Mokymo krūvio reguliavimo tvarka

PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Jašiūnų,,Aušros‘‘

gimnazijos direktoriaus

2015 m.sausio 2 d. įsakymu Nr.V1- 31

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS
MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašo paskirtis – apibrėžti mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 2013-2015 m. m. bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970.  
3. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimui telkiamos visos gimnazijos savivaldos institucijos, darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI

4. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis,  mažinti mokymo (-si) turinio apimtis.
5. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai:
5.1. skatinti  mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių mokymosi krūvius;
5.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(si) poreikių analize;
5.3. parengti ir reikalui esant koreguoti mokymosi krūvių reguliavimo tvarką.
6. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais:
6.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių amžiaus tarpsniams, turimai patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams;
6.2. tobulinama mokytojų kvalifikacija mokinio kompetencijų ugdymo, ugdymo individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo, dalykų integravimo, mokytis padedančio vertinimo, ugdymo proceso planavimo, refleksijos srityse;
6.3. efektyviai naudojami gimnazijos įsivertinimo, mokymosi krūvių reguliavimo priežiūros rezultatai, analizė, numatant tobulintinas sritis ir siekiant geresnės ugdymo kokybės;
6.4. mokymosi krūvis derinamas su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais.

III. MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKINIŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) FUNKCIJOS KRŪVIŲ REGULIAVIMO PROCESE

7. Gimnazijos direktorius:

7.1. inicijuoja mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių kontrolę;
7.2. užtikrina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą;
7.3. tenkina mokinių poreikius išnaudojant ugdymo plano galimybes;
7.4. tvirtindamas gimnazijos ugdymo planą analizuoja, kaip išnaudojamos Bendrųjų ugdymo planų teikiamos galimybės, kaip diferencijuojamas ugdymas, sudaromos laikinosios grupės, kaip vykdomas tvarkaraščio sudarymo reikalavimas.

8. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

8.1. vykdo sistemingą mokinių mokymosi krūvių apimčių kontrolę;
8.2. stebi ir reguliuoja mokinių namų darbų krūvį;
8.3. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą;
8.4. užtikrina kontrolinių darbų tikslingumą;
8.5.teikia metodinę pagalbą mokytojams mokymo(-si) krūvio reguliavimo klausimais;
8.6. sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius pagal reikalavimus;
8.7. teikia informaciją gimnazijos bendruomenei apie mokinių darbo krūvių reguliavimo tvarką ir rezultatus.

9. Mokytojai:

9.1. racionaliai planuoja pamokos laiką;     
9.2. individualiai konsultuoja mokinius likviduojant žinių spragas;
9.3. derina tarpusavyje kontrolinių darbų grafiką;
9.4. nustato vertinimo kriterijus;
9.5. taiko ugdymo naujoves ir aktyvius mokymo(si) metodus;
9.6. vykdo vidinę ir tarpdalykinę integraciją;
9.7. diferencijuoja ir individualizuoja  mokymą;
9.8. optimizuoja namų darbų krūvį.

10. Klasių vadovai:

10.1. sistemingai domisi ugdytinių mokymosi krūvių problemomis,  bendraudami su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
10.2. atlieka tarpininko vaidmenį tarp ugdytinių ir  mokomųjų  dalykų  mokytojų  atsiradus problemoms;
10.3. informuoja gimnazijos administraciją apie problemas, jei  jų nepavyksta išspręsti.

11.Pagalbos mokiniui specialistai:

11.1. teikia metodinę pagalbą mokytojui, siekiant pažinti mokinių individualumą;
11.2. palaiko ryšius su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir teikia jiems metodinę pagalbą;
11.3. atlieka tyrimus ir juos analizuoja;
11.4. aiškinasi mokymosi nesėkmių priežastis bei numato prevencines priemones.

12. Mokiniai:

12.1. bendradarbiauja su mokytojais,  informuodami  juos  apie  planuojamų  kontrolinių darbų skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų  namų darbų krūvius;
12.2. kreipiasi į klasės vadovą, jei iškyla problemų dėl šio Aprašo nesilaikymo;
12.3. bendradarbiauja su gimnazijos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų reguliavimo problemas;
12.4. produktyviai dirba, efektyviai išnaudoja pamokos laiką, nesukeldami drausmės problemų.

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai):

13.1. formuoja vaiko higienos įgūdžius;
13.2. kontroliuoja vaiko darbo ir poilsio režimą;
13.3. palaiko ryšius su vaiko klasės vadovu ir dėstančiais mokytojais, konsultuojasi.

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS ĮGYVENDINIMAS

14. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašui įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris kasmet koreguojamas.
15. Gimnazijos administracija  koordinuoja ir prižiūri Aprašo įgyvendinimą.

 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

1. Mokinių pamokų krūvis:

 • valstybės reguliuojamas ugdymo turinys įgyvendinamas pagal ugdymo planų lentelėse nustatytą privalomų savaitinių pamokų skaičių;
 • pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau pamokų kaip nurodyta atitinkamos klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus pamokų skaičius“ ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną;
 • privaloma socialinė veikla į minimalų savaitinių valandų skaičių neįskaitoma ir organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas;
 • atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami;
 • namų darbų skyrimas diferencijuojamas pagal mokinio gebėjimus ir galimybes;
 • namų darbų skyrimą  klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje;
 • kontroliniu darbu nelaikoma apklausa raštu –testas, trunkanti 10-15 minučių per pamoką;
 • mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę;
 • mokiniai, lankantys sporto mokyklas, bendru tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyko mokytojo ir klasės vadovo susitarimu bei direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų kūno kultūros pamokų ar jų dalies, atitinkančios pasirinktą sporto šaką. Mokinys privalo pateikti pažymą iš lankomos mokyklos, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, jei jam nėra sukakę 14 m. (nuo 14 m. prašymą, suderintą su vienu iš tėvų(globėjų, rūpintojų)), mokytojo sutikimą. Pusmečio pabaigoje mokinys laiko diferencijuotą įskaitą. Pažyma iš lankomos mokyklos pristatoma kiekvieną pusmetį. Nustojęs lankyti, informuoja klasės vadovą. Kontrolė pavedama dalyko mokytojui;
 • mokiniai, lankantys muzikos ar dailės mokyklas, gimnazijos vadovo įsakymu gali nelankyti meninės raiškos pamokų. Jie pateikia pažymą iš lankomos mokyklos (kiekvieną pusmetį), prašymą ir dalyko mokytojo pritarimą. Sprendimą priima gimnazijos vadovas. Nustoję lankyti šias mokyklas, mokiniai informuoja klasės vadovą;
 • gimnazija mokiniams, atleistiems nuo muzikos, dailės, kūno kultūros pamokų, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, veiklą bibliotekoje, savišvietą, namų darbų ruošimą, individualias konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Jei mokinio tvarkaraštyje tai yra pirma ar paskutinė pamoka, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus ir prisiėmus atsakomybę už jo saugumą (raštiškai), mokinys gali tų pamokų metu į mokyklą neateiti.

 2. Namų darbų skyrimo tikslai ir pagrindiniai principai:

 • namų darbų skyrimo tikslai yra  pakartoti, įtvirtinti, susisteminti, pagilinti mokomąją medžiagą, įtvirtinti praktinius gebėjimus.
 • namų darbų skyrimo principai yra  užduotys žodžiu ir raštu, individualios užduotys, referatų ir projektų ruošimas, praktinė veikla;
 • namų darbų užduotys gali būti:
  • trumpalaikės, kurias privaloma atlikti iki kitos dalyko pamokos;
  • ilgalaikės, kurias privaloma atlikti iki sutartos datos. Mokytojai gali skirti ilgalaikes    namų darbų užduotis ir laikyti jas atsiskaitomaisiais  darbais;
 • namų darbų užduotis mokytojai diferencijuoja, individualizuoja:
  • turintiems aukštą mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius užduotys;
  • neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos padedančios stiprinti savigarbą, įvertinti gautas žinias, šalinti mokymo(si) spragas namų darbų užduotys.

3. Mokytojai, dirbdami pamokoje, turi:

 • kelti tikslingus klausimus, kokybiškai komentuoti ir reaguoti į komentarus;
 • sugebėti suteikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą, kad mokinys žinotų, ką daryti toliau;
 • teikti ne tik akademines žinias, bet daugiau dėmesio skirti gebėjimų ugdymui ir vertinimui;
 • mokyti mokinius įsivertinti savo darbą pamokoje  ir vertinti kitų  mokinių darbą;
 • parinkti užduotis, sudarančias galimybes tobulėti kiekvienam;
 • mokyti mokinius išsikelti sau pamokos tikslus, atsižvelgiant į BUP ir į tai, ką jis gali: išmokyti argumentuotai išsakyti savo nuomonę.

 

4. Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų planavimas bei vykdymas       

Kontrolinis darbasmokinio žinių, gebėjimų patikrinimas, kuris paprastai atliekamas raštu: ne mažiau 30 min. trukmės savarankiškas projektinis, kūrybinis, laboratorinis arba kitoks raštu atliekamas darbas, skirtas patikrinti kaip išmokta dalyko programos dalis.
Savarankiškas darbas – darbas, kuriuo siekiama patikrinti, kaip mokinys įsisavino konkrečią temą. Atsiskaitomųjų darbų formos gali būti įvairios: atsiskaitymo raštu, žodžiu, referato ar kūrybinio darbo atlikimas, praktinių užduočių atlikimas.
4.1. kontrolinius darbus planuoja ir vykdo mokytojai. Grafikas sudaromas el. dienyne;
4.2.  kontrolinių darbų skaičius orientuojamas į ugdymo plane dalykui skirtų savaitinių pamokų skaičių;
4.3. kontrolinius darbus gali inicijuoti gimnazijos vadovai, kitos ugdymo priežiūrą vykdančios institucijos;
4.4. likus savaitei iki kontrolinio darbo mokytojas informuoja mokinius;
4.5. rekomenduojama likus savaitei iki pusmečio pabaigos neorganizuoti kontrolinių darbų.

 

 

!Informacija atnaujinta: 2015 Lap 04, 09:05:34
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>