Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

 

                                                              PATVIRTINTA

                                                              Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos

                                                              Direktoriaus 2017m. rugsėjo 13 d.

                                                              įsakymu Nr. V1- 155

                                                                                                                                          

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“  GIMNAZIJA

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalyko mokytojų, socialinio pedagogo, psichologo, Vaiko gerovės komisijos, Prevencinio darbo grupės, gimnazijos administracijos veiklą mokinių lankomumo klausimais.

2. Tvarkos aprašu siekiama vykdant mokinių gimnazijos nelankymo prevenciją bei  nustatant bendrą pamokų lankomumo apskaitos tvarką, gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją.

3. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, klasės vadovas, dalyko mokytojas, mokinio tėvai, socialinis pedagogas, gimnazijos administracija.

Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs per 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties.

 Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.

 

II. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

6. Mokinys:

6.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją;

6.2. praleidęs pamoką (-as), per 3 darbo dienas, klasės vadovui privalo pateikti raštišką paaiškinimą (medicinos ar kitos įstaigos pažymas, tėvų pateisinimai galioja tik dėl trijų per mėnesį praleistų dienų);

6.3. žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, konkursai ar kt.) iš anksto praneša apie tai klasės vadovui;

6.4. jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris esant poreikiui išleidžia iš pamokų į namus;

 

7. Klasės vadovas:

7.1. atsako už klasės mokinių lankomumo apskaitą;

7.2.pagal poreikį informaciją skelbia elektroniniame dienyne, informuodamas mokytojus apie mokinio nedalyvavimą pamokose dėl pateisinamų priežaščių;

7.3.  elektroniniame dienyne pateisina praleistas pamokas pagal mokinio pateiktus dokumentus;

7.4. jei mokinys laiku nepateikė pamokų praleidimą pateisinančio dokumento, pamokų nepateisina;

7.5. aptaria  klasės mokinių lankomumą klasės valandėlės metu;

7.6. taiko prevencines priemones mokinių lankomumui gerinti;

7.7. informuoja socialinę pedagogę ir aptaria taikytinas poveikio priemones mokiniams, kurie praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties;

7.8. tėvų susirinkimų ir individualių pokalbių metu pateikia lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis. 

7.9. kartu su mokiniu dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, pateikia išsamią informaciją apie mokiniui taikytas poveikio priemones lankomumui gerinti.

 

8. Dalyko mokytojas:

8.1. tą pačią dieną elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius arba pavėlavusius  į pamoką mokinius, nepriklausomai nuo priežasties. Pavėlavimas žymimas el. dienyne „p“ raide, kai vėluojama į pamoką iki 5 min., neatvykimas - „n“ raide, kai į pamoką neatvykstama;

8.1.1. esant reikalui bendrauja su mokinio tėvais, klasės vadovu, socialiniu pedagogu;

8.2. esant poreikiui dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant lankomumo problemas.

 

9. Tėvai:

9.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka;

9.2. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės vadovą (telefonu, telefonine trumpąja žinute, e-dienyno pranešimu) apie vaiko neatvykimą į gimnaziją, nurodo priežastis;

9.3. gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį vaiko praleistų pamokų ;

9.4. ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne.

9.5. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant vaiko lankomumo problemas

 

10. Socialinis pedagogas:

10.1. susipažinęs su klasių lankomumo ataskaitomis ar informacija apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą;

10.2. bendradarbiauja su mokiniu bei jo šeima;

10.3. aptaria lankomumo  problemas bei organizuoja mokinio elgesio svarstymą Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

10.4. jei mokinys per mėnesį praleido daugiau nei 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties arba taikytos prevencinės priemonės nėra veiksmingos,  raštu informuoja Šalčininkų r. Jašiūnų  seniūni –

jos socialinę darbuotoją,Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

 

III. PREVENCINĖS PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI

 

11. Prevencinės priemonės:

11.1. mokiniui per mėnesį praleidus 1-5 pamokas be pateisinamos priežasties, klasės vadovas išsiaiškina priežastis ir su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, pasiaiškinimas, tėvų informavimas), žodžiu įspėja mokinį. Jei tris kartus žodžiu įspėtas mokinys ir toliau sistemingai praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, klasės vadovas aptaria problemas ir veiksmų planą su socialine pedagoge;

11.2. mokiniui, sistemingai praleidžiančiam pamokas be pateisinamos priežasties direktoriaus įsakymu arba Vaiko gerovės komisijos sprendimu skiriamos nuobaudos: įspėjimas; papeikimas, giežtas papeikimas;

11.3. esant reikalui mokinyssvarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kartu kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės vadovas;

11.6. jei mokinys, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, Vaiko gerovės komisija posėdyje gali nutarti kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl socialinės pagalbos teikimo  elgesio problemų turintiems vaikams;

11.7. atskirais atvejais siūloma mokinį  perkelti į kitą ugdymo įstaigą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio 9 ir 10 punktais;

11.8. mokiniai, nepraleidę pamokų, gali būti skatinami geresniu pažymiu – įrašant „10“ balų prieš išvedant trimestrą iš atitinkamo dalyko ;

11.9. mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per trimestrą, direktoriaus įsakymu, reiškiama padėka. Direktoriaus įsakymu reiškiama padėka ir mokiniams, kurie praleido pamokas tik dėl dalyvavimo direktoriaus įsakymu konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose;

11.10. Direktoriaus įsakymu mokiniams nepraleidusiems pamokų mokslo metų eigoje (išskyrus atvejus, kai dalyvavo konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose ir kt.), mokslo metų pabaigoje premijuojami kultūrine-pramogine išvyka respublikos lygmeniu.

 

IV. MOKINIŲ IR TĖVŲ SUPAŽINDINIMAS

12. Klasės vadovas rugsėjo mėnesį supažindina auklėtinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su lankomumo tvarkos aprašu pasirašytinai

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Vaiko gerovės komisijos nariai ir kiti dalyvaujantys posėdyje  įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 04, 13:48:15
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>