Mokinių elgesio taisyklės

                                              PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Jašiūnų “Aušros” gimnazijos

                                                                                   Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d.

                                                           įsakymu Nr. V1-150

 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Mokinio elgesio taisyklės nustato Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos mokinių elgesio taisykles gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje , gimnazijoje vykstančių renginių bei gimnazijos organizuojamų renginių, kurie vyksta už gimnazijos ribų, metu.

 

I. MOKINIŲ TEISĖS

 

1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, gimnazijas, stojimo sąlygas, švietimo programas, mokymosi formas.

2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai mokytis gimnazijoje ir įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją.

3. Pasirinkti stacionarinę ar savarankiško mokymosi formą, esant būtinybei keisti ją.

4. Pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus.

5. Įgyti formalųjį išsilavinimą.

6. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo.

7. Mokytis gimtąja kalba (visų į lietuvišką gimnaziją atėjusių mokinių gimtąja kalba yra laikoma lietuvių kalba).

8. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus ar jo elgesį, gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją, laisvai pasirinkti mokymosi profilį.

9. Nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių ir klasės vadovą.

10. Gauti kokybišką švietimą, būti mokomiems bendradarbiaujant, pagal efektyvią mokymo(si) metodiką, pagal galimybes pasirinkti ir keisti mokytoją.

11. Turi teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.

12. Turi teisę konsultuotis su mokytojais, darbuotojais, teikiančiais profesionalią pagalbą mokiniams (logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu, bibliotekininku, sveikatos priežiūros specialistu, būrelių vadovais), gimnazijos vadovais (direktoriumi ir pavaduotojais).

13.Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

14. Prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti gimnaziją.

15. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka.

16. Kreiptis į gimnazijos direktorių, gimnazijos tarybą dėl mokinių taisyklių pakeitimo.

17. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

18. Nuo 14 iki 18 metų sudaryti mokymosi sutartį turint tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

19. Sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo mokymosi.

20. Gauti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą.

21. Burtis į mokinių ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Mokinių ir jaunimo organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

22. Nemokamai naudotis gimnazijoje esančią įranga: knygomis, mokinių skaitykloje esančiais kompiuteriais.

23. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

24. Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba, Mokytojų tarybai pritarus, mokytis savarankiškai.

25. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo švietimo veiklos.

26. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

27. Mokytis savarankiškai ir eksternu laikyti gimnazijos baigimo egzaminus ar žinių patikrinimus.

 

II.  MOKINIŲ PAREIGOS

 

28. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų gimnazijos vidaus tvarką

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

29. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 m..

30. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo gimnaziją, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu. Dėvėti mokyklinę uniformą.

31. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms.

32. Turėti asmenybę liudijantį dokumentą (mokinio pažymėjimą), jį pateikti paprašius mokytojams, gimnazijos vadovams, gimnazijos budėtojams, už gimnazijos teritorijos - viešosios tvarkos pareigūnams; viešajame transporte – kontrolieriams.

33. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės vadovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atvykimo į gimnaziją dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį.

34. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.).

35. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.).

36. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą.

37. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje.

38. Gimnazijoje būti švariai, tvarkingai, nerėksmingai bei nevulgariai apsirengus.

40. Kiekvieną dieną dėvėti patvirtintą gimnazijos uniformą (Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros” gimnazijos tarybos 2015 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolas Nr. V4-5 ).

41. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose. 40.  Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje.

42.  Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

43. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.

44.  Išvykstant iš gimnazijos grąžinti gimnazijai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš gimnazijos bibliotekos paimtas knygas ir kt.

45.  Nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas. Vadovaujantis „Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planą (Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos „Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2017-09-13).

46.  Gimnazijoje ir renginių už gimnazijos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų (Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos „Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2017-09-13).

47.  Dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
48.  Atlikti socialinę-pilietinę  veiklą gimnazijoje ir už jos ribų (Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos „Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2017-09-13).

49.  Kultūringai elgtis valgykloje: mandagiai bendrauti, nepalikti nenuneštų indų, netriukšmauti ir nesistumdyti, maisto ir gėrimų nesinešti į pamokas.

50.  Radus pamestą daiktą, kreiptis į Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos pavaduotoją ūkio reikalams, kuri pasirūpins radiniu.

 

III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA

 

50. Be mokytojo leidimo imti  gimnazijos dokumentus.

51. Įsinešti į gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.

52. Gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, taip pat draudžiama ateiti į gimnaziją ir gimnazijos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

53. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir atiduoda saugojimui socialiniam pedagogui. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams.

54. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.

55. Atsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

56. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

57. Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas.

58. Mokytojas mokinio pažeidimus pamokoje fiksuoja „Mokinio elgesio taisyklių pažeidimų lape“ (Priedas 1, Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos „Mokinių elgesio taisyklės“ .

59. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.

60. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus.
61. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu.

62. Niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).

63. Gimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.

 

IV. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS

 

64. Mokiniai skatinami už:

64.1 labai gerą ir gerą mokymąsi;

64.2. labai gerą pamokų lankomumą;

64.3. už atsakingumą vykdant „Mokinių elgesio taisyklių“ Priedą 3 „Uniformų dėvėjimo Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje taisyklės“.

64.4. aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose;

64.5. pagalbą organizuojant miesto, gimnazijos renginius;

64.6. pagalbą jaunesniems ir vyresniems.

65. Mokinių skatinimui taikomos priemonės:

65.1. žodinė padėka;

65.2. įrašai elektroniniame dienyne;

65.3. gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams);

65.4. gimnazijos Padėkos ar Garbės raštai;

65.5. vieša padėka (skelbiama gimnazijos skelbimų lentoje);

65.6. suteikimas galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose;

65.7. apdovanojimas dovanėle, prizu;

65.8. kitos priemonės.

 

V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

 

66. Už gimnazijos darbo tvarkos bei mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą  taikomos  prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:

66.1. Įspėjimas žodžiu -  mokytojo ar klasės vadovo taikoma mokiniams, pažeidusiems mokinio elgesio taisykles, nesilaikantiems mokymo sutarties sąlygų.

66.2. Pastaba raštu elektroniniame dienyne – mokytojo, klasės vadovo taikoma mokiniui, netinkamai per pamoką besielgiančiam ir nesimokančiam.

66.3. Kvietimas į vaiko gerovės komisijos posėdį taikoma mokiniui už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus ir nesimokymą, nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą.

66.4. Vaiko gerovės komisija su mokiniu pasirašo sutartį, kurioje raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas nekartoti padarytų pažeidimų –taikoma mokiniui už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus ir nesimokymą, nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą.

66.5. Vaiko gerovės komisija įspėja raštu tėvus –neįvykdžius sutartyje su mokiniu nustatytų mokinio įsipareigojimų ir kai poveikio priemonės, nurodytos 66.1 - 66.4 punktuose nepadaro jokio poveikio.

66.6. Vaiko gerovės komisija sudaro sutartį su šeima, kurioje raštu aptariami tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, skirti užtikrinti mokinio deramą elgesį - taikoma mokiniui, kai poveikio priemonės, nurodytos 66.4 - 66.5 punktuose, nepadaro reikiamo poveikio mokiniui ir pažeidimai kartojasi.

66.7. Gimnazijos taryba su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniu ir gimnazija sudaro sutartį, kuria raštu trišale sutartimi aptariami tėvų ir mokinio įsipareigojimai, skirti užtikrinti mokinio deramą elgesį – taikoma mokiniui už nesimokymą, mokinio elgesio taisyklių daugkartinius pažeidimus.

66.8. Papeikimas gimnazijos direktoriaus įsakymu - taikoma mokiniui už sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, pasikartojantį įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą, alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, atvykimą į gimnaziją apsvaigus, tyčia sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą. Apie skirtą nuobaudą klasės vadovė(as) informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) e.dienyne.

66.9. Raštiškas policijos, Šalčininkų r. švietimo ir sporto skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos informavimas – taikoma mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias taisykles, įžūliai elgiantis su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant ugdymo procesui, vartojant necenzūrinius žodžius, rūkant, vartojant alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, atvykus į gimnaziją apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, tyčia sugadinus ar sunaikinus gimnazijos turtą.

66.10. Kreipimasis į savivaldybę dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui – taikoma šio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

66.11 Mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš gimnazijos – taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Įvairiais klausimais (patyčios, muštynės, įžeidinėjimai, užgauliojimai ir kitais mokinio elgesio taisyklių pažeidimų atvejais) mokiniai gali kreiptis į:

67.1. klasės vadovą;

67.2.Vaiko gerovės komisijos narį;

67.3. socialinį pedagogą;

67.4. psichologę;

67.5. gimnazijos administraciją:

67.5.1. gimnazijos direktorių;

67.5.2. direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

 

 Priedas Nr. 1 Mokinio elgesio taisyklių pažeidimų lapas

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 04, 13:48:18
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>