) dalyvavo sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus gimnazijos bendruomenės veiklos klausimus.

Dalykų ugdymo turinio, programų bei teminių planų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimo klausimai buvo svarstomi dalykų metodinėse grupėse, vienijančiose visą mokytojų bendruomenę. Metodinės grupės aktyviai dalyvavo sudarant gimnazijos ugdymo planą, metinį veiklos programą, atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, vertinant savivaldos institucijų veiklą.

Įvairūs gimnazijos veiklos aspektai ir aktualūs ugdymo klausimai buvo analizuojami Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, direkciniuose, metodinių grupių, klasių vadovų, klasių seniūnų pasitarimuose, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.

Gimnazija buvo atvira miestelio visuomenei, bendradarbiavo su įvairiomis institucijomis. Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo šių institucijų organizuojamuose projektuose, renginiuose, šventėse, akcijose, parodose. Gimnazija palaikė ilgalaikius partnerystės ryšius su Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, policijos komisariato prevencijos poskyriu, pedagogine psichologine tarnyba, Šalčininkų r. policijos komisariato Jašiūnų nuovada, Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija, kitomis Šalčininkų r. mokyklomis, Jašiūnų lopšeliu-darželiu „Žilvitis“, Zavišonių lopšeliu-darželiu „Varpelis“, Jašiūnų Balinskio dvaru, Šv. Onos bažnyčios bendruomene ir kt.

Siekdami gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, gimnazijos pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai tikslingai tobulino savo kvalifikaciją. Visi mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuojamuose seminaruose: „Interaktyvaus ekrano galimybių panaudojimo formaliajame ir neformaliajame ugdyme kursas pedagogams“, „Reagavimas konfliktinėse situacijose ir savo emocijų valdymas konfliktų metu“ ir kt. Gimnazijos vadovai kėlė kvalifikaciją tobulinimo renginiuose vadybos ir lyderystės temomis, atitinkančiomis gimnazijos ugdymo tikslus.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atlikdama platųjį įsivertinimą naudojo įvairius tyrimo metodus: anketavimą, pokalbius, stebėjimą ir kt. Atlikus giluminį srities „Ugdymas ir mokymasis“ įsivertinimą, buvo išskirti veiklos tobulinimo prioritetai, numatytos konkrečios priemonės tobulinimo prioritetams įgyvendinti, į kurias buvo atsižvelgta sudarant 2017-2018m.m. veiklos planą.

Gimnazija turi nuolat atnaujinamą interneto svetainę, kuriai informaciją rengia mokiniai, mokytojai ir administracija. Joje paskelbti gimnazijos veiklos dokumentai, teikiama informacija apie mokinių akademinius pasiekimus, ugdymą karjerai, renginius ir kt.

 

 MOKYMOSI APLINKA

2017 m. direktorė vykdė jos pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, užtikrino gimnazijos funkcionalumą, rūpinosi ugdymo aplinkos gerinimu, efektyviu paskirtų asignavimų panaudojimu. Buvo puoselėjama ir kruopščiai tvarkoma gimnazijos teritorija, rūpinamasi, kad mokiniai turėtų galimybę pailsėti, prireikus individualiai pasimokyti ir pabendrauti. Buvo iškilmingai švenčiamos Valstybės atkūrimo 98-osios metinės, Nepriklausomybės atkūrimo diena, Tarptautinė moterų solidarumo diena, mokslo ir žinių diena bei kitos tradicinės šventės. Gimnazija palaikė ilgalaikius partnerystės ryšius su Šalčininkų r. Jašiūnų seniūnija, seniūnaičiais, Jašiūnų kultūros centru. Didelis dėmesys buvo skiriamas bendradarbiavimui su mokinių tevais (globėjais, rūpintojais), jų dalyvavimui organizuojamuose renginiuose.

Gimnazijoje sudarytos geros ugdymo(si) sąlygos. Joje daug dėmesio buvo skiriama inovatyvumui, modernumui, šiuolaikiniam mokymui(si) kuriant patrauklios ugdymo įstaigos įvaizdį. Kiekvienoje klasėje, kabinete yra internetas,  kompiuteriai, 16-oje kabinetų ir klasių – daugialypės terpės projektoriai, 9-iose – interaktyvios lentos, 4-iose – LED interaktyvios lentos. Vykdant kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo (RAIN) projektą į mokyklą nutiesta šviesolaidinio kabelio linija.

Gimnazija pasirašiusi mokinių maitinimo sutartį su VŠĮ ,,Kretingos maistas”. Mokinių maitinimas buvo organizuojamas, vadovaujantis Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-1178 patvirtintu „Socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašu“. Gimnazijoje mokinių nemokamo maitinimo organizavimui koordinuoti ir apskaitai vykdyti direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis pedagogas Marius Valiukevičius, kuris pildė nemokamo maitinimo registravimo dienynus Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS). Maitinimas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus 6-10 metų bei 11 m. ir vyresnių mokinių valgiaraščius, suderintus su Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų skyriumi. 2017 m. sausio 1 d. nemokamus pietus gaudavo 43 mokiniai, o metų pabaigoje skaičius sumažėjo iki 36 mokinių.

Mokinių pavėžėjimas į gimnaziją ir iš jos buvo organizuojamas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-1393, patvirtintu „Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ugdymo įstaigų mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“. 70 mokinių buvo vežami AB „Šalčininkų autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. 38 mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu buvo vykdomas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-1148, patvirtintu „Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų transporto ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašu“.

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ, NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMO, PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI, TOLESNĖ DEŠIMTOKŲ, ABITURIENTŲ VEIKLA

 

Vienas iš gimnazijos veiklos prioritetų buvo ugdymo kokybė: analizuojami mokinių pasiekimai, aiškinamasi nesėkmių priežastys, tobulinama mokinių pažangos vertinimo sistema. Standartizuotų testų rezultatai 4 klasės gimnazijos ataskaitoje: matematikos programoje visi mokiniai pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, skaitymo dalyje- patenkinamas lygis 3 mokiniai, o kiti pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, rašymo dalyje pasiekė patenkinamą lygį 4 mokiniai, pasaulio pažinimo dalyje visi mokiniai pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygį.

Standartizuotų testų rezultatai 8 klasės gimnazijos ataskaitoje: matematikos, skaitymo, rašymo ir socialinių mokslų programoje visi mokiniai pasiekė patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, o klasės vidurkis viršijo šalies vidurkio rezultatus.

Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo 6 klasės ataskaitoje: matematikos dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 13 mokinių, kurių pasiekimų rezultatai labai artimi šalies vidurkio rezultatų, skaitymo dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 11 mokinių, kurių rezultatai nesiekė šalies vidurkio rezultatų, o rašymo dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 11 mokiniai, kurių rezultatai šiek tiek viršijo šalies vidurkio rezultatus.

2 II-os g klasės mokiniai neišlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir tęsia mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. Daugelis abiturientų laikydami valstybinius brandos egzaminus gavo aukštus įvertinimus, tačiau 8 pasirinkti valstybiniai brandos egzaminai buvo neišlaikyti.

2017 metais mokykla išleido 15-ą abiturientų laidą. 8 abiturientai gavo brandos atestatus. 65% iš jų toliau sėkmingai tęsia studijas respublikos aukštosiose mokyklose.

 

FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA

 

2017 metais gimnazijos biudžeto didžiausią dalį sudarė mokinio krepšelio lėšos- 371,8 tūkst. Eur. Didžioji dalis lėšų panaudota darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms. Kita dalis skirta vadovėliams bei  mokymo(si) priemonėms įsigyti, taip pat mokytojų kvalifikacijai kelti bei mokinių pažintinei veiklai.

Gimnazijos bendruomenė dėjo daug pastangų taupiam ir efektyviam skirtų asignavimų naudojimui. Tačiau, reikia pripažinti, kad gimnazijoje buvo viršyti asignavimai, skirti paprastosioms išlaidoms, lyginant su patvirtintu asignavimų planu, įskaitant patikslinimus:. - komunalinėms paslaugoms; 249,29 Eur. 0,44- AB Telia Lietuva.

2017 m. mokinio krepšelio lėšos, skirtos vienam mokiniui išlaikyti 2043,03Eur.

Esant nepakankamam finansavimui, gimnazijos bendruomenė kaupė nebiudžetines lėšas, laisvu nuo mokinių užsiėmimų laiku nuomojo gimnazijos patalpas. Už patalpų nuomą gautos lėšos (1952,34 Eur.) buvo panaudotos ilgalaikio turto remontui : atnaujintos bendrųjų patalpų sienos, nudažytos sporto salės grindys ir kt. Be to, už transporto nuoma  gauta 38,06 Eur. Už šias lėšas buvo perkamas popierius, spausdintuvų kasetės ir pan.

Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. UAB „TEV“ nupirko ir perdavė gimnazijos bibliotekai knygų už 56,55 Eur., ir ,,Švieskime vaikus” 13,26 Eur. UAB ,,ARTOM” padovanojo gimnazijai 2 vnt. Mokyklinius stalus. Iš AB,,Smiltynės perkelta”mokiniams suteikta parama perkėlimas keltu per Klaipėdos valstybinių jūrų uostą už 77,59 Eur. Be to, gimnazija gavo 1227,67 Eur. gyventojo pajamų mokesčio. Panaudota kitoms prekėms 1034,52 Eur. ir banko paslaugoms 42,69 Eur.

 

III.  PROBLEMOS (IŠ SWOT ANALIZĖS- SILPNOSIOS PUSĖS, KAIP BUVO SPRENDŽIAMOS), KOKIOS LIKO NEIŠSPĘSTOS

 

Vienas iš problemiškiausių ir aktualiausių  gimnazijos tikslų – užtikrinti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kokybę. Nepakankamas mokinių tėvų domėjimasis vaikų pasiekimais, nedalyvavimas bendroje veikloje turi neigiamą įtaką mokymosi motyvacijai ir elgesiui. Spręsdama šią problemą mokytojų bendruomenė ieško efektyvių būdų ir naujų veiklų, skatinančių bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą. Sustiprinta tėvų informavimo sistema: individuali informacija pateikiama elektroniniu paštu, organizuojami individualūs susitikimai, kviečiami klasės susirinkimai, organizuojamos Atvirų durų dienos, pokalbių ir diskusijų popietės ,,Apvalusis stalas“. Gimnazijos internetinėje svetainėje vaizdžiai ir operatyviai pateikiama informacija apie renginius, išvykas, susitikimus, mokinių pasiekimus. Tėvai kviečiami dalyvauti šventiniuose gimnazijos renginiuose, koncertuose, vykti į ekskursijas, edukacinius užsiėmimus, įtraukiami į projektinę veiklą.

Susirūpinimą kelia mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. Tai viena iš silpnųjų gimnazijos veiklos pusių. Motyvacijos mažėjimui įtaką daro ir išoriniai veiksniai: socialinė atskirtis, tėvų išsilavinimas, tolerancija nekultūrai artimoje aplinkoje bei didėjantis skaičius vaikų su emociniais sutrikimais ir menkais socialiniais įgūdžiais. Aktyviai dirba Pagalbos mokiniui grupė (soc. pedagogai, psichologė, logopedė, slaugytoja).  Gimnazijoje taikomas individualus mokymas, sukurtos laikinos konsultavimo grupės, daug žinias ir įgūdžius įtvirtinančių modulių, skiriamos papildomos valandos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Ypatingas dėmesys skiriams lietuvių kalbos mokymui, nes daug mokinių iš mišrių šeimų, artimoje aplinkoje bendrauja lenkų, rusų kalbomis, todėl sudėtinga ugdytis kalbinius įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas mokinių akiračio plėtimui, kultūriniam lavinimuisi: todėl dažnai  vyksta į edukacinius užsiėmimus Vilniaus muziejuose, lankosi teatruose, parodose, vyksta pamokos netradicinėje aplinkoje, susitinka su įdomiais, daug pasiekusiais žmonėmis, klausosi jų paskaitų. Gimnazinių klasių mokiniai vyksta į aukštąsias mokyklas susipažinti su studijų programomis, studijų aplinka, atlieka laboratorinius darbus VU laboratorijose.

Išvados

Gimnazija yra patrauklioje aplinkoje: geras susisiekimas su aplinkiniais kaimais ir gyvenvietėmis, graži  aplinka. Netoli Vilnius, mokykliniu autobusiuku, dažnai vykstama į kultūrinius ir edukacinius renginius. Demografinė situacija palanki – nemažėja mokinių, o priešmokyklinėje grupėje jų skaičius auga. Pakankama mokytojų kvalifikacija ir maža kaita, leido užtikrinti stabilumą. Nedidelis mokinių skaičius klasėse sudaro galimybę individualizuoti ugdymą, pritaikyti prie mokinio gebėjimų ir poreikių. Erdvios gimnazijos patalpos sukuria saugumo jausmą, mažina diskomfortą. Finasinis stabilumas sudarė galimybes papildyti bibliotekos fondus, apsirūpinti naujais vadovėlias ir mokymo(si) priemonėmis, kelti mokytojų profesines kompetencijas, organizuoti edukacines keliones mokiniams. Gimnazija sudarė visas sąlygas dalyvauti konkursuose, olimpiadose, projektuose, meninėje veikloje. Skyrė ypatingą dėmesį mokinių adaptacijai, psichologiniam klimatui. Ugdymo procesas organizuotas atsižvelgiant į visos bendruomenės akademinius, profesinius, emocinius poreikius.

 

Direktorė                                                                                                     Dalia Paltanavičienė

 

 

 

 


 

!Informacija atnaujinta: 2021 Sau 25, 14:05:42
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>