Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos direktorės

2020 m. rugpjūčio 3  d. įsakymu

 Nr. V1-83

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnaziją (toliau – mokykla) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į mokyklą, kurios savininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybė, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir vaikų priėmimą ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2. Priimdama mokinius Jašiūnų „Aušros“ gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“) ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokslo metams nustatymo.

3. Priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d.įsakymu Nr. V-1795.

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, suaugusiųjų klasių komplektų skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

5. Prašymai mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami mokykloje nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

6. Priėmimą vykdo mokyklos direktorė ir priėmimo komisija. Mokyklos direktorės sudarytos mokinių priėmimo komisijos sudėtis ir darbo reglamentas turi būti viešinami mokyklos interneto svetainėje.

 

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR JOS VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

7. Į Šalčininkų R. Jašiūnų „Aušros“ gimnaziją mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

8.  Į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

9. Priėmus visus, mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančius mokinius, ir esant laisvų vietų, į bendrojo ugdymo mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus arba mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

10.Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jam priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

11. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėjęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus(pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų įvertinimus).

12. Vaikai iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas, privalo lankyti mokyklą.

14. Mokinys tęsti mokslą priimamas, kai pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

13. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis mokykloje tik patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

14 Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo lavinimo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų  ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

15. Į  mokyklą pradėti  ugdytis  pagal ikimokyklinio ugdymo programą   priimamas 3-5  metų vaikas.

16. Į mokyklą pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą  priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų) prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sukaks 5 metai.

17. Į mokyklą pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vaikai priimami pagal prašymo padavimo datą.

18.Mokyklai vaiko tėvai (globėjai) pateikia:

18.1. prašymą mokytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą;

18.2. medicinos pažymą;

18.3. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

18.4. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo  pažymą,  jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

18.5. tęsiant mokymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje, pateikiamas tik prašymas, kuris registruojamas iš naujo Prašymų registre.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

19. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metai sukanka 7 metai.

20. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

21.Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinus vaiko pasiekimus, nustato jo atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

22. Mokyklai vaiko tėvai (globėjai) pateikia:

22.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

22.2. medicinos pažymą;

22.3. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

22.4. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

 

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

23. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, įgiję pradinį išsilavinimą.

24. Asmenys, naujai atvykę mokytis, mokyklai pateikia:

24.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I arba II dalį;

24.2. gimimo liudijimą ir jo kopiją;

24.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus;

24.4. priimami į 5 klasę asmenys pateikia pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų vertinimo aprašą.

25. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą mokykloje iki rugpjūčio31 d. pateikia mokyklos direktorei tik prašymą.

 

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

26. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.

27. Asmenys, naujai atvykę mokytis, mokyklai pateikia:

27.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;

27.2.atitinkamą išsilavinimą patvirtinantį pažymėjimą.

27.3.gimimo liudijimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jų kopijas;

27.4. medicinos pažymą.

28. Asmenys, baigusieji pagrindinio ugdymo programą bei norintys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą mokykloje prašymus mokyklos direktorei pateikia nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 

29. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo  programas įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

30. Abu sutarties egzempliorius pasirašo direktorė ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, kitas segamas į asmens bylą:  

30.1. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);

30.2. 14 – 18 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

30.3. mokymo sutartis registruojama mokykloje.

31. Sudarius mokymo sutartį, formuojama mokinio asmens byla:           

31.1. mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;

31.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių 13 priede  nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

32. Mokinių paskirstymą į klases (srautus) vykdo mokyklos mokinių priėmimo komisija vadovaudamasi šiais paskirstymo kriterijais:

32.1. mokiniai skirstomi į konkrečias klases eilės tvarka pagal priimtų mokinių sąrašą - paskirsto į nustatyto skaičiaus klases dedant brūkšnį suformavus pagal maksimalų nustatytą skaičių klasėje;

32.2. tuo atveju, kai mokinių skirstymas vykdomas atsižvelgiant į tėvų pateiktame prašyme nurodytą pageidavimą ir mokinių, norinčių patekti į konkrečią klasę pas konkretų mokytoją,skaičius yra didesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje atsižvelgiama į:

32.2.1.  prašymo, kuriame nurodytas konkretus mokytojas, pateikimo datą;

32.2.2. lyčių tolygų paskirstymą klasėje.

33. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu (ais).

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos direktorė.

35. Už Aprašo pažeidimus atsako mokyklos direktorė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir  ar panaikinamas Šalčininkų rajono Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos mokytojų ir darbo tarybos sprendimu.

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Informacija atnaujinta: 2020 Rgs 24, 15:32:45
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>