Socialinė-pilietinė-veikla

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                             Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros gimnazijos

                                                                                               Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V1- 152

 

 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“  GIMNAZIJOS

SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Veiklos aprašas) nustato socialinės – pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) principus ir uždavinius, mokinių ugdymo(si) poreikių įvertinimą ir ugdymo proceso organizavimą.

2. Socialinė – pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 442, Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos”, Gimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

3. Socialinė – pilietinė veikla 5–8, I–II klasių mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma. Ji yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama su gimnazijos tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis.

4. Socialinės – pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį, tautinį aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą.

5. Socialinės – pilietinės veiklos principai:

5.1. lygių galimybių – kiekvienam mokiniui užtikrinama teisė plėsti savo gebėjimus, įgūdžius, interesus, žinias, pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą;

5.2. integracijos – atsakomybės jausmo, pilietinio, tautinio ir socialinio solidarumo ugdymas(is) kartu su kitais gimnazijos ir miesto bendruomenės nariais;

5.3. decentralizacijos – šeimos, visuomenės bei vietos savivaldos institucijų bei gimnazijos bendruomenės dalyvavimas ugdant mokinio atsakomybę, jo pilietinį, tautinį bei socialinį solidarumą;

5.4. visuotinumo – visų gimnazijos bendruomenės narių įtraukimas į socialinę – pilietinę veiklą;

5.5. tęstinumo – socialinės – pilietinės veiklos organizavimas ir vykdymas visą mokymo(si) pagrindinėje pakopoje laiką;

5.6. perimamumo ir lankstumo – socialinės-pilietinės veiklos suderinamumas, laiduojant mokinių ugdymo(si) efektyvumą;

5.7. ugdymo(si) funkcionalumo – mokinių savarankiškumo, gebėjimo gyventi bendruomenėje, pilietinio ir tautinio solidarumo ugdymas(is).

6. Socialinės – pilietinės veiklos uždaviniai:

6.1. padėti mokiniams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;

6.2. skatinti mokinių saviraišką bei ugdyti jų socialinius – pilietinius įgūdžius;

6.3. rengti mokinius savarankiškam gyvenimui bendruomenėje;

6.4. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiose srityse;

6.5. formuoti kitokį požiūrį į supančią aplinką;

6.6. maksimaliai atskleisti mokinių socialius gebėjimus bei įgūdžius, skatinti mokinių savarankiškumą bei atsakomybės jausmą;

6.7. padėti suvokti, kad ir koks būtų kompiuterizuotas amžius, be žmogaus darbo ir jo pastangų apsieiti neįmanoma;

6.8. gerinti mokytojų kompetenciją socialiniame-pilietiniame bendruomenės gyvenime.

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS  NUOSTATOS

 

7. Socialinė – pilietinė veikla yra neatsiejama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Ji organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius bei ypatumus:

7.1. 5–6 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, gimnazijos bendruomenėje;

7.2. 7–8 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdyme(si), jų plėtotę dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;

7.3. I–II klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos projektais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus;

7.4. Pagal pagrindinio ugdymo programą  privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Skirtingo amžiaus mokiniams numatomas skirtingas socialinės –pilietinės veiklos pamokų (valandų) skaičius:

7.4.1. 5-6 klasės – 10 valandų (pamokų) per mokslo metus;

7.4.2. 7-8 klasės – 15 valandų (pamokų) per mokslo metus;

7.4.3. I-II G klasės – 20 valandų (pamokų) per mokslo metus.

8. Gimnazijos mokiniai socialinę veiklą gali pasirinkti pagal savo pomėgius ir gebėjimus iš socialinės veiklos sąrašo pagal koncentrus (priedas 2).

8.1. Jei mokinys nori pasirinkti ir atlikti veiklą, kuri nėra numatyta šiame dokumente, jos turinys, apimtis bei atsiskaitymo forma iš anksto turi būti suderinta su klasės vadovu arba gimnazijos administracija;

 8.2. Socialinę veiklą mokiniai gali atlikti kolektyviai (pvz.: talka) arba individualiai (pvz. pagalba klasės draugui) gimnazijoje  arba už gimnazijos ribų.

9. Klasės auklėtojas el. dienyne, tam skirtame lape, mokslo metų eigoje pažymi duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą Veiklą, įrašydamas atliktas valandas.

10. Mokinys per mokslo metus pildo savo socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapą ir užpildytą pateikia klasės vadovui trimestrų ir mokslo metų pabaigoje, ataskaitos ruošimui (1 priedas).

11. Mokinių atliktos socialinės-pilietinės  veiklos apskaita:

11.1.  Apskaitą vykdo klasės vadovas pasibaigus trimestrui ir mokslo metams;

11.2.Socialinės veiklos įvertinimas įrašomas Pagrindinio ugdymo el. dienyne mokinių mokymosi apskaitos suvestinėje;

11.3. Mokytojų taryba mokslo metų pabaigoje, turi teisę nukreipti mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiaus, atlikti tuo metu mokyklai svarbią socialinę-pilietinę veiklą.

 11.4. Mokytojų taryba gali inicijuoti Socialinės veiklos organizavimo aprašo keitimą ar papildymą vieną kartą per mokslo metus.

 

III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TURINYS IR KRYPTYS

 

12. 5 – 6 klasių mokiniams rekomenduojama socialinė – pilietinė veikla:

12.1.atstovavimas gimnazijos bendruomenei dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kt. (direktoriaus įsakymu);

12.2. suvenyrų, susijusių su gimnazijos atributika, kūrimas;

12.3. darbas gimnazijos bibliotekoje , muziejuje;

12.4.gimnazijos patalpų ir jos aplinkos tvarkymas (klasės tvarkymas, gimnazijos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, svetingos aplinkos ir poilsio erdvių kūrimas, pagalba prižiūrint  gėles ir gėlynus;

12.5.pagalba klasės auklėtojui, atskirų dalykų mokytojams,ikimokyklinio ugdymo grupės ir PUG pedagogei, gimnazijos darbuotojams;

12.6. klasės veiklos organizavimas (seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo ir kt.);

12.7. savitarpio pagalba (pagalba sergančiam draugui, draugui, turinčiam ugdymosi spragų).

13. 7 – 8 klasių mokiniams rekomenduojama socialinė – pilietinė veikla:

13.1. atstovavimas gimnazijos bendruomenei dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kt. (direktorės įsakymu);

13.2. suvenyrų, susijusių su gimnazijos atributika, kūrimas;

13.3. gimnazijos sienlaikraščio ir laikraščio leidyba bei platinimas;

13.4. darbas gimnazijos muziejuje, bibliotekoje;

13.5. gimnazijos patalpų ir jos aplinkos tvarkymas (klasės tvarkymas, gimnazijos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, svetingos aplinkos ir poilsio erdvių kūrimas , gėlių ir gėlynų priežiūra, pagalba rūbinėje ir valgykloje);

13.6. gimnazijos patalpų bei inventoriaus priežiūra, smulkus remontas;

13.7. budėjimas (gimnazijoje, valgykloje, rūbinėje);

13.8. pagalba klasės auklėtojui, atskirų dalykų mokytojams, rūbinės darbuotojams;

13.9. klasės veiklos organizavimas (seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo ir kt.);

13.10. savitarpio pagalba (pagalba sergančiam draugui, draugui, turinčiam ugdymosi spragų);

13.11.pagalba  ikimokyklinio ugdymo grupės ir PUG pedagogei ir pradinių klasių mokytojoms;

13.12. švenčių, įvairių renginių, akcijų organizavimas (gimnazijoje);

13.13. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ( Šalčininkų rajono vaikų globos namai) ir kt..

14. I–II klasių mokiniams rekomenduojama socialinė – pilietinė veikla:

14.1. atstovavimas gimnazijos bendruomenei dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose (direktoriaus įsakymu);

14.2. dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo  projektuose;

14.3. gimnazijos sienlaikraščio  leidyba ;

14.4.darbas gimnazijos muziejuje (ekspozicijų tvarkymas, eksponatų inventorizavimas, gidų veikla);

14.5.gimnazijos patalpų ir jos bei  aplinkos tvarkymas. Dalyvavimas akcijose: ekologinėse, gamtosaugos, savitvarkos;

14.6.budėjimas ir tvarkos palaikymas (gimnazijoje, koridoriuose, valgykloje, poilsio erdvėse, diskotekose, renginiuose);

14.7. pagalba klasės auklėtojui (ai), atskirų dalykų mokytojams, ikimokyklinio ugdymo grupės ir PUG pedagogei ir pradinių klasių mokytojoms;

14.8. pagalba  ikimokyklinio ugdymo grupės ir PUG pedagogei,  pradinių klasių mokytojoms apipavidalinant informacinius stendus, kūriant  metodines priemones;

14.9. klasės veiklos organizavimas (seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo  ir kt.);

14.10. aktyvi veikla gimnazijos savivaldos institucijose;

14.11. savitarpio pagalba (pagalba sergančiam draugui, draugui, turinčiam ugdymosi spragų);

14.12. bendradarbiavimas su žemesniųjų klasių mokiniais ir prevencinė bei intervencinė pagalba;

14.13.dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, projektuose, priėmimuose, konferencijose, renginiuose, reprezentuojančiuose gimnaziją;

14.14. švenčių, įvairių renginių, akcijų, sporto varžybų organizavimas (gimnazijoje ir kitose erdvėse, dalyvavimas jose, teisėjavimas);

14.15. pagalba auklėtojams ir dalykų mokytojams organizuojant renginius, išvykas ir tvarkant klasės dokumentus;

14.16. pagalba gimnazijos specialistams (psichologui, socialiniams pedagogams).

IV. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

15. Už socialinės – pilietinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir priežiūrą gimnazijoje yra atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

16. Už socialinės – pilietinės veiklos organizavimą bei vertinimą gimnazijoje yra atsakingi klasės auklėtojai ir kiti darbuotojai (psichologas, socialiniai pedagogai, administracija, raštinės darbuotojai ir kt.), priklausomai nuo veiklos krypties ir turinio.

17. Socialinė – pilietinė veikla gimnazijoje yra suderinta su atsakingu už šią sritį asmeniu, klasės auklėtoju. Ji laisvai pasirenkama iš pateikiamo Socialinės veiklos krypčių sąrašo (priedas Nr. 2) ir žymima Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lape (priedas Nr. 1), kuri išduoda klasės auklėtojas  vieneriems mokslo metams.

18. Socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas skelbiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams,rūpintojams) ir mokytojams informaciniame stende.

19. Klasės auklėtojai pateikia mokiniams Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapus (priedas 1) bei supažindina su Socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašu (Veiklos aprašo III skyrius ). Apskaitos lapus klasių vadovai tikrina kartą per trimestrą ir tarpines ataskaitas pateikia pedagogų tarybai .

20. Mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas suskaičiuoja kiekvieno mokinio socialinės-pilietinės veiklos trukmę iš mokinių Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapų ir informaciją perkelia į elektroninį dienyną. Skiltyje pamokos tema užrašoma: ,,Socialinės – pilietinės veiklos valandų skaičius per mokslo metus“, įvertinimas – “įskaityta”, ”neįskaityta” ir nurodoma data.

 
Priedas 1 Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 04, 13:47:52
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>