Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

                                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                  Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“gimnazijos
                                                                                                                                                                                                  direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
                                                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. V1-148

 

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – darbo apmokėjimo sistema) nustato gimnazijos darbuotojų (toliau – darbuotojai) darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

2. Darbo apmokėjimo sistema, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu (2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1395), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-07-27 raštu Nr. SR-3365 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo“, „Dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo“, Rekomendacijomis dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandara, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-689, Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.
liepos 26 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika“ ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, detalizuoja juos ir jiems neprieštarauja.

3. Darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, didinamo ne daugiau kaip 25 procentais, kriterijai. Nenustačius minėtų kriterijų, pareiginės algos koeficientas, gali būti didinamas tik pagal Įstatymo nustatytus kriterijus.

4. Darbo apmokėjimo sistema derinama su Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos darbuotojų atstovais ir prieinama susipažinti visiems gimnazijos svetainėje.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS

 

5. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

5.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:

5.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mokytojų, baleto artistų ir šokėjų pareigybės;

5.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

5.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

5.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

6. Pareigybių grupės:

6.1. gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

6.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos
A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

6.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų, baleto artistų ir šokėjų pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių grupei;

6.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

6.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

7. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašus ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

8. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma:

8.1. pareigybės pavadinimas;

8.2. pareigybės lygis;

8.3. pavaldumas;

8.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

8.5. pareigybei priskirtos funkcijos;

8.6. mokinių saugumo užtikrinimas;

8.7. teisės;

8.8. atsakomybė už pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą.

 

III SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS, PRIEMOKOS

 

9. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

9.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

9.2. priemokos;

9.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

9.4. premijos.

10. Pareiginės algos pastovioji dalis:

10.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris nustatomas Lietuvos Respublikos Seimo. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;

10.2. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės aprašyme nustatytos analogiškos funkcijos, bei atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą ir kitus kriterijus, nustatoma vadovaujantis žemiau pateiktomis 1–2 lentelėmis.

 

1 lentelė. A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,17–7,6

3,22–8,5

3,31–9,5

3,41–10,5

B lygis

3,15–7,3

3,19–7,4

3,26–7,6

3,32–8,0

 

2 lentelė. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,12–5,3

3,14–5,4

3,16–5,6

3,18–7,0

10.3. darbininkų (D lygis) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

10.4. darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato gimnazijos direktorius;

10.5. apskaičiuojant darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas galiojantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis.

11. Pareiginės algos kintamoji dalis:
11.1. darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius;
11.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;                              11.3. darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams;
11.4. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal darbo apmokėjimo sistemą nustato gimnazijos direktorius;

11.5. darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

12. Priemokos:

12.1. priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

12.2. priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

12.3. konkretų priemokos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato gimnazijos direktorius.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

 

13. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius.

14. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtintu Šalčininkų  r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

15. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui nustatomi kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.

16. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

17. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas įstaigoje.
18. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

                                           18.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 ir ne didesnį kaip 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;

                                           18.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 0,5 ir ne didesnį kaip 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;

                                           18.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies;

                                           18.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį numatytą minimalų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

19. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų įvertinimą, per
10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies ir kitų siūlymų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienerius metus. Jeigu gimnazijos direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

 

V skyrius

MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

 

20. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,36-

6,42

6,42-

6,44

6,44-

6,5

6,52-

6,62

6,62-

6,82

6,82-

6,85

6,85-

6,89

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,89-

6,9

6,9-

6, 91

6,91-

6,92

6,92-

6,95

6,95-

6,97

6,97-

7,0

7,0-

7,05

Vyresnysis mokytojas

 

7,05-

7,06

7,06-

7,08

7,08-

7,12

7,26-

7,4

7,4-

7,44

7,44-

7,47

Mokytojas metodininkas

 

 

7,47-

7,54

7,54-

7,68

7,78-

7,92

7,92-

7,96

7,96-

8,0

Mokytojas ekspertas

 

 

8,4-

8,58

8,58-

8,72

8,80-

8,94

8,94-

8,98

8,98-

9,02

 21. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:

Pareigybė

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Iš viso

 

valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti

valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti

Mokytojas (pedagoginis darbo stažas iki 2 metų)

504–756

nuo 60 iki 100 proc. kontaktinių valandų skaičiaus

iki 40 proc.

visų valandų

skaičiaus

1 512

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

Mokytojas ekspertas

(pedagoginis darbo stažas nuo daugiau kaip 2 metų)

504–1 008

nuo 30 iki 50 proc. kontaktinių valandų skaičiaus

iki 50 proc.

visų valandų

skaičiaus

22. Mokytojui per savaitę skiriama ne daugiau kaip 24 kontaktinės valandos ugdymo planui įgyvendinti.
23. Mokytojo darbo laikas per savaitę yra 36 (33) valandos (kontaktinės ir nekontaktinės).

24. Mokytojui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.

25. Mokytojui pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

26. Mokytojo kontaktinių valandų skaičius per metus apskaičiuojamas savaitinių kontaktinių valandų skaičių dauginant iš darbo savaičių su mokiniais skaičiaus:

                                            26.1. Pvz.: 42 savaites x 24 val. per savaitę = 1008 val. per metus (1 etatas);

                                            26.2. 1–4 klasės dirba 35 savaites;

                                            26.3. 5–III klasės dirba 37 savaites;

                                            26.4. IV klasės dirba 33 savaites.

27. Mokytojo etatas apskaičiuojamas metinį kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių dalijant iš 1512.

28. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato gimnazijos direktorius atsižvelgdamas į nustatytą kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo (mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus, švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas.

29. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo
nuo 3–15 procentų didinami mokytojams:

                                           29.1. kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2–10 mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir jiems rengiamos programos arba taikomi alternatyvūs mokymo būdai ir metodai – 3 procentais;

                                           29.2. kurių klasėje (grupėje) ugdomi 11 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 5 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir jiems rengiamos programos arba taikomi alternatyvūs mokymo būdai ir metodai – 5 procentais;

                                           29.3. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose – 3–15 procentų;

                                           29.4. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas – 3–15 procentų.

30. Mokytojams skiriama (nuo skirtų kontaktinių valandų) nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti: ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti:

                     30.1.  35 % - etikos, tikybos, kūno kultūros, dailės, technologijų, muzikos, žmogaus saugos, šokio dalykų mokytojams,neformaliojo ugdymo mokytojui;

                     30.2. 40 % - fizikos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, informacinių technologijų, ekonomikos, chemijos, biologijos ir geografijos, anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos dalykų mokytojams;

                     30.3. 50 % - pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojams.

31. Mokytojui skiriamos nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti:

                      31.1. vadovavimas klasei, priklausomai nuo mokinių skaičiaus klasėje iki 3 val.;

                      31.2. mokinių ruošimas olimpiadoms, konkursams, sportinėms varžyboms,dalyvavimas gimnazijos renginiuose, edukacinių išvykų organizavimas ir dalyvavimas jose, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, edukainių erdvių puošimas, vadovavimas gimnazijos Darbo tarybai, metodinėms grupėms, mokyklos tarybai, prevencinių programų vykdymas, narystė gimnazijos savivaldoje, gimnazijos svatainės administravimas ir priežiūra, mokinių savivaldos koordinavimas, elektroninio dienyno spriežiūra ir administravimas – 0,5- 10 val.

32. Esant lėšų rezervui, mokytojui gali būti papildomai skiriamos nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti:

                                            32.1. mokinių konsultavimas – 0,25–0,5 val.;

                                            32.2. veikla įvairiose darbo grupėse (susirinkimai, komisijos, renginiai, projektai, olimpiados, konkursai, parodos ir kita nenumatyta veikla) – 0,5–10 val.

33. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, atskiru įsakymu nustato gimnazijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIS KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SADARA

 

34. Specialiųjų pedagogų, logopedų (toliau – specialieji pedagogai), dirbančių gimnazijoje pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas

3,76–4,2

3,99–4,46

4,02–4,5

4,13–4,62

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas

 

4,0–4,47

 

4,12–4,59

 

4,17–4,65

 

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas

 

4,61–5,16

 

4,68–5,23

 

4,86–5,45

 

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas

5,01–5,6

5,18–5,77

5,3–5,92

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas

5,73–6,38

5,79–6,46

5,94–6,64

          35. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems pedagogams, logopedams:

          35.1. didinami 5 procentais:

          35.1.1. teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;

          35.2. didinami 15–25 procentais, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, kitose gyvenamosiose vietovėse negu jų darbovietė;

          35.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.

          36. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau
kaip 25 procentais.

          37. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).


VII SKYRIUS

PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 38. Gimnazijoje dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Psichologo asistentas

4,09–4,18

4,13–4,21

4,16–4,25

4,21–4,3

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas

4,3–4,38

4,58–4,67

4,77–4,87

4,82–4,95

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

4,82–4,87

4,9–4,96

5,07–5,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

5,4 –5,55

5,45–5,61

5,64–5,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

5,95–6,14

6,1–6,29

6,26–6,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

6,71–6,93

6,91–7,13

7,07–7,28

39. Psichologų ir socialinių pedagogų pareiginės algos koeficientai gali būti didinami iki 20 procentų pagal gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.

40. Jeigu psichologų ir socialinių pedagogų veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau
kaip 25 procentais.

41. Psichologų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 40 valandų.

42. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.


VIII SKYRIUS

AUKLĖTOJŲ (KLASIŲ VADOVŲ) PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

 

43. Auklėtojų (klasių vadovų) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius

4,06–4,10

4,32–4,36

4,37–4,41

4,47–4,52

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius

4,34—4,37

4,42–4,47

4,5–4,54

Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis koncertmeisteris, vyresnysis akompaniatorius

4,74–4,79

4,81–4,86

5–5,05

Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas, akompaniatorius metodininkas

5,17–5,23

5,32–5,38

5,46–5,5

Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, akompaniatorius ekspertas

5,9–5,95

5,96–6,02

6,12–6,17

 

IX SKYRIUS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ VI, VII IR VIII SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAi


44. Pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

iki 10

3,8–5,95

10–15

3,83–6,65

daugiau kaip 15

3,93–7,35

 

X SKYRIUS

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojO ugdymui darbo apmokėjimas

 

45. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

iki 500

5,76–10,44

5,97–10,46

6,15–10,48

501 ir daugiau

7,16–10,5

7,45–10,65

7,66–10,8

46. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į gimnazijos ugdomų mokinių skaičių (einamųjų metų rugsėjo 1 dieną), pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

47. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–10 procentų:

47.1. atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

47.2. jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje.

48. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo
iki 20 procentų gali būti didinami gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pagal kitus gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.

49. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki 2019 m. kovo 1 d. pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

50. Jeigu gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

51. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui, praėjusių metų veikla pirmą kartą įvertinama iki 2019 m. kovo 1 d.

52. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnis, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2019 m. kovo 1 d. mokamas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. jiems nustatytas darbo užmokestis.

 

XI SKYRIUS

MOKYTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

 

53. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, taip pat 10 straipsnio 2 ir 3 dalis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedant mokytojų, dirbančių, pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, etatinio darbo apmokėjimą ir pareigybių skaičiaus biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše nuostatomis, atsižvelgiant į:

53.1. pagal atitinkamas ugdymo programas gimnazijoje dirbančių mokytojų kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus;

53.2. vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių;

53.3. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų valandų (kontaktinių ir nekontaktinių), vidutiniškai tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, kuris yra 1386.

54. Pareigybių skaičius gaunamas, kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus padalijus iš vidutinio kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičiaus, o iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. – minėtą dėmenį dar padauginus iš indeksavimo koeficiento, kuris lygus 0,9167.

55. Šiš indeksavimo koeficientas (0,9167) nustatytas, atsižvelgiant į tai, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas yra įvedamas dviem etapais. Įvedant etatinį darbo apmokėjimą, kiekvienai formuojamai pareigybei įvedamos papildomos apmokamos nekontaktinės valandos
(iš viso 252 per mokslo metus):

55.1. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 126 valandos per mokslo metus;

55.2. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. – dar 126 valandos per mokslo metus.

56. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. finansavimas bus skiriamas 1386 metinėms valandoms, todėl pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.) nustatytas pareigybių skaičius bus mažesnis, nei įvedus etatinį darbo apmokėjimą visa apimtimi, ir sudarys 91,67 proc. galutinio pareigybių skaičiaus, kuris bus suformuotas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Minėtas indeksavimo koeficientas (0,9167) apskaičiuotas iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., nustatytą finansuojamų valandų skaičių vienai pareigybei (1386 val.) padalijus iš pareigybei nustatyto valandų skaičiaus (1512 val.), apibrėžiančio vienos mokytojo pareigybės darbo krūvį. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. šis indeksavimo koeficientas nebus taikomas, nes etatinis darbo apmokėjimas bus įgyvendinamas visa apimtimi ir bus finansuojamas visas pareigybei nustatytas valandų skaičius (1512 val.).

 

XII SKYRIUS

PREMIJOS, MATERIALINĖS PAŠALPOS

 

57. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų: už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

58. Premijos darbuotojams gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus:

58.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis – iki 300 eurų;

58.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą arba paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, veiklą ir veiklos rezultatus įstatymo nustatytų švenčių progomis.

59. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

60. Premijos skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

61. Konkretų premijos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato gimnazijos direktorius.

62. Materialinės pašalpos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų:

62.1. dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio (sugyventinio), vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos – iki 300 eurų;

62.2. mirus sutuoktiniui (sugyventiniui), vaikui – 235 eurai;

62.3. mirus tėvui, motinai – 145 eurai;

62.4. mirus darbuotojui, jo šeimos nariams išmokama 300 eurų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių prašymas raštu ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

62.5. esant ypač sunkiai materialinei padėčiai (gaisrų atvejai, kitos stichinės nelaimės, nelaimingi atsitikimai, susiję su pareigų vykdymu, šeimos narių palaikų pervežimas iš užsienio valstybių ir kiti) – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžių.

63. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria gimnazijos direktorius, neviršydamas gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.


XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Jeigu iki šios darbo apmokėjimo sistemos įsigaliojimo gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas buvo didesnis jiems taikomas iki šios darbo apmokėjimo sistemos įsigaliojimo nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas tol, kol asmuo eina tas pačias pareigas arba įstatymų nustatyta tvarka pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus sumažintas.

65. Iki darbo apmokėjimo sistemos įsigaliojimo į pareigas priimti darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

_____________________________

 

 

                                       

SUDERINTA
Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Darbo tarybos pirmininkė
Liucija Kravčenko

 <

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 08, 14:39:00
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>