Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijos nuostatai

                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                                         Šalčininkų r.ajono
                                                                                                              savivaldybės tarybos
                                                                                                              2014 m. liepos 10 d.
                                                                                                                sprendimu Nr. T-1174

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ ,,AUŠROS“ GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijos  nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijos  (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija. Trumpasis – Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija.  Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas –191651922 .

3.  Gimnazijos įsteigimo datos: 

3.1. nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. – Jašiūnų devynmetė mokykla;

3.2. nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. – Jašiūnų II-oji vidurinė mokykla;

3.2. nuo 1993 m. spalio 20 d. – Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“vidurinė mokykla;

3.3. nuo 2014 m. – Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – Šalčininkų r. savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Šalčininkų rajono savivaldybė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, adresas: Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai, kuri: 

7.1. tvirtina gimnazijos Nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos skyrių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė – Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT – 17249 Šalčininkų r. sav.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 191651922.

10. Gimnazijos tipas – vidurinė mokykla.

11. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipas įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba, kodas lit.                 .

13. Mokymo formos – pavienis ir grupinis mokymas.

14. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, pritaikytos ir  individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

15. Gimnazijos išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

15.1. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.2. Pagrindinio  ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.3. Brandos atestatas;

15.4. Brandos atestato priedas;

15.5. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.6. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.7. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.8. Pažymėjimas.

16.  Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS  VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ  DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;  

18.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. vaikų vasaros stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

   20. Gimnazijos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis, būtinus savarankiškam gyvenimui bei profesinei karjerai.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. organizuoti  kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams mokiniams;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti  mokiniams reikiamą pedagoginė psichologinę ir socialinę pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką;

21.5. užtikrinti užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

            21.6. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

            21.7. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

            21.8. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

            21.9. formuoti Gimnazijos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

22. Įgyvendindama pavestus uždavinius, Gimnazija:

22.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis,  atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pradinio, pagrindinio  ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.4. išduoda mokymosi pagal pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą (ugdymą karjerai);

22.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; atlieka pirminį specialiųjų poreikių vaikų vertinimą ir gavusi PPT vertinimo išvadas skiria specialųjį ugdymą;

22.8. įsivertina Gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos prioritetus, kryptis, teikimo formą;

22.9. rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos  kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;

22.10. sudaro sąlygas pagilintam dalykų mokymui(si);

            22.11. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

            22.12. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti vidurinį bei siekti aukštesnio  išsilavinimo;

            22.13. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, įskaitas ir egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.14. teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita);

22.15. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, užsiėmimus, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

22.17. užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokymosi ir darbo aplinką, atvirumą vietos bendruomenei, geros kokybės švietimą;

22.18. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.19. organizuoja mokinių maitinimą;

22.20. organizuoja  mokinių pavėžėjimą;

22.21. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.22. vykdo kitas įstatymų, teisės aktų nustatytas funkcijas.

   23. Išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

           

            24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

            24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

            24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

            24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

            2.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo ir kitus projektus;

            24.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

            24.6.  gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

            24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

            24.8. nustatyta tvarka prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

            25. Gimnazija įsipareigoja:

            25.1. užtikrinti geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

            25.2. kurti ir užtikrinti saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams palankią vaiko ugdymui aplinką;

            25.3. užtikrinti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

            25.4. atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;

            25.5. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

            25.6. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir  sutartų įsipareigojimų vykdymą;

            25.7. organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą.

            26. Mokytojų, mokinių ir tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, gimnazijos darbo tvarkos taisyklės.

           

            IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

                      27. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

                      27.1. direktoriaus patvirtintą Strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarę Gimnazijos taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

                      27.2. direktoriaus patvirtintą Metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Gimnazijos taryba;

                      27.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

            27.4. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos veiklos mėnesio planą.

            27.5. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio), individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

            28. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. . Kvalifikacinius reikalavimus Gimnazijos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

29. Direktorius:

29.1. suderinęs su Šalčininkų  rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu,tvirtina Gimnazijos  vidaus struktūrą,  darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

29.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

29.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo  darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas.  Direktoriaus pavaduotojų ugdymui kandidatūras derina su savininku arba su jo įgaliotu asmeniu;

29.4. priima mokinius Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja jų vykdymą;

29.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos  darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

29.6. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles; 

29.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

29.8. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

29.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

29.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

29.11. Gimnazijos vardu sudaro sutartis gimnazijos funkcijoms vykdyti;

29.12. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

29.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

29.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

29.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

29.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

29.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą  Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

29.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams ;

29.21. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka pateikia veiklos ataskaitą bei atsako į tarybos narių paklausimus;

29.22. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

29.23. už mokinio elgesio normų pažeidimus gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme;

29.24. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

30. Gimnazijos direktorius atsako už tai, kad Gimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą,  veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

            31. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kurie:

            31.1.  dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

            31.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros, Nuostatų pakeitimų arba papildymų;

            31.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

32. Gimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės  ir Metodinė taryba.

33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja nustatant mokinių pasiekimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Šalčininkų rajono mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės  narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą  koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

34. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai.

35. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą , metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Gimnazijoje sudaroma Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

            38. Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos  taryba telkia  mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti  aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

            39. Gimnazijos taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų,  8 ir I-IV gimn. klasių mokinių.

            40. Į  Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5:5:5) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – 8 ir I-IV gimn.  klasių mokinių susirinkimas.

             41. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos direktorius  posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

            42. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku.

            43. Gimnazijos taryba:

            43.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

            43.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Metinei veiklos programai, Gimnazijos nuostatams, Vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

            43.3. teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

            43.4. svarsto  lėšų naudojimo klausimus;

            43.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl  veiklos tobulinimo;

            43.6. teikia Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

            43.7. svarsto mokytojų, Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos  bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

            43.8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant  materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

            43.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

            43.10. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų;

            43.11. kontroliuoja Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, talkina sprendžiant lėšų gavimo klausimus.

            44. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

            45. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei.

            46. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro  direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

            47. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

            48. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

            49. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais: dėl  ugdymo plano, ugdymo turinio diferencijavimo, integravimo, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo pasiūlos ir organizavimo būdų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių, pedagoginės veiklos dokumentavimo ir kt.

50. Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai.  Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) iš trijų asmenų. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

 51. Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Gimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Gimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. Gimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimo klausimus.   

 52. Visuotinis Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba 1/5 tėvų reikalavimu ypač svarbiais Gimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

53. Mokinių taryba - Gimnazijos savivaldos institucija mokinių bendriesiems klausimams spręsti.

           53.1. Mokinių tarybą sudaro 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių deleguoti  mokiniai iš kiekvienos klasės, savo noru dalyvaujantys veikloje;

53.2. Mokinių tarybos funkcijos: ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę, mokosi demokratinių principų;  teikia pasiūlymus dėl metų veiklos programos, ugdymo plano;  planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį;  svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos klausimus; teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos; rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti; padeda organizuoti renginius;

53.3. Mokinių taryba veikia pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintus nuostatus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

54. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

                      54.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymui priimami į darbą ir atleidžiami iš jo suderinus su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

            55. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

            56. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją kelia švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

            57. Gimnazija patikėjimo teise perduotą Šalčininkų rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

            58. Gimnazijos lėšos:

            58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų  savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šalčininkų rajono  savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

            58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

            58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

            58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos;

            58.5. Gimnazija gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

            59. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            60. Gimnazijos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo įstaigų apskaitos skyrius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            61. Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, Šalčininkų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

            62. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius bei kiti Savivaldybės administracijos padaliniai teisės aktų nustatyta tvarka.

            63. Gimnazijos veiklos kokybės išorinį  vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

 

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

             64. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

             65. Gimnazijos interneto svetainėje www.jasiunuausra.lm.lt, o prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Šalčininkų rajono savivaldybės svetainėje www.salcininkai.lt  ar kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus ar kitas vykdomas veiklas.

            66. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Gimnazijos ar jos skyrių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar mokyklos tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Šalčininkų rajono savivaldybės  ir gimnazijos svetainėse.

            67. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

68. Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Gimnazijos taryba, tvirtina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

            69. Gimnazijos nuostatai registruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________

 

 

 

Parengta gimnazijos nuostatų darbo grupės                                                                                                                              2014-06-20

!Informacija atnaujinta: 2017 Bal 03, 11:21:45
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>