El. dienyno nuostatai

 

                                                                                        PATVIRTINTA

               Jašiūnų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktoriaus

               2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-147

 

JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

PRADINIO UGDYMO, PAGRINDINIO UGDYMO, VIDURINIO UGDYMO IR VIDURINIO UGDYMO MOKYTOJO

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU

T V A R K O S   A P R A Š A S

 

  1. I.                   PASKIRTIS

 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Jašiūnų „Aušros“ vidurinės gimnazijos vidaus naudojimui.

2. Dokumentas nustato Jašiūnų „Aušros“ vidurinės gimnazijos elektroninio dienyno (toliau–e.dienynas) pildymo, priežiūros ir administravimo tvarką remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2008 m. liepos 4 d. Nr. ISAK-2008, 2009 m. liepos 10 d. Nr. ISAK-1459 redakcija)

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir

komunikacines technologijas.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose švietimą reglamentuojanciuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

5. Gimnazija, priėmusi sprendimą dienyną sudaryti elektroninio dienyno duomenų pagrindu, gali nevykdyti mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.

 

  1. II.                ASMENŲ, TVARKANČIŲ IR PRIŽIŪRINČIŲ ELEKTRONINĮ DIENYNĄ, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Gimnazijos e. dienyno administratorius:

6.1. Gimnazijos administratorius yra atsakingas už tai, kad būtų teisingai suvesta visa informacija, reikalinga e. dienyno funkcionalumui: pamokų, mokinių atostogų laikas, pusmečių trukmė, pažymių tipai, mokytojų bei mokinių sąrašai ir kt.;

6.2. reikalui esant, tikslina pamokų, pusmečių trukmės laiką;

6.3. išdalina mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prisijungimo duomenis, pametus ar užmiršus suteikia naujus prisijungimo duomenis;

6.4. sukuria naujai atsiradusias klases ir priskiria joms klasių vadovus;

6.5. tikrina mokinių ir mokytojų sąrašą ir įrašo trūkstamus mokinius ir mokytojus;

6.6. sukuria ir įrašo trūkstamus dalykus;

6.7. pildo tvarkaraščio pakeitimus;

6.8. reikalui esant atrakina mėnesio užbaigimą;

6.9. įveda atvykusius mokinius, o mokiniui pereinant i kitą gimnaziją ar dėl kitų priežasčių

išeinant iš gimnazijos e. dienyne ištrina mokinio pavardę;

6.10. teikia e. dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali to padaryti pats kreipiasi i e. dienyno „Mano dienynas“ administratorių.

7. Klasių vadovai:

7.1. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės mokinių sąrašus (visų dalykų);

7.2. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją;

7.3. gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į e. dienyną;

7.4. pasibaigus mėnesiui analizuoja auklėjamosios klasės lankomumo ataskaitas ir apie daugiau nei 30% pamokų be pateisinamos priežasties praleidusius mokinius informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

7.5. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie e. dienyno, kas mėnesį išspausdina

mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

7.6. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais,

gimnazijos administracija;

7.7. skelbia informaciją apie buvusius ir būsimus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, atvirų durų dienas, klasės renginius;

7.8. pagal administracijos pageidavimus formuoja savo klasės ataskaitas;

7.9. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia

mokiniams pasirašyti ir sega į tam skirtą segtuvą;

7.10. pasibaigus mokslo metams, kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“.

 

8. Mokytojai:

8.1. mokslo metų pradžioje suveda savo klases, sudaro savo dalyko grupes (vaikų grupė,

dalyvaujanti vienoje pamokoje, bet sudaryta iš kelių klasių mokinių), pažymi į jas įeinančius mokinius;

8.2. suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

8.3. kasdien įveda pamokų duomenis: pamokos temą, namų darbus, pažymius, pastabas

mokiniams, pažymi neatvykusius mokinius;

8.4. ne vėliau kaip prieš savaitę e. dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

8.5. pasibaigus mėnesiui per penkias darbo dienas baigia pildyti e. dienyną ir pažymi, kad mėnuo yra pilnai užbaigtas pildyti;

8.6. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, kreipiasi i e. dienyno gimnazijosos administratorių;

8.7. pasibaigus pusmečiui išveda pusmečio įvertinimus;

8.8. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia

mokiniams pasirašyti ir sega į tam skirtą segtuvą;

8.9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais, gimnazijos administracija.

9. Sekretorė:

9.1. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja e. dienyno administratorių;

9.2. paruošia e. dienyno ataskaitas, atsiskaitymo su gimnazija lapelius iš gimnazijos išeinantiems mokiniams;

 

10. Socialinis pedagogas:

10.1. stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas;

10.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais (globėjais, rūpintojais), jų tėvais, mokytojais, klasių vadovais,

gimnazijos administracija.

 

11. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

11.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal gimnazijos vadovų darbo pasiskirstymą.

 

12. Gimnazijos direktorius:

12.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą i skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

13. Gimnazijos direktorius paskiria asmenį (e. dienyno administratorių), atsakingą už e. dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus.

14. Už Nuostatų reikalavimų laikymosi priežiurą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagal gimnazijos vadovų darbo pasiskirstymą.

15. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis gimnazijos mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, sekretorė, dirbantys su e. dienynu.

 

  1. IV.             DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 

16. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagal gimnazijos vadovų darbo pasiskirstymą (toliau – pavaduotoja ugdymui) kartu su klasių vadovais:

16.1. iš elektroninio dienyno privalo išspausdinti skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų

apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašyti, patvirtindama duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir dėti į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773), nustatyta tvarka;

16.2. visą dienyną perkelia i skaitmeninę laikmeną;

16.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų i skaitmeninę laikmeną duomenų

teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;

16.4. dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai įsegami ir saugomi mokytojų, klasių vadovų segtuvuose, kurie pasibaigus mokslo metams perduodami saugoti direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal klasių grupes;

16.5. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo

metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina pavaduotoja ugdymui ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

16.6. e. dienyno pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar

įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoja ugdymui ją ištaiso. Tekstas ar įvertinimas,

taisomi perbraukiant juos vienu brūkšniu. Išnašoje nurodoma mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), taisiusio asmens vardas ir pavardė, parašas ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir elektroniniame dienyne.

 

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

 

17. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas i skaitmenines

laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Jašiūnų „Aušros“ vidurinės mokyklos tarybos

2014 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. V4-5).

____________________________________________

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 04, 13:47:48
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>