Vadovo veiklos ataskaita

                                                                               PATVIRTINTA
                                                                               Šalčininkų r. savivaldybės tarybos 
                                                                               2017 m. d. sprendimu Nr. T-

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA
DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 I. BENDROSIOS ŽINIOS

       Šalčininkų rajono Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija įkurta 1991 m. rugsėjo 1 d. Tai bendrojo lavinimo mokykla. Tipas – gimnazija. Mokymo kalba – lietuvių kalba. Mokymo formos – pavienis ir grupinis mokymas. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Gimnazijos adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17249, Šalčininkų r. sav., tel.:  8 (380) 35 268, el. paštas -jasiunuausra@gmail.com.Internetinė svetainė-www.ausrosgimnazija.lt

       2016 m. gimnazijoje dirbo daug perspektyvių ir kūrybingų pedagogų. Vyraujanti kvalifikacinė kategorija yra vyresnysis mokytojas. Pedagogų išsilavinimas atitiko pedagoginiam darbui keliamus reikalavimus. Visi mokytojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kai kurie gali dėstyti kelis dalykus. Siekdami gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, pedagogai tikslingai tobulino savo kvalifikaciją.

Gimnazijos darbuotojai:

 

 

2016-01-01

2016-12-31

I.

Bendras darbuotojų skaičius

49

51

II.

Pedagoginių darbuotojų skaičius

31

33

 

Iš jų :

 

 

 

Mokytojai, užimantys pagrindines pareigas

22

26

 

Mokytojai, užimantys antraeiles  pareigas

4

3

III.

Atestuotų pedagogų skaičius

 

 

 

Turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją

-

-

 

Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją

6

6

 

Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją

15

16

 

Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją

5

4

 

Neatestuotų mokytojų skaičius

-

3

 

Mokytojų pensininkų

1

1

 

Gimnazijos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija:

       Dalia Paltanavičienė– laikinai einanti direktoriaus pareigas nuo 2016 m. rugsėjo 1d., direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2012 m. sausio 2 d., Vilniaus Pedagoginis Institutas, chemijos ir taikomųjų darbų specialybės mokytojo kvalifikacija, chemijos mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė, II vadybos kvalifikacinė kategorija, pedagoginio darbo stažas - 30 m. , 6 m. vadybinio darbo stažo.

       Jolanta Driukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2008 m. sausio 12d., Vilniaus Pedagoginis Universitetas,gamtos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija, geografijos vyr.mokytoja, pedagoginis darbo stažas 19 m.5mėn., 9 m. vadybinio darbo stažo.

Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai:

Jana Kuzmičiova – psichologas asistentas, soc. pedagogas;

Ana Kulešovienė – soc.pedagogas;

Marius Valiukevičius – soc. pedagogas;

Danuta Tomaševič – logopedas;

Leokadija Radevič – bibliotekos darbuotojas;

Ana Jankelevič – sveikatos priežiūros specialistas;

Jana Kuzmičiova – karjeros ugdymui specialistas, mokinių tarybos koordinatorius.

 

 Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius:

 

Komplektų skaičius

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo grupė

Klasės

Iš viso

 

 

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

I g.

II g.

III g.

IV g.

2016-01-01

13

16

10

 

13

8

12

13

11

21

14

11

16

11

14

170

2016-12-31

13

16

14

11

13

9

13

13

12

22

13

13

14

11

174

 

2016 m.sausio 1 d. gimnazijoje mokėsi 5 mokiniai su spec. poreikiais.

2016 m. gruodžio 31 d.gimnazijoje mokėsi 4 mokiniai su spec.poreikiais.

Mokymosi programą 2016 m. kartojo 0 mokinių.

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Gimnazijos tikslai ir uždaviniai:

TIKSLAI:

 1. Mokinių saviraiškos gilinimas ir poreikių tenkinimas;
 2. Saugios aplinkos sukūrimas kiekvienam besimokančiam vaikui;
 3. Mokinių motyvacijos ir ugdymo(si) kokybės stiprinimas;
 4. Visuomeniškumas ir bendradarbiavimas.

 

UŽDAVINIAI:

        1. Siekti aukštos ugdymo kokybės, sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių lavinimui.

        2. Siekti aukšto mokinių mokslo pasiekimų lygio, ne tik jiems įgyjant žinių, bet ir išsiugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei pasirengiant mokytis visą gyvenimą.

        3. Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus ir atsisakyti formalių praktikų pamokoje, tobulinti mokytojų gebėjimą organizuoti ugdymo procesą atitinkantį mokinių gebėjimus ir ugdymosi poreikius.

        4. Sudaryti galimybes mokiniams rinktis geriausiai jų polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią veiklą.

        5. Ieškoti išteklių gimnazijos aprūpinimui moderniomis mokymo priemonėmis, sukurti materialinę bazę vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybei garantuoti.

Prioritetinės sritys:

 1. Vaikų saugumo užtikrinimas;
 2. Atsakingos bendruomenės kūrimas;
 3. Tėvų į ugdymą įtraukimas;
 4. Gimnazijos įvaizdžio stiprinimas;
 5. Lyderystės skatinimas;
 6. Valdymo išteklių stiprinimas.

       2016 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių poreikių tenkinimui, individualių gebėjimų ir kūrybiškumo lavinimui. Besimokantiems pagal Vidurinio ugdymo programą mokiniams sudarytos galimybės mokytis dalykų išplėstiniu ir bendruoju kursu, pagal savo poreikius ir gebėjimus rinktis įvairius dalyko gilinimo modulius, laikinasias grupes. Mokytojai parengė ir dėstė 21 dalykų modulį ir 15 laikinųjų grupių programų: ,,Psichologijos pagrindai“, ,,Meno terapija“, „Sveika gyvensena“, „Ekologija“, ,,Mikrobiologija“, „Pabaltijo šalių istorija“, „Matematikos praktikumas“, „Ekonomika ir statistika“, „Įdomioji fizika“, „Gamtos mokslas“, „Teksto kūrimas ir rašymas rusų kalba“, „Fizikos praktikumas“, „Gimnazijos erdvių dekoravimas“, „Karjeros ugdymas“, „Ortografija“, „Punktuacija“ ir kt. Be to, gimnazijoje veikė 25 neformaliojo ugdymo būrelių, sporto sekcijų ir meno saviveiklos kolektyvų, kurių veiklai buvo skirta 35 valandas: „Meno terapija“, „Filmų kūrimo studija“, „Stalo teniso technika“, „Krepšinio žaidimų technika“, „Lengvosios atletikos sekcija“, „ Šaulių sąjunga“, „Pučiamųjų instrumentų ansamblis“, „Renginių režisūra“, „Programuotojai“, „Dizaino studija“, „Metraštininkai“, „Jaunieji skautai“, „Jaunieji miškininkai“ ir kt.  Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams, buvo individualiai teikiama pagalba pamokų metu, vyko dalykų konsultacijos. Ruošiant mokinį tapti visaverčiu XXI a. žinių visuomenės nariu, gimnazijoje buvo vykdoma profesinio informavimo ir ugdymo karjerai programa. Gimnazijoje buvo atliekami mokymosi poreikių, profesinių polinkių ir karjeros planavimo tyrimai.

       Gimnazijoje efektyviai veikė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, dėl kurios buvo susitarta metodinėse grupėse. Buvo taikomas kaupiamasis vertinimas, kurį sudarė vertinimas už namų darbus, darbą pamokų metu, papildomai atliktas užduotis. Mokytojai ugdymo procese plačiai taikė formuojamąjį vertinimą. Gimnazijoje veikia stipri skatinimo sistema: - gimnazijos mokiniai yra įvertinami ir apdovanojami garbės raštais, diplomais, organizuojamos edukacinės pažintinės išvykos, elektroniniame dienyne įrašoma padėka ir pagyrinimai mokinių  tėvams.

       Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo rajono mokinių olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. Gimnazijos mokinių pasiekimai rajono olimpiadose: 

Mokinio vardas, pavardė

Olimpiados pavadinimas

Užimta vieta

Mokytojas

Patricija Žinis

Rajoninė technologijų olimpiada

I

Oksana Siliuk-Jackienė

Patricija Žinis

Rajoninė dailės olimpiada

II

Liubovė Fedotova

Gabriela Vdoviak

Rajoninė istorijos olimpiada

II

Vida Domarkienė

Paulius Kalinauskas

Rajoninė matematikos Anastazijos Slanevskajos vardu organizuojama olimpiada tarp 4-ų klasių

II

Teresa Bogdiun

              Gimnazijos sportininkai užėmė II-ąją vietą 2015-2016 m. m. Šalčininkų rajono mokinių olimpiniame festivalyje tarp II-os grupės gimnazijų, II-ąją vietą Šalčininkų rajono mokinių olimpinio festivalio šachmatų, tinklinio bei lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose.

Gimnazijos bendruomenė vykdė aktyvią prevencinę veiklą :

Buvo vykdomos šios programos: „Gyvai“- psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa;

„Kalbėkimės“- alkoholio vartojimo prevencijos programa.

Gimnazijoje vyko šie prevencinių programų renginiai:

Niuko Vujičiaus filmo, skirto prevencijai, peržiūra, Šypsenos dienos minėjimas, Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, akcija „Uždekime žvakutę ant apleisto kapo“, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovo paskaita „Paauglių traumų anatomija. Tapsmas žmogumi“, labdaros renginys, skirtas lėšų surinkimui Vilniaus M. Sopočkos slaugos namų, vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, skyriaus statybai, akcija „Pasveik be antibiotikų“, policijos atstovų paskaita apie paauglių atsakomybę ir „Saugią kaimyninkystę“, „Nebūk naivus kelyje“ sąjungos atstovų paskaita „Nebūk naivus kelyje – keliauk atsakingai“, piešinių konkursas „Kas man yra taika“, policijos atstovų paskaita „Būkime saugūs kelyje“, užsiėmimas „Tai mokėti privaloma: pirmoji pagalba“, akcija „Vaikai stiprūs kaip daigai“, dalyvavimas e.pamokoje „Patyčioms - NeLike“ (tiesioginė transliacija).

Ugdymo karjerai veikla: išvyka į Vilniaus kolegijos atvirų durų dieną, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovės paskaitos: „Burtažodis“Socialinis draudimas“- kaip jis veikia ir kam to reikia“, „Raktažodžiai arba ką turite žinoti jau dabar“, išvyka į parodą „Studijos 2017“, išvyka į Kazimiero Simonavičiaus atvirų durų dieną, išvyka į policijos departamento kriminalistinių tyrimų centrą.

Gimnazijos Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, specialiosios, pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), užtikrino saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimą.

Dalyvavimas projektuose (programose) 2016 m.:                                              

Projekto (programos) pavadinimas

Kas finansuoja

Laikotarpis

Ištekliai (koks gautas finansavimas)

Trumpas apibūdinimas

Europos Sąjungos programa „Pienas vaikams“

Europos Sąjunga

2016-01-01

2016-12-31

1280,06 EUR

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų bei 1-4 kl. mokinių aprūpinimas pieno produktais

Europos Sąjungos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Europos Sąjunga

2016-01-01

2016-12-31

589,36 EUR

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų bei 1-4 kl. mokinių aprūpinimas vaisiais

Viešųjų darbų programa

Vilniaus teritorinė darbo birža, Šalčininkų r. savivaldybė

2016-03

2016-10

2552,19 EUR

 

1701,44 EUR

Gimnazijos patalpų, aplinkos ir Merkio pakrantės tvarkymo darbai

Programa „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės

2016-09-21

2016-12-02

492,48 EUR

2-os klasės mokinių mokymas plaukti ir saugiai elgtis vandenyje.

 

       Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, klasių mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų) komitetai,klasių seniūnų susirinkimai,) dalyvavo sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus gimnazijos bendruomenės veiklos klausimus.

       Dalykų ugdymo turinio, programų bei teminių planų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimo klausimai buvo svarstomi dalykų metodinėse grupėse, vienijančiose visą mokytojų bendruomenę. Metodinės grupės aktyviai dalyvavo sudarant gimnazijos ugdymo planą, metinį veiklos programą, atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, vertinant savivaldos institucijų veiklą.

       Įvairūs gimnazijos veiklos aspektai ir aktualūs ugdymo klausimai buvo analizuojami Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, direkciniuose, metodinių grupių, klasių vadovų, klasių seniūnų pasitarimuose, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.

       Gimnazija buvo atvira miestelio visuomenei, bendradarbiavo su įvairiomis institucijomis. Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo šių institucijų organizuojamuose projektuose, renginiuose, šventėse, akcijose, parodose. Gimnazija palaikė ilgalaikius partnerystės ryšius su Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, policijos komisariato prevencijos poskyriu, pedagogine psichologine tarnyba, Šalčininkų r. policijos komisariato Jašiūnų nuovada, Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija, kitomis Šalčininkų r. mokyklomis, Jašiūnų lopšeliu-darželiu „Žilvitis“, Zavišonių lopšeliu-darželiu „Varpelis“, Jašiūnų Balinskio dvaru, Šv. Onos bažnyčios bendruomene ir kt.

       Siekdami gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, gimnazijos pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai tikslingai tobulino savo kvalifikaciją. Visi mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuojamuose seminaruose: „Interaktyvaus ekrano galimybių panaudojimo formaliajame ir neformaliajame ugdyme kursas pedagogams“, „Reagavimas konfliktinėse situacijose ir savo emocijų valdymas konfliktų metu“ ir kt. Gimnazijos vadovai kėlė kvalifikaciją tobulinimo renginiuose vadybos ir lyderystės temomis, atitinkančiomis gimnazijos ugdymo tikslus.

       Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atlikdama platųjį įsivertinimą naudojo įvairius tyrimo metodus: anketavimą, pokalbius, stebėjimą ir kt. Atlikus giluminį srities „Ugdymas ir mokymasis“ įsivertinimą, buvo išskirti veiklos tobulinimo prioritetai, numatytos konkrečios priemonės tobulinimo prioritetams įgyvendinti, į kurias buvo atsižvelgta sudarant 2016-2017 m.m. veiklos planą.

       Gimnazija turi nuolat atnaujinamą interneto svetainę, kuriai informaciją rengia mokiniai, mokytojai ir administracija. Joje paskelbti gimnazijos veiklos dokumentai, teikiama informacija apie mokinių akademinius pasiekimus, ugdymą karjerai, renginius ir kt.

 

 MOKYMOSI APLINKA 

       2016 m. direktorė vykdė jos pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, užtikrino gimnazijos funkcionalumą, rūpinosi ugdymo aplinkos gerinimu, efektyviu paskirtų asignavimų panaudojimu. Buvo puoselėjama ir kruopščiai tvarkoma gimnazijos teritorija, rūpinamasi, kad mokiniai turėtų galimybę pailsėti, prireikus individualiai pasimokyti ir pabendrauti. Buvo iškilmingai švenčiamos Valstybės atkūrimo 98-osios metinės, Nepriklausomybės atkūrimo diena, Tarptautinė moterų solidarumo diena, mokslo ir žinių diena bei kitos tradicinės šventės. Gimnazija palaikė ilgalaikius partnerystės ryšius su Šalčininkų r. Jašiūnų seniūnija, seniūnaičiais, Jašiūnų kultūros centru. Didelis dėmesys buvo skiriamas bendradarbiavimui su mokinių tevais (globėjais, rūpintojais), jų dalyvavimui organizuojamuose renginiuose.

       Gimnazijoje sudarytos geros ugdymo(si) sąlygos. Joje daug dėmesio buvo skiriama inovatyvumui, modernumui, šiuolaikiniam mokymui(si) kuriant patrauklios ugdymo įstaigos įvaizdį. Kiekvienoje klasėje, kabinete yra internetas,  kompiuteriai, 16-oje kabinetų ir klasių – daugialypės terpės projektoriai, 9-iose – interaktyvios lentos, 4-iose – LED interaktyvios lentos. Vykdant kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo (RAIN) projektą į mokyklą nutiesta šviesolaidinio kabelio linija.

       Gimnazija pasirašiusi mokinių maitinimo sutartį su VŠĮ ,,Kretingos maistas”. Mokinių maitinimas buvo organizuojamas, vadovaujantis Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-1178 patvirtintu „Socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašu“. Gimnazijoje mokinių nemokamo maitinimo organizavimui koordinuoti ir apskaitai vykdyti direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis pedagogas Marius Valiukevičius, kuris pildė nemokamo maitinimo registravimo dienynus Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS). Maitinimas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus 6-10 metų bei 11 m. ir vyresnių mokinių valgiaraščius, suderintus su Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų skyriumi. 2016 m. sausio 1 d. nemokamus pietus gaudavo 43 mokiniai, o metų pabaigoje skaičius sumažėjo iki 36 mokinių.

       Mokinių pavėžėjimas į gimnaziją ir iš jos buvo organizuojamas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-1393, patvirtintu „Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ugdymo įstaigų mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“. 70 mokinių buvo vežami AB „Šalčininkų autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. 38 mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu buvo vykdomas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-1148, patvirtintu „Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų transporto ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašu“.

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ, NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMO, PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI, TOLESNĖ DEŠIMTOKŲ, ABITURIENTŲ VEIKLA

         Vienas iš gimnazijos veiklos prioritetų buvo ugdymo kokybė: analizuojami mokinių pasiekimai, aiškinamasi nesėkmių priežastys, tobulinama mokinių pažangos vertinimo sistema. Standartizuotų testų rezultatai 4 klasės gimnazijos ataskaitoje: matematikos programoje visi mokiniai pasiekė patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, skaitymo dalyje- nepasiektas patenkinamas lygis 1 mokinio, rašymo dalyje nepasiektas patenkinamas lygis 4 mokinių, pasaulio pažinimo dalyje visi mokiniai pasiekė patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį lygį.

       Standartizuotų testų rezultatai 8 klasės gimnazijos ataskaitoje: matematikos, skaitymo, rašymo ir socialinių mokslų programoje visi mokiniai pasiekė patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, o klasės vidurkis viršijo šalies vidurkio rezultatus.

        Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo 6 klasės ataskaitoje: matematikos dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 13 mokinių, kurių pasiekimų rezultatai labai artimi šalies vidurkio rezultatų, skaitymo dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 4 mokinių, kurių rezultatai nesiekė šalies vidurkio rezultatų, o rašymo dalyje iš 13 mokinių dalyvavo 3 mokiniai, kurių rezultatai šiek tiek viršijo šalies vidurkio rezultatus.

       2 II-os g klasės mokiniai neišlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir tęsia mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. Daugelis abiturientų laikydami valstybinius brandos egzaminus gavo aukštus įvertinimus, tačiau 8 pasirinkti valstybiniai brandos egzaminai buvo neišlaikyti.

       2016 metais mokykla išleido 14-ą abiturientų laidą. 13 abiturientų gavo brandos atestatus. 72% iš jų toliau sėkmingai tęsia studijas respublikos aukštosiose mokyklose.

 

FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA

       2016 metais gimnazijos biudžeto didžiausią dalį sudarė mokinio krepšelio lėšos (366,1 tūkst. Eur.). Šalčininkų r. savivaldybės administracija paprastosioms išlaidoms skyrė 188,22 tūkst. Eur.. Duomenys apie gimnazijos gautas ir panaudotas lėšas per 2016 m. pateikti šioje lentelėje.

Eil.

Nr.

Mokinio krepšelio lėšos

Planas

Gauti asignavimai

Kasinės išlaidos

Faktinės išlaidos

1.

Paprastosios išlaidos, iš jų:

366,1

366,1

366,1

366,1

2.

Darbo užmokestis

272,2

272,2

272,2

272,2

3.

Socialinio draudimo įmokos

84,1

84,1

84,1

84,1

4.

Ryšių paslaugos

0,7

0,7

0,7

0,7

5.

Spaudiniai (vadovėliai)

3,1

3,1

3,1

3,1

6.

Kitos prekės (mokymo priemonės)

4,7

4,7

4,7

4,7

7.

Kvalifikacijos kėlimas

0,8

0,8

0,8

0,8

8.

Kitos paslaugos (mokinių pažintinė veikla)

0,5

0,5

0,5

0,5

9.

Kitas ilgalaikis nemater. turtas

-

-

-

-

 

Eil.

Nr.

Savivaldybės lėšos

Planas

Gauti asignavimai

Kasinės išlaidos

Faktinės išlaidos

1.

Paprastosios išlaidos, iš jų:

188,22

188,22

188,22

188,22

2.

Darbo užmokestis

87,9

87,9

87,9

87,9

3.

Socialinio draudimo įmokos

29,0

29,0

29,0

29,0

4.

Komunalinės išlaidos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija)

52,7

52,7

52,7

52,7

5.

Ryšių paslaugos

0,1

0,1

0,1

0,1

6.

Transporto išlaikymas

5,8

5,8

5,8

5,8

7.

Kitos prekės

6,4

6,4

6,4

6,4

8.

Komandiruotės

0,02

0,02

0,02

0,02

9.

Kvalifikacijos kėlimas

0,4

0,4

0,4

0,4

10.

Ilgalaikio turto einamasis remontas

2,5

2,5

2,5

2,5

11.

Kitos paslaugos

3,4

3,4

3,4

3,4

 

       Gimnazijos bendruomenė dėjo daug pastangų taupiam ir efektyviam skirtų asignavimų naudojimui. Tačiau, reikia pripažinti, kad gimnazijoje buvo viršyti asignavimai, skirti paprastosioms išlaidoms, lyginant su patvirtintu asignavimų planu, įskaitant patikslinimus:. - komunalinėms paslaugoms; 161,27 Eur. 0,66 - TEO

       2016 m. mokinio krepšelio lėšos, skirtos vienam mokiniui išlaikyti 2261,78 Eur.

       Esant nepakankamam finansavimui, gimnazijos bendruomenė kaupė nebiudžetines lėšas, laisvu nuo mokinių užsiėmimų laiku nuomojo gimnazijos patalpas. Už patalpų nuomą gautos lėšos (2583,30 Eur.) buvo panaudotos ilgalaikio turto remontui : atnaujintos bendrųjų patalpų sienos, nudažytos sporto salės grindys ir kt. Be to, už kopijavimo paslaugas gauta 54,84Eur. Už šias lėšas buvo perkamas popierius, spausdintuvų kasetės ir pan.

       Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. UAB „PIAR“ nupirko ir perdavė gimnazijos bibliotekai knygų už 121,99 Eur.,VŠĮ Teatras ,,Atviras Ratas pristatė gimnazijos mokiniams spektaklį už 800,00 Eur.  UAB ,,ARTOM” padovanojo gimnazijai 4 komplektus mokyklinių baldų už 200,80 Eur. Iš UAB Šiaulių Gilijos ir Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro gauta inventoriaus už 304,92 Eur. Be to, gimnazija gavo 797,55 Eur. gyventojo pajamų mokesčio.

 

III.  PROBLEMOS (IŠ SWOT ANALIZĖS- SILPNOSIOS PUSĖS, KAIP BUVO SPRENDŽIAMOS), KOKIOS LIKO NEIŠSPĘSTOS.

Gimnazijos silpnosios pusės :

 • nepakankamas mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų) domėjimasis vaikų pasiekimais;
 • nepakankamas projektinės veiklos vykdymas;
 • silpna mokinių savivalda;
 • didelis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų ) nedarbas;
 • rėmėjų stygius;
 • menkas valstybinės kalbos vartojimas daugumos mokinių šeimose.

Sprendimo būdai:

 • Sustiprinome mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų) informavimo apiemokinių pasiekimus sistemą, skatinome individualų bendradarbiavimą su klasės vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, su klasių tėvų komitetų pirmininkais „Apvalieji stalai“, Tėvų dienos, Atvirų durų dienos ir kt švietėjiška veikla.
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į popamokinę ir projektinę veiklą, remiantis  bendradarbiavimo ir partneriškumo principais.
 • Skatinti mokinių motyvacijos didėjimą, ugdymo(si), neformaliojo vaikų švietimo ir popamokinėje, projektinėje veikloje. Skatinti savarankiškumo poreikio pasireiškimą visose formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose.
 • Pagalba mokiniui iš gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų: psichologo, soc. pedagogo, logopedo, bibliotekos darbuotojo. Vasaros stovyklos organizavimas, nemokamo maitinimo priežiūra bei pavežėjimo ir kita socialinė pagalba ir parama.
 • Stiprinti gimnazijos įvaizdį, pasitenkinimo ir pasididžiavimo jausmą, gerosios patirties sklaidą internetinėje svetainėje ir žiniasklaidoje, susitikimuose su kitų ugdymo institucijų bendruomene ir rėmėjais.
 • Stiprinti mokinių komunikavimo valstybine kalba kompetenciją, plėtojant jų viešojo kalbėjimo ir retorikos įgūdžius per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, pilietiškumo ir etnokultūros renginius ir kitą veiklą.

       Didžausią rūpestį kelia gimnazijos pastatas, kurį beveik prieš 20 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija perdavė Šalčininkų rajono savivaldybei. Dabartiniu metu jis neatitinka Lietuvos Higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Reikia įrengti žaibosaugą, gaisrinę signalizaciją, kabinas tualetuose, pakeisti langus, lauko duris, šiltinti pastato sienas, suremontuoti stogą, pertvarkyti drenažinę sistemą t.y. renovuoti gimnazijos pastatą. Lėšų poreikis apie 1 mln. Eurų, todėl reikalinga neatidėliotina Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos parama.

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                         Dalia Paltanavičienė

 

 

!Informacija atnaujinta: 2017 Geg 04, 08:21:02
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu "Mano dienynas"
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>