Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas

 

PATVIRTINTA
Jašiūnų "Aušros" gimnazijos
direktoriaus 2018 rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-153


 


MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m.

 

Metodinės tarybos veikos planas parengtas vadovaujantis gimnazijos veiklos planu.

 

  1. TIKSLAS:

Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, mokytojų bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimas, nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas.

 

  1. UŽDAVINIAI:
  • Siekti nuolatinio mokytojų kompetencijų augimo.
  • Inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
  • Skleisti metodines ir dalykines naujoves;
  • Sudaryti sąlygas mokiniams siekti asmeninės pažangos
  • Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas.

 

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

3.

Metodinės tarybos darbo plano aprobavimas 2018-2019 m.  m.

Rugsėjis

Metodinė taryba.

4. 

Kabinetų aprūpinimo metodinėmis priemonėmis ir metodine literatūra poreikio nagrinėjimas, aptarimas metodinių grupių susirinkimuose ir Metodinėje taryboje.

Rugsėjis

Metodinių grupių pirmininkai.

 

5. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizavimas. Kvalifikacijos kėlimo seminarų mokytojams pagal numatytus mokyklos veiklos tikslus ir aktualijas poreikio numatymas.

Spalis

Metodinių grupių pirmininkai.

 

6. 

Pirmokų adaptacija: stebėjimas ir analizė.

Spalis

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė,  mokyklos pagalbos mokiniui specialistai, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, pirmos klasės vadovė.

7. 

Penktokų adaptacija: stebėjimas ir analizė. Penktų klasių mokinių tėvų ir mokytojų susitikimas - diskusija

Spalis

Visi  Metodinės tarybos nariai, įtraukiant mokyklos pagalbos mokiniui specialistus.

8. 

Seminaras mokytojams dėl dalyvavimo prevencinėje programoje „Savu keliu“

Gruodis

Jolanta Driukienė

 

9.  

Mokymąsi skatinantys metodai (inovatyvių mokymo metodų panaudojimo patirties sklaida metodinės grupėse).

Gruodis

Metodinių grupių pirmininkai

10. 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių bei projektų tikslingumas.

Sausis

Jolanta Driukienė

Metodinių grupių pirmininkai

11. 

Atskirų dalykų standartizuotų testų rezultatų analizė.metodinėse grupėse.

Balandis

Jolanta Driukienė

Nijolė Ragožienė

Liucija Kravčenko

12. 

Standartizuotų testų rezultatų analizė.

Gegužė

Žana Siliuk

Metodinių grupių pirmininkai.

13. 

Metodinių grupių veiklos ataskaitų aptarimas.

Birželis

Metodinių grupių pirmininkai.

14. 

Konsultacijos parengiant ilgalaikius ugdomojo dalyko planus, taikant mokymo turinio ir metodikos naujoves. Ilgalaikių teminių planų aprobavimas.

Rugpjūtis

Metodinių grupių pirmininkai.

15. 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį turintiems mokytojams ir naujai gimnazijoje dirbantiems  – „Kolega kolegai“.

Visus mokslo metus

Metodinių grupių pirmininkai.

Mokytojai (stebėti 2-4  kolegos pamokas).

16. 

Dalykinių olimpiadų, parodų, konkursų, konferencijų organizavimas.

Pagal metodinių grupių ar savivaldybės renginių planą.

Metodinių grupių pirmininkai.

17. 

Gerosiso patirties sklaida.

Visus metus

 

Metodinių grupių pirmininkai.

18. 

Metodinės-pedagoginės literatūros naujienų apžvalga metodiniuose užsiėmimuose.

Visus metus

 

 

Metodinių grupių pirmininkai.

19. 

Pagalbos besirengiantiems atestuotis mokytojams teikimas.

 

Visus metus

Jolanta Driukienė

Atestacinės komisijos nariai

 

 

 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                       Jolanta Driukienė

 

 

APROBUOTA

Metodinės tarybos posėdyje

 

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 09, 14:28:34
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>