Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“gimnazijos direktorės
2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-174

 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

I   SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau–Sistema) reglamentuoja Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos  pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes.
2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-127 redakcija) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603.

3. Pagrindinės šioje sistemoje vartojamos sąvokos:

3.1.    darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį;

3.2.      darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį su gimnazija, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;

3.3.       priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą nukrypstant nuo į prastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą;

3.4.    premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti;

3.5.        materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių.

4. Su darbo apmokėjimo sistema, suderinta su Darbo taryba, pasirašytinai supažindinami visi gimnazijos darbuotojai.

II   SKYRIUS DARBO LAIKO APSKAITA

5. Darbo laiko apskaita tvarkoma pagal gimnazijos patvirtintą tvarką (direktorės 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V1-168).

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS

 

6. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

6.1.    A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

6.1.1.       A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kai aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.1.2.       A2 lygio - pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kai aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mokytojų.

6.2.    B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

6.3.     C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

6.4.       D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

7. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

7.1.     biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

7.2.       specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

7.3.    kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

7.4.    darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

8. Pareigybių sąrašą tvirtina gimnazijos direktorius.

IV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS

9. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

9.1.    pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

9.2.    priemokos;

9.3.    mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą `ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

9.4.    premijos;

9.5.     Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:

 

 

 

Pareigybė

Kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms,                                 mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei)

 

Valandos susijusioms         su profesiniu tobulėjimu ir       veikla       mokyklos bendruomenei

 

 

Iš viso

Mokytojas (pedagoginis darbo stažas iki 2 metų) Mokytojas

Vyresnysis mokytojas Mokytojas metodininkas Mokytojas ekspertas (pedagoginis                                darbo stažas nuo daugiau kaip 2 metų)

 

 

 

1010-1410

 

 

 

102-502

 

 

 

1512

9.5.1.  Kontaktinės valandos skiriamos atsižvelgiant į bendruosius ugdymo planus.

9.5.2.        Valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti (procentais nuo kontaktinių valandų), vadovauti klasei (grupei) skiriamos nustatyta tvarka ( priedas 3, priedas 4)

9.5.3.         valandos funkcijoms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei vykdyti derinami su Darbo taryba iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. (priedas 5)

9.5.4.                Mokytojo darbo krūvio sandara ir pakeitimai individualiai derinami su kiekvienu mokytoju ir fiksuojami darbo sutarties priede;

V. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS

10. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  darbo  apmokėjimo  įstatymu  2017  m.  sausio  17  d.  Nr.  XIII-198,  atsižvelgiant        į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį (1 priedas, 2 priedas ).

10.1.    Darbuotojų darbo stažas derinamas kiekvienais metais sausio 1d. ir rugsėjo 1 d.

11. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.
12. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato gimnazijos direktorius įsakymu.
13. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičių tvirtina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
14. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams didinami:

15.1.    1–15 procentų ( Priedas 5)

15.1.1.    dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

15.1.2.        mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;

15.1.3.     mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas;

15.1.4.    pradinių klasių mokytojoms, mokantiems pradinių klasių mokinius, kai klasėje yra daugiau negu 10 mokinių, iš kurių  daugiau negu 50% nemoka valstybinės kalbos;

15.2.     Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams derinami su Darbo taryba, atsižvelgiant į poreikį ir mokymo lėšas.

15.3.         A1 lygio pareigybėms nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

VI. PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS

16. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies, jei tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius,
17. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.
18. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.
19. Darbininkams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

VII. PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ BEI VIRŠVALANDINIS DARBAS, PRIEMIJOS

20. Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.
21. Gimnazijos darbuotojams gali būti nustatoma priemoką, kuri negali viršyti 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio:

21.1.    už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

21.2.     už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

21.3.    laikinai nesančių gimnazijos darbuotojų funkcijų vykdymą;

22. Priemokos gali būti nustatomos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
23. Už darbą poilsio dienomis, kurios nenustatytos pagal darbo grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą švenčių dienomis mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.
24. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
25. Darbuotojams per metus gali būti skiriamos priemokos ar premijos:

25.1.      iki 300 eurų atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis.

25.2.      jubiliejaus proga– 100-150 Eurų premija.

26. Premija  neskiriama   gimnazijos   darbuotojui,  kuriam   per  12  mėnesių   buvo skirta drausminė nuobauda.

VIII MATERIALINĖ PAŠALPA

27. Gimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti  atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų.
28. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki vienos minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
29. Gimnazijos darbuotojui materialinę pašalpą skiria gimnazijos direktorius:

29.1.    Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams (motina, tėvas, brolis, sesuo) – 100-300 Eurų

29.2.     Darbuotojui sunkiai sergančiam arba atsiradusiam labai sunkioje gyvenimo situacijoje gali būti skirta vienkartinę išmoka – iki 800 Eurų.

IX. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS

30. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį (kiekvieno mėnesio 8 ir 20 darbo dieną). Esant darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį.
31. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.
32. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų, pailgintų - 40 darbo dienų atostogos.
33. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą gimnazijoje: darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena.
34. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.
35. Už pirmuosius darbo metus atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertrauktojo darbo stažo gimnazijoje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos.
36. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.
37. Atostogų laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.
38. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama, kai nutraukiama darbo sutartis, neatsižvelgiant į jos terminą.
39. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines atostogas: nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi atostogas.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.
41. Darbo apmokėjimo sistema yra neatsiejama gimnazijos vidaus darbo tvarkos dalis, tvirtinama direktorės įsakymu.

1   priedas

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki

10

daugiau kaip 10

A lygis

5-8,4

5,1-9,4

5,2-10,5

5,3-11,6

B lygis

4,6-8,1

4,7-8,2

4,8-8,4

4,9-8,9

 

 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,2–5,9

4,3–6

4,4–6,2

4,5–7,8

2   priedas

MOKYTOJŲ, PAVADUOTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

  1. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

 

 

Kvalifikacinė kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki

5

nuo daugiau kaip 5

iki 10

nuo daugiau kaip 10

iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki

20

nuo daugiau kaip 20 iki

25

 

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

6,94

7,0

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,44

7,45

7,49

7,51

7,54

7,59

Vyresnysis

mokytojas

 

7,6

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

Mokytojas

metodininkas

 

 

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

Mokytojas

ekspertas

 

 

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

2. Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip

3 iki 10

nuo daugiau kaip 10

iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas,

tiflopedagogas

 

5,2

 

5,46

 

5,7

 

6,0

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10

iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas,

5,47

5,8

6,02

 

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas,

 

6,16

 

6,23

 

6,45

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas

metodininkas,

 

6,6

 

6,77

6,92

 

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip

3 iki 10

nuo daugiau kaip 10

iki 15

daugiau kaip 15

 

 

 

 

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas

ekspertas,

 

7,38

 

7,46

 

7,7

 3. Psichologo, socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip

3 iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Psichologo asistentas

5,18

5,21

5,25

5,3

 

Socialinis pedagogas

5,38

5,67

5,87

5,95

Pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

 

5,89

 

6,06

 

6,13

vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

 

6,55

 

6,63

 

6,83

socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

 

7,14

 

7,29

 

7,48

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

 

7,93

 

8,13

 

8,28

  1. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

iki 500

10,44

10,46

10,48

501 ir daugiau

10,5

10,65

10,8


3   priedas

VALANDOS, SKIRIAMOS UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS (PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ)

 

Programa, ugdymo, mokymo sritis, dalykas

Mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 metų

Mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir daugiau metų

mokinių skaičius klasėje (grupėje)

mokinių skaičius klasėje (grupėje)

ne daugiau

kaip 11*

12-20

21 ir daugiau

ne daugiau

kaip 11*

12-20

21 ir daugiau

1. Bendrojo ugdymo programų dalykai:

x

1.1. Pradinis ugdymas (visi dalykai)

70

75

80

50

55

60

1.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas:

x

1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

62

64

66

42

44

46

1.2.2. Lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji kalba

(mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba)

 

 

74

 

 

78

 

 

80

 

 

54

 

 

58

 

 

60

1.2.3. Užsienio kalba

67

70

73

47

50

53

1.2.4. Matematika

70

73

75

50

53

55

1.2.5. Informacinės technologijos

65

68

70

45

48

50

1.2.6. Gamtamokslinis ugdymas

65

68

70

45

48

50

1.2.7. Socialinis ugdymas

65

68

70

45

48

50

1.2.8. Menai, technologijos, kūno kultūra, kiti

dalykai

 

60

 

62

 

64

 

40

 

42

 

44

2. Profesinio mokymo programos

62

64

68

42

44

48

3. Neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo) programos

 

55

 

60

 

64

 

40

 

42

 

44

*Įskaitant atvejus, kai ugdymas vykdomas pavienio mokymosi forma arba kai mokiniai ugdomi individualiai pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas.

Pastabos:

  1. Neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo taryba, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų).
  2. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančiam pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką arba dalyką, kurio ugdymui skiriamos valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.

4   priedas

VALANDOS, SKIRIAMOS VADOVAUTI KLASEI (GRUPEI), SKAIČIUS MOKYTOJUI PER MOKSLO METUS

Mokinių skaičius klasėje (grupėje)

ne daugiau

kaip 11

12-20

21 ir

daugiau

Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei),

skaičius mokytojui per mokslo metus

152

180

210


Pastaba
: neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darb taryba, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus.


5 priedas

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2020-2021 M. M.

VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI (Valandų skaičius metams - etatui )
(susipažinti čia)


Pastaba:

1. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra didinamas atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių skaičių klasėje bei programos pritaikymą:

1   % – jei klasėje mokosi vienas specialiųjų poreikių mokinys, kuris mokosi pagal pritaikytą programą,

2   % – jei klasėje mokosi vienas specialiųjų poreikių mokinys, kuris mokosi pagal individualizuotą programą.

2. Už budėjimą pertraukų metu gimnazijoje mokytojams suteikiamos papildomos dvi apmokamos dienos mokinių atostogų metu pagal susitarimą.

PRITARTA

Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos
Darbo tarybos posėdyje, 2020 m. rugpjūčio 28 d. (protokolas Nr.1)
Posėdžio pirmininkė: Liucija Kravčenko

 

!Informacija atnaujinta: 2021 Vas 05, 15:40:36
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>