MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                 PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros” gimnazijos

                                                                                 Direktoriaus 2015 m. rugpjiūčio 31d.

                                                     įsakymu Nr.VI-199

 

 

 

 ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ ,,AUŠROS’’ GIMNAZIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

  1. I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros’’ gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas (toliau – Pareigybės aprašymas) reglamentuoja mokytojo, dirbančio gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, veiklos tikslus, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Mokytojas turi atitikti numatytus kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38 -1804).

3. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, savo pareigybės aprašymu, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

 

  1. II.                PAGRINDINIAI MOKYTOJO VEIKLOS TIKSLAI

 

4. Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, patirtį, įgytas žinias ir ugdymosi poreikius, sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti jo demokratines ir pilietines vertybines nuostatas, pažintinius ir komunikacinius gebėjimus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą, planuoti karjerą, padėti įgyti profesijos planavimo pagrindų.

 

  1. III.             MOKYTOJO TEISĖS

 

        5. Siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.

                   6. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

                   7. Būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

                   8. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.

         9. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

       10. Siūlyti gimnazijos direktoriui  kreiptis į Šalčininkų r. savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės mokiniui skyrimo, taip pat siūlyti gimnazijos direktoriui už gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

         11. Siūlyti gimnazijos direktoriui skirti skatinimo priemones mokiniui už jo pasiekimus, kūrybiškumą, mokymąsi, dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir kt.

12. Rengti ir siūlyti neformaliojo švietimo programas.

13. Vadovauti klasei.

14. Dalyvauti profesinių sąjungų ir asociacijų veikloje.

15. Teikti siūlymų ekspertams/vertinimo komisijai vertinant gimnazijos direktoriaus  ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą.

          16. Teikti gimnazijos vadovams siūlymų dėl gimnazijos, vaiko gerovės komisijos veiklos tobulinimo, ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo, ugdymo programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, pamokų krūvio mokytojams skirstymo, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo gerinimo, ugdymo aplinkos pritaikymo ir aprūpinimo reikiamomis mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis, atsižvelgiant į visų mokinių ugdymosi poreikius, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo veiksmingumą ir kita.

17. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

 

  1. IV.              MOKYTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

         18. Teisės aktų nustatyta tvarka mokytojas turi:

18.1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

gimnazijos direktorių, jam nesant, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar kitą atsakingą asmenį, imasi atitinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių.

18.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams(globėjams, rūpintojams), savo kultūrinei tapatybei, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai,  taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktų nustatytas atitinkamo ugdymo turinio perteikimas lietuvių kalba;

18.3. laikytis gimnazijoje nusistatytų etikos normų ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

18.4. tobulinti kvalifikaciją;

18.5. ugdyti remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

18.6. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;

18.7. gimnazijos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį;

18.8. drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo tikslų;

18.9. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;

18.10. planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

18.11. pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti;

18.12. tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;

18.13. rengti pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių  programas, nesant švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų;

18.14. mokyti mokinį namie, besigydantį stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis;

18.15. pritaikyti Bendrųjų programų dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

18.16. sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant imtis tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoti gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, jai nesant, direktorių ar kitą atsakingą asmenį;

18.17. pamačius nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojus, nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir pranešti apie įvykį gimnazijos direktoriui , jam nesant, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ar kitam atsakingam asmeniui;

18.18. dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus;

18.19. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

19. Sutikęs vadovauti klasei mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka:

19.1. supažindina klasės mokinius bei tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokinio elgesio, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis;

19.2. planuoja ir organizuoja vadovaujamos klasės veiklą ir renginius;

19.3. bendrauja ir bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, mokinių tėvais (globėjais,  rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, kartu su jais sprendžia mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;

19.4. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el. dienyną, asmens bylas ir kita);

19.5. padeda mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį, spręsti kitas ugdymosi ir mokymosi problemas;

19.6. stebi ir analizuoja mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pasiekimus, pažangą, pamokų lankomumą ir gimnazijos nustatyta tvarka informuoja apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus),

19.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už papildomas pareigas arba papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

!Informacija atnaujinta: 2015 Spa 13, 09:41:41
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu "Mano dienynas"
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>