Pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.1

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

VYRESNYSIS MOKYTOJAS

1. Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus;

5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.2

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

MOKYTOJAS BE KATEGORIJOS

1. Pradinio ugdymo mokytojas be kategorijos.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus;

 5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.3

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

VYRESNYSIS MOKYTOJAS

1. Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus; 5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.4

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

VYRESNYSIS MOKYTOJAS

1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus;

5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.5

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

MOKYTOJAS METODININKAS

1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas metodininkas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus;

5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.6

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

MOKYTOJAS

1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus; 5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2019-08-30

įsakymu Nr. V1-98

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

2019-08-30 Nr.7

JAŠIŪNAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

MOKYTOJAS BE KATEGORIJOS

1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas be kategorijos.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4.Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą; būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją);

4.2.privalo būti įgijęs mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

4.3.turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijų (Microsoft Office paketo programos: Word arba tekstų rengyklės, PowerPoint arba pateikčių rengimo programos, interneto naršylės; elektroninio pašto programos);

4.4.mokėti lietuvių kalbą (būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.5.ne žemesniu kaip A2 lygiu mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų);

4.6.būti išklausęs arba per metus nuo darbo mokytoju pradžios išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

4.7.būti susipažinusiam su pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ir gimnazijos ugdymo planais;

4.8.turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamųjų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas kontaktinių valandų skaičius per metus;

5.2.ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, analizuoja dalyko ar dalyko srities ugdymo rezultatus ir inicijuoja didaktinius pokyčius gimnazijoje; vertina mokinių pasiekimus, dalyvauja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų vykdyme ir vertinime, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, vadovus apie mokinių ugdymosi poreikius ir pažangą, stebi kitų mokytojų pamokas, pagal individualų planą tobulina profesines kompetencijas – skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, skaičius per metus;

5.3.bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais, dalyvauja metodinėje veikloje, darbo grupėse, skirtose gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti ir gimnazijos veiklai įsivertinti; gali vadovauti metodinei grupei; organizuoja dalyko renginius (viktorinas, konkursus, popietes, varžybas ir pan.), dalyvauja gimnazijos renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose; inicijuoja ir koordinuoja mokinių papildomas veiklas, rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus, organizuoja edukacines išvykas, dalyvauja gimnazijos ir rajono konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijose, vadovauja klasei; pavaduoja darbe neesantį kolegą; atlieka kitus darbus gimnazijos bendruomenei pagal savo dėstomą dalyką, profesines kompetencijas ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją - skiriamas gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytas valandų, skirtų atlikti veikloms su bendruomene, skaičius per metus; 5.4.sumažėjus 5.1. punkte nurodytų kontaktinių valandų skaičiui, atitinkamai padidėja darbo valandų, skiriamų 5.3. punkte nurodytoms veikloms, skaičius.

SUSIPAŽINAU

Data____________________

________________________ _____________________________________

 (parašas) (vardas, pavardė)

 


!Informacija atnaujinta: 2020 Sau 08, 09:11:19
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>