Darbo tvarkos taisyklės

                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.

                                                                                                      įsakymu Nr. V1-200

 

 ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos vidaus darbo tvarką, kurios tikslas - sukurti mokinių ugdymosi  palankią darbo aplinką, apibrėžti bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, pedagogų, kitų darbuotojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų).

2. Darbo drausmė - tai kiekvieno darbuotojo pareiga sąžiningai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus administracijos nurodymus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti gimnazijos turtą.

3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - DK), ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, gimnazijos nuostatais, Kolektyvine sutartimi, direktoriaus įsakymais.

4. Šios Taisyklės nustato gimnazijos bendrąją vidaus tvarką, reikalavimus darbuotojų elgesiui bei darbo ir poilsio laiką darbuotojams (administracijai, kitiems darbuotojams, mokytojams ir  neformaliojo mokinių švietimo vadovams, pagalbiniam ir aptarnaujančiam personalui) ir mokiniams.

5. Šios Taisyklės privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį: administracijos darbuotojams, mokytojams ir  neformaliojo mokinių švietimo vadovams, pagalbiniam ir aptarnaujančiam personalui. Taisyklės numatytais atvejais privalomos ir mokiniams.

6. Gimnazijos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos instrukcijos. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų pareiginiai nuostatai (pareigybių aprašymai).

7. Asmuo, priimamas dirbti gimnazijoje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, Kolektyvine sutartimi, darbo saugos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais (pareigybės aprašymais).

8. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

9. Už gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako direktorius. Šių Taisyklių įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

 

II. PERSONALO PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

10. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu LR  švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V-1688, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių sferą.

11. Į darbą darbuotojas priimamas pagal darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir gimnazijos direktoriaus susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, profesijos,  kvalifikacijos darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikantis nustatytos darbo tvarkos. Gimnazijos direktorius įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas,  numatytas LR Darbo kodekse, kolektyvinėje sutartyje, šalių susitarimu  nustatytuose norminiuose aktuose.

12. Darbo sutartys gali būti sudaromos terminuotos arba laikinos. Jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, sudaroma neterminuota darbo sutartis, išskyrus atvejus, kai darbuotojui yra skiriamas bandomasis laikotarpis iki trijų mėnesių arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo.

13. Priimamas į darbą asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 • išsilavinimą, patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymą
 • pažymą apie sveikatos būklę;
 • nuotrauką (3x4) darbo pažymėjimui.

14. Sudarydamas darbo sutartį, direktorius arba įgaliotas jo asmuo privalo  priimamą  asmenį  supažindinti su būsimu darbu, darbo apmokėjimo sąlygomis, su pareiginiais nuostatais ir  su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis. Darbuotojas, prieš  pradėdamas dirbti, privalo  asmeniškai išklausyti nustatytus darbų saugos instruktavimus. Susipažinimą su visais išvardintais norminiais dokumentais darbuotojas patvirtina parašu tam skirtuose žurnaluose.

15. Priimant darbuotoją į antraeiles pareigas, darbuotojas privalo pateikti pažymą iš pagrindinės darbovietės apie darbo grafiką.

16. Darbuotojui prieš pirmos darbo dienos pradžią įteikiamas darbo pažymėjimas, kurio gavimą darbuotojas  patvirtina parašu tam skirtame žurnale:

16.1. darbuotojas darbo pažymėjimą privalo nešiotis ar laikyti darbo vietoje;

16.2. darbuotojas, praradęs ar sugadinęs darbo pažymėjimą,  privalo apie tai  pranešti sekretorei ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sekretorė išduoda kitą darbo pažymėjimą;

16.3. kontroliuojančių institucijų reikalavimu darbuotojas privalo pateikti darbo pažymėjimą;

16.4. darbo pažymėjimo galiojimo terminas baigiasi pasibaigus darbo sutarties terminui, kuris nustatomas gimnazijos kolektyvinėje sutartyje;

16.5. išeidamas iš darbo, darbuotojas privalo visiškai atsiskaityti su gimnazija ir grąžinti darbo pažymėjimą sekretorei.

17. Darbuotojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į darbą,  privalo pranešti gimnazijos direktoriui iš anksto arba tą pačią dieną.

18. Nutraukti darbo sutartį leidžiama Darbo kodekse nustatytais atvejais ir numatyta tvarka. Atleidimo data yra paskutinė darbo diena.

 

III. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO, MOKINIŲ ATVYKIMO, IŠVYKIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKA 

19. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės nustatyta tvarka.

20. Iki einamųjų metų kovo 1 d. gimnazijos administracija, atsižvelgdama į gimnazijos projektinį pajėgumą ir higienines normas, ateities perspektyvas,  pateikia švietimo ir sporto skyriui planuojamą maksimalų klasių komplektų skaičių kitiems mokslo metams.

21. Klasių komplektavimas baigiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

22. Mokiniai, pareiškę norą mokytis gimnazijoje, turi pateikti šiuos dokumentus: a) prašymą (už mokinius iki 14 m. prašymą rašo tėvai (globėjai,rūpintojai), mokinio asmens dokumento kopiją, b) pažymėjimą apie mokymosi  pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

23. Išvykimas iš gimnazijos:

23.1. išvykstančiųjų iš gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų;

23.2. mokinys, iki išvykdamas iš gimnazijos, pateikia direktoriui atsiskaitymo lapą;

23.3. mokiniui išduodama pažyma apie jo mokymosi rezultatus;

23.4. direktoriaus pavaduotoja ugdymui: a) informuoja apie mokinio išvykimą mokyklą, į kurią jis ruošiasi vykti; b) išbraukia mokinį iš sąrašų mokinių duomenų bazėje, c) pateikia duomenis apie išvykusius ir atvykusius mokinius Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

24. Mokinių priėmimas į gimnaziją ir išvykimas iš jos įforminamas sutartimi ir direktoriaus įsakymu.

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

25. Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, taip pat ir kiti jam prilygintini laikotarpiai  (pvz., tarnybinės komandiruotės). Gimnazijos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Darbuotojų darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Kiekvienas gimnazijos darbuotojas yra atsakingas už savalaikį asmens, pildančio darbo laiko apskaitos žiniaraštį, informavimą apie savo darbo laiko pasikeitimus.

26. Į darbo laiką įeina: faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas; laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti; pertraukos darbe, kurios pagal galiojančius teisės aktus yra įskaitomos į darbo laiką; privalomų medicininių apžiūrų laikas; nustatyta tvarka įforminta stažuotė, kvalifikacijos kėlimas; nušalinimo nuo darbo laikas (įskaitomas tik išimtiniais atvejais, t. y. jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos - būti darbo vietoje, laikytis darbo režimo, darbo tvarkos taisyklių); prastovos laikas; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

27. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta, neatvykimas į darbą administracijos leidimu; valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos; nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

28. Darbo laikas ir pietų pertraukos administracijos ir kitiems darbuotojams nustatomas darbo grafikuose.

29. Darbuotojas gali dirbti pagal individualų darbo grafiką, patvirtintą gimnazijos direktoriaus.

30. Ne visą darbo dieną ir ne visą darbo savaitę turi teisę dirbti tie, kuriems darbo laikas nustatomas pagal DK 146 straipsnį:

30.1. darbuotojo ir gimnazijos direktoriaus susitarimu;

30.2. darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal sveikatos įstaigos išvadą;

30.3. pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai (motinos, pateikusios direktoriui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginančios vaiką, kol jam sukaks vieneri metai), krūtimi maitinančiai moteriai (motinos, pateikusios direktoriui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina ir maitina savo vaiką iki vienerių metų), darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

30.4. darbuotojo iki aštuoniolikos metų reikalavimu;

30.5. neįgaliojo reikalavimu pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą;

30.6. darbuotojo, slaugančio sergantį šeimos narį, reikalavimu pagal sveikatos įstaigos išvadą.

31. Vadovaujantis DK 214 straipsniu, gimnazijos darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, gali būti suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis, kad jam būtų suteiktos papildomos poilsio dienos per mėnesį ar sutrumpinamas darbo laikas per savaitę, direktoriui rašo prašymą, kuriame nurodo, kuriomis mėnesio dienomis norėtų gauti poilsio dienas (pvz., paskutinį mėnesio darbo penktadienį), taip pat pateikia vaikų gimimo liudijimu kopijas. Papildomų poilsio dienų suteikimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Ši nuostata netaikoma mokytojams, kurie dirba nepilną darbo savaitę arba turi mažesnį kaip 32 savaitinių valandų darbo krūvį .

32. Gimnazijos pedagoginiam personalui nustatyta penkių darbo dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis). Mokytojų pedagoginio darbo laiką ir vietą reglamentuoja patvirtinti pamokų, neformaliojo švietimo, konsultacijų  tvarkaraščiai bei darbo grafikai.

33. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto  DK 186 straipsnio 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

 • Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas DK 186 straipsnio 2 dalyje.
 • Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto DK 186 straipsnio 2 dalyje.

34. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba gimnazijoje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.

35. Atsižvelgiant į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, darbuotojas turi teisę darbo metu daryti trumpalaikes poilsio pertraukas.

36. Darbuotojai, palikdami savo darbo vietą gimnazijoje darbo tikslais, turi apie tai informuoti gimnazijos direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti gimnazijos direktoriaus sutikimą.

37. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti gimnazijos direktorių, jam nesant, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai  apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

38. Gimnazijos pamokų laikas:

    - mokiniams - nuo 8.00 val. iki 15.35 val.
    - pamokos trukmė:
      1 kl. – 35 min.
      2-8, I-IV g. kl. – 45 min.
    - pertrauka tarp pamokų – 10, 10, 15, 30, 10 min.

39. Gimnazijoje nedirbama DK (162 str.)  nustatytomis švenčių dienomis.

40. Vadovaujantis DK 153 straipsnio nuostatomis, švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

41. Kasmetinės atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal padalinių pateiktus atostogų grafikus. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas gimnazijos direktoriaus įsakymu, esant darbuotojo sutikimui.

42. Pedagogams kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus  suteikiamos birželio-rugpjūčio mėnesiais (mokinių atostogų metu).

43. Gimnazijos darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku, nei numatyta atostogų grafike, motyvuotus prašymus pateikia direktoriui prieš 2 savaites iki atostogų pradžios.

44. Kasmetinės, tikslinės atostogos gimnazijos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir gimnazijos norminių dokumentų nustatyta tvarka.

45. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir gimnazijos kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka.

 

V. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

46. Ugdymo organizavimo tvarka nustatoma iki einamų metų liepos 1 d. remiantis bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro.

47. Ugdymo organizavimo tvarkai nustatyti sudaroma darbo grupė iš mokinių, mokytojų, administracijos atstovų, kuri iki einamųjų metų gegužės  1 d. projektą pateikia direktoriui, mokytojų tarybai ir iki birželio 1 d. gimnazijos tarybai.

48. Mokinių atostogų metu organizuojama kabinetų ir klasių pasirengimo darbui apžiūra. Apžiūrą vykdo administracija ir profsąjungos atstovas.

49. Dalykų mokytojai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pristato direktoriaus pavaduotojai ugdymui savo dalykų teminius planus, modulių, pasirenkamųjų dalykų, laikinųjų grupių, neformaliojo švietimo programas.

50. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia tvirtinti direktoriui individualias programas, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas, kartu su parengtu sąrašu, kuriame nurodomas dalykas, programą rengusio mokytojo vardas, pavardė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsako už teminių planų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, laikinųjų grupių bei neformaliojo švietimo programų atitikimą reikalavimams.

51. Neformaliojo ugdymo, pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla ir jų mokymo organizavimas:

51.1. pasirenkamųjų dalykų ir modulių poreikis tiriamas iki balandžio mėnesio;

51.2. pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla pateikiama  mokiniams iki gegužės mėnesio;

51.3. mokiniai pasirinkimų prašymo formą pateikia iki mokslo metų pabaigos.

52. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarka:

52.1. mokinių pasiekimai vertinami ir informacija apie mokinių padarytą pažangą jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama remiantis gimnazijos parengta tvarka.

 

VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 

53. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

54. Gimnazijoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, akademinei įstaigai būdinga darbo atmosfera.

55. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

56. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.

57. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu. 

58. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

59. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius gimnazijos išteklius.

60. Gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams  rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

61. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.

62. Darbuotojams draudžiama:

62.1 darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų.

62.2 leisti pašaliniams asmenims naudotis gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga bei priemonėmis.

62.3 leisti likti gimnazijos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.

62.4 vartoti necenzurinius žodžius ir posakius;

62.5 rūkyti gimnazijos patalpose ir teritorijoje;

62.6 smurtauti, įžeidinėti, niėkinti kito žmogaus garbę ir orumą.

63. Mokytojų darbo tvarkos bendrosios nuostatos:

63.1. be administracijos leidimo nekeisti pamokų, užsiėmimų laiko, tvarkaraščio, nevaduoti vienas kito;

63.2. į darbą atvykti ne vėliau kaip likus 10 min. iki pamokos ar užsiėmimo pradžios ir paruošti pamokai reikalingas mokymo priemones, susipažinti su skelbimais ir informacija mokytojų kambaryje;

63.3. nuskambėjus skambučiui, mokytojas, turintis pamoką, nedelsiant eina ją dėstyti;

63.4. būti pasiruošus kiekvienai pamokai, užsiėmimui: žinoti tikslus ir uždavinius, metodus ir priemones, racionaliai suplanuoti darbo laiką ir kt.;

63.5. mokytojas atsako už drausmę ir tvarką pamokoje. Pamokos ir kiti užsiėmimai vedami tvarkingoje, išvėdintoje klasėje. Pastebėjęs, kad klasėje sugadintas inventorius ar yra kitų trūkumų, turi nedelsiant informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, jai nesant, direktorių;

63.6. elektroninį dienyną pildo vadovaudamasis elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, direktoriaus pavaduotojos ugdymui nurodymais. Gimnazijos darbuotojams, turintiems prisijungimo prie el. dienyno slaptažodį, draudžiama jį atskleisti kitiems asmenims arba sudaryti palankias sąlygas jam sužinoti;

63.7. el.dienyną pildo pamokų (užsiėmimų) metų ar po kiekvienos pamokos (užsiėmimo). Užrašo pamokos (užsiėmimo) temą, namų darbus. Sužymi nedalyvavusius ar pavelavusius mokinius, jų vertinimus, pastabos mokiniams ir kt.;

63.8. perduoti mokiniui kabineto raktą;

63.9. draudžiama palikti mokinius be priežiūros, išsiųsti mokinius iš pamokos įvairiais reikalais (atsinešti sąsiuvinį ir t.t.);

63.10. baigiantis pamokai pasirašo mokinio, atsakingo už pamokų lankomumo apskaitą, pateiktam sąsiuvinyje, kuriame būtų pažymėti neatvykę ar pavėlavę mokiniai;

63.11. pertraukų metu mokiniai klasėse (kabinetuose) nepaliėkami, patalpos vėdinamos, išjiungiama elektra, kiti prietaisai, patalpos užrakinamos;

63.12. pastebėjęs negaluojantį mokinį, mokytojas siunčia jį pas gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę. Negaluojantįjį lydėti skiriamas kitas mokinys. Apie tokį atvejį po pamokos informuojama direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

63.13. mokytojas gerbia mokinį, nenaudoja fizinio ir psichologinio smurto, nevaržo jo teisių, rašto darbus mokiniams grąžina ne vėliau kaip po dviejų savaičių;

63.14. kūno kultūros, technologijų mokytojai neatleidžia mokinių , kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (serga, neturi aprangos ar pan.). Jie turi stebėti pamoką;

63.15. mokytojas, organizuojantis pamoką ar renginį už mokyklos teritorijos ribų, turi gauti direktoriaus pavaduotojos ugdymui leidimą. Jo išvykimas su mokiniais įforminamas direktoriaus įskymu;

63.16. mokytojas privalo susipažinti pasirašant su gimnazijos direktoriaus įsakymais, skelbimų lentoje iškabintais skelbimais ir pranešimais;

63.17. mokytojas negali išleisti mokinių iš pamokos su kitais asmenimis, išskyrus atvejus, kai administracija duoda sutikimą;

63.18. praleidęs ar pavėlavęs į pamokas (užsiemimus), mokytojas parašo direktoriui pasiaiškinimą (jei nėra nedarbingumo)

63.19 mokinio išvarymas ir išsiuntimas iš pamokos laikomas darbo drausmės pažeidimu.

 

VII. KLASĖS VADOVO DARBO TVARKOS BENDROSIOS NUOSTATOS 

64. Tvarko klasės dienyną pagal nurodytus paaiškinimus.

65. Tvarko mokinių asmens bylas ir kitus dokumentus.

66. Veda lankomumo apskaitą, rūpinasi ugdytinių pamokų lankomumu, reikalauja, kad praleidę pamokas, mokiniai pristatytų raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) ar gydytojų paaiškinimą. Mokiniai, nuolat nepateisinantys praleidžiamų pamokų, lankomi namuose, surašomi aktai, kurie pristatomi direktoriui.

67. Palaiko ryšius su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja savo klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus. Domisi ugdytinių gyvenimo ir buities sąlygomis, specialius poreikius turintiems ir remtiniems moksleiviams pagal galimybes suteikia reikalingą paramą.

68. Stebi, susipažįsta ir ugdo mokinius. Vertina ir skatina moksleivių pasiekimus.

69. Apie nedrausmingą ir nepažangų mokinį praneša tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nereaguoja, kreipiasi į gimnazijos administraciją.

70.Ugdo moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja dorovę, sveiką gyvenseną, kontroliuoja auklėtinių aprangą, išvaizdą ir tvarką, vysto socialinės rūpybos veiklą.

71.Organizuoja savitvarkos darbus klasėje, gimnazijoje. Drauge su savo mokiniais tvarko jiems paskirtą gimnazijoje ir jos teritorijoje aplinką, dalyvauja įvairiose talkose.

72. Prižiūri, kaip moksleiviai laikosi gimnazijos nuostatų.

73. Organizuoja saugaus elgesio instruktažus ir daro žymėjimus klasės dienyne.

74. Rodo iniciatyvą užklasinei veiklai organizuoti. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą gimnazijos veikloje ir renginiuose, organizuoja ugdymo valandėles.

75. Po mokytojų tarybos posėdžio klasės vadovas supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) su pusmečio, metiniais rezultatais. Jei mokinys liko kurso kartoti, gavo papildomus darbus ar išbrauktas iš mokinių sąrašų, klasės vadovas per 3 dienas po mokytojų tarybos posėdžio turi supažindinti moksleivius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su metiniais rezultatais, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu, išreikalauti tėvų (globėjų, rūpintojų) parašo pranešime.

76. Jei auklėtinis nutraukia mokymosi sutartį, klasės vadovas sutvarko šiuos dokumentus:

76. 1paima tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą direktoriaus vardu (motyvuotai nurodant tolimesnę moksleivio veiklą);

76.2. atsiskaitymo lapelį su biblioteka, vadovėlių fondu ir mokytojais;

76.3. pateikia sekretorei mokymosi įvertinimus pažymai užpildyti;

76.4. asmens bylą paruošia persiuntimui;

76.5. dienyne pažymi apie mokinio išvykimą.

77.Baigiantis mokslo metams, klasių vadovai sutvarko dienyną, į bylą įrašo reikiamus duomenis, pažymi apie apdovanojimus ir nuobaudas. Visą dokumentaciją įteikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

78. Visuose gimnazijos, miestelio , rajono, miesto ar respublikos renginiuose, kuriuose dalyvauja jo klasė, privalo dalyvauti ir klasės vadovas.

79. Įvykus incidentui gimnazijoje, klasės vadovas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) tą pačią dieną apie jo vaiko dalyvavimą tame incidente.

80. Klasės vadovas apie nesimokančius ir nedrausmingus mokinius informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) . Jei mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir toliau nesirūpina auklėjimu, klasės vadovas gali prašyti svarstyti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) Vaiko gerovės komisijoje, mokytojų ar gimnazijos tarybos posėdžiuose.

81. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, klasės vadovas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimus neigiamus pusmetinius pažymius.

82. Rūpinasi mokinių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, galimybes ir interesus. Domisi ir žino kiekvieno mokinio sveikatos būklę, reikalui esant, informuoja apie tai dėstančius toje klasėje mokytojus.

83. Imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja gimnazijos socialinį pedagogą, psichologę asistentę, Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojus, gimnazijos administraciją.

84. Rūpinasi klasės mikroklimatu, padeda spręsti auklėtinių tarpusavio santykių problemas, dalyvauja ugdytinių pokalbiuose su administracijos darbuotojais, policijos ar kitais pareigūnais.

85. Organizuoja ekskursiją ar turistinį žygį tik gavęs direktoriaus leidimą ir gerai susipažinus su ekskursijų organizavimo nuostatais. Apie ekskursijos organizavimą prieš dvi savaites praneša direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

86. Prieš išvykstant į ekskursijas, žygius klasės vadovas praveda instruktažą, atsispaudina iš elektroninio dienyno ir surenka mokinių parašus, paruošia visus reikalingus dokumentus pagal ekskursijų ir turistinių žygių nuostatus.

87. Padeda mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį, teikia ugdytiniams profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

88. Klasių vadovas taip pat vykdo ir kitus gimnazijos vadovų teisėtus reikalavimus.

 

VIII. MOKINIŲ TEISĖS 

89. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

90. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.

91. Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę  ir sveikatos priežiūros pagalbą.

92. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

93. Gauti geros kokybės ugdymą.

94. Burtis į mokinių organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę ir socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

95. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.

96. Poilsiauti ir leisti laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą ir poreikius.

97. Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis, mokomaisias kabinetais, choreografijos klase, valgykla, internetu, vadovėliais ir grožine literatūra.

98. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

99. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą.

100. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymo(sį) krūvį ir darbo vietą.

101. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis teisėmis bei laisvėmis.

 

IX. MOKINIŲ PAREIGOS 

102. Sudarius mokymo(sį) sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

103. Lankyti gimnaziją, nevėluoti į pamokas, stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius.

104. Mokytis iki 16 metų pagal privalomąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

105. Atidžiai klausytis mokytojo aiškinimo, kruopščiai ir savarankiškai atlikti visas jo užduotis, drausmingai elgtis pamokų metu.

106. Tvarkingai elgtis gimnazijoje, namie, gatvėje.

107. Sutikus mokytojus, kitus gimnazijos darbuotojus, svečius, pažįstamus bei draugus sveikintis su jais.

108. Būti mandagiam su vyresniaisiais, visada užleisti jiems vietą, duoti kelią.

109. Rūpestingai saugoti ir tausoti gimnazijos ir kitą valstybinį turtą, savo, draugų bei pažįstamų daiktus.

110. Tvarkingai ir pagarbiai naudotis gimnazijos inventoriumi.

111. Globoti gamtą, visur laikytis švaros. Kasdien daryti rytinę mankštą, visada laikytis asmens higienos taisyklių, saugoti savo sveikatą, nerūkyti, nesisvaiginti alkoholiu, narkotikais ar psichotropinėmis medžiagomis.

112. Gerbti tėvus (globėjus, rūpintojus), jiems padėti namų reikaluose, klausyti vyresniųjų ir padėti jaunesniems šeimos nariams.

113. Pamokų metu klausyti mokytojų aiškinimo, dalyvauti pamokos darbe, vykdyti mokytojo nurodymus.

114. Sugadinus gimnazijos inventorių suremontuoti arba pakeisti nauju (savo lėšomis).

115. Pertraukų metu išeiti iš klasės, budintiesiems klasę vėdinti, paruošti ją naujai pamokai, atsakyti už tvarką klasėje.

116. Pertraukų metu gimnazijos koridoriuose, valgykloje, rūbinėje ir kitose gimnazijos patalpose elgtis kultūringai, nebėgioti, nešūkauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir draugų saugumui, negadinti inventoriaus ir patalpų.

117. Gimnazijos valgykloje maitintis pagal nurodytą grafiką, laikytis higieninių reikalavimų, tausoti valgyklos inventorių, kultūringai elgtis. Į gimnaziją draudžiama atsinešti rūkalus, narkotines ir psichotropines medžiagas, svaiginamuosius gėrimus, degias, nuodingas, sprogstamas ir kitas mokymuisi nereikalingas medžiagas.

 

X. MOKINIŲ SKATINIMAS 

118. Siūlyti skatinti mokinį gali klasės vadovas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.

119. Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus:

 • atstovavimą gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne gimnazijos organizuotuose renginiuose;
 • gerą mokymąsi ir elgesį;
 • aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose;
 • aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje;
 • pagalbą klasės vadovui, mokytojams;
 • gerą budėjimą;
 • pagalbą tvarkant gimnaziją.

120. Skatinimo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą.

121. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

 1. padėka (raštu arba žodžiu);
 2. dovana;
 3. nuotraukos patalpinimu gimnazijos geriausiųjų stende.

122. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu.

 

XI. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

Mokiniams draudžiama:

123. Keiktis, rūkyti, tabako ar elektroninės cigaretes vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.

124. Žaisti azartinius žaidimus, organizuoti mainus, prekybą, vestis pašalinius asmenis į gimnaziją.

125. Teršti gimnazijos patalpas ir aplinką, lakstyti, išdykauti, triukšmauti, vaikščioti ar važinėti dviračiais per gėlynus ar veją.

126. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą, pasisavinti svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių.

127. Meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti, savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei.

128. Atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus: alkoholinių, energetinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, tabako ar elektroninių cigarečių, ginklų (ir žaislinių), peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų medžiagų.

129. Pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais.

130. Išeiti iš pamokų be mokytojo leidimo.

131. Be gimnazijos administracijos leidimo išvykti į ekskursijas.

132. Palikti pinigus, kitus vertingus daiktus rūbinėje.

133. Netinkamai besielgiantiems mokiniams gali būti taikomos šios drausminės nuobaudos:

 • gimnazijos darbuotojo pastaba žodžiu;
 • pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais , rūpintojais);
 • pokalbiai ir svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
 • gimnazijos direktoriaus pastaba (raštu, įsegant į asmens bylą);
 • gimnazijos direktoriaus papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą);
 • gimnazijos direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą);
 • šalinimas iš gimnazijos (gimnazijos tarybos sprendimu).
 • siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės saugumą, mokyklos darbuotojai gali taikyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 pritartų Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams šias poveikio priemones:
  • pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
  • iškviesti gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą atstovą;
  • organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
  • panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

134. Taikant poveikio priemones vadovaujamasi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams ir kitais teisės aktais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaiko žmogiškojo orumo, individualizavimo, visapusiškumo, pagarbos ir protingumo principais.

 

XII. BUDĖJIMO TVARKA 

135. Mokytojų budėjimo organizavimas:

135.1. mokytojai budi pertraukų metu. Budėjimas pradedamas 7.50 val. ir baigiamas po pamokų;

135.2. budima paskirtose vietose pagal sudarytą grafiką;

135.3. budintis mokytojas, nuskambėjus skambučiui iš pamokos eina į jam paskirtą budėjimo vietą. Nuskambėjus skambučiui į pamoką eina dėstyti pamokas;

135.4. budintis mokytojas be administracijos leidimo negali keisti budėjimo grafiko ar paskirtos vietos.

136. Budinčio mokytojo pareigos:

136.1. prižiūrėti tvarką ir drausmę pertraukų metu. Neleisti mokiniams bėgioti po koridorių, garsiai šūkauti, stumdytis, šiukšlinti;

136.2. taupyti elektros energiją, vandenį, saugoti gimnazijos inventorių;

136.3. nedelsiant informuoti administraciją apie gimnazijos turto gadinimo atvejus, mokinių traumas, muštynes ar kitus ypatingus atvejus;

136.4. supažindinti mokinius su budėjimo tikslais ir tvarka.

137. Mokinių budėjimo tvarka:

137.1. mokinių budėjimas pradedamas 7.50 val. ir baigiamas 15.00 val.;

137.2. budėjimo grafiką klasėms sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

137.3. budinčių mokinių grafiką klasei sudaro klasės vadovas ir kontroliuoja jo vykdymą;

137.4. budintys mokiniai teikia informaciją apie gimnaziją svečiams, yra mandagūs ir paslaugūs;

137.5. nevartoja fizinio ir psichologinio smurto prieš mokinius, kurie pažeidinėja tvarką, neklauso nurodymų;

137.6. informuoja administraciją arba klasės vadovą apie mokinius, kurie nedrausmingi, nesilaiko tvarkos, nevykdo budinčiųjų reikalavimų;

137.7. padeda parengti patalpas popamokiniams renginiams,

137.8. 15.00 val. už budėjimą atsiskaito budinčiam mokytojui.

 

XIII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

138. Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai turi būti tinkamos išvaizdos, jų apranga – švari ir tvarkinga, dalykinio stiliaus.

139. Gimnazijos mokiniai turi vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą. Patalpoje būti be kepurės ir striukės. Sportinį kostiumą dėvėti tik per kūno kultūros ir šokio pamokas.

140. Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, gimnazijos mokytojo, darbuotojo ar mokinio apranga ir išvaizda neatitinka reikalavimų, įpareigoja gimnazijos mokytoją, darbuotoją ar mokinį ateityje rengtis tinkamai.

 

XIV. ELGESIO REIKALAVIMAI 

141. Gimnazijos mokytojai, mokiniai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją.

142. Gimnazijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, mokytojai, mokiniai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais.

143. Gimnazijos mokytojams, mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

 

XV. GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

144. Gimnazijos mokytojui ir darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

145. Gimnazijos mokytojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

146. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems gimnazijos mokytojams, mokiniams ir darbuotojams.

147. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant gimnazijos darbo organizavimą.

 

_____________________

SUDERINTA
Profesinės sąjungos pirmininkė

Gerda Maskoliūnienė

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Sau 23, 10:00:39
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>