Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu "Mano dienynas"
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO  PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

 1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas : pradinių klasių mokytojas.

 3. Darbo krūvis: 21 kontaktinė valanda.

 4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.4. gyvenimo aprašymą;

  6.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;

  6.7. praktinės patirties dokumentų kopiją;

  6.8. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.

 7. Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2017-09-15.

 8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 201 kabinetas

 9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.

 10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

  PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

   

   

  Direktorė                                                                                         Dalia Paltanavičienė

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS  PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

 1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas : ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

 3. Darbo krūvis: 36 val.

 4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.4.gyvenimo aprašymą;

  6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;

  6.7. praktinės patirties dokumentų kopiją;

  6.8.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.

 7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2017-08-30.

 8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 201 kabinetas

 9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.

 10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

  PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

   

   

  Direktorė                                                                                      Dalia Paltanavičienė

Informuojame, kad mūsų gimnazijoje nuo rugsėjo 1-os dienos atidaroma ikimokyklinio ugdymo grupė. Grupės darbo laikas nuo 7:30 iki 16:00.  
       Vaikų dienos režimas ir maitinimas atitinka sveikatos higienos normas (HN75: 2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai").

          Trumpėjančios dienos ir vėstantys orai kasdien mums primena apie artėjantį rudenį. Rugsėjo 1-oji – tai ne tik gražiausia rudens šventė, tai ir nauja pradžia, nauji planai, lūkesčiai, svajonės.

           Jašiūnų „Aušros“ gimnazija kviečia gimnazijos bendruomenę į 2017 m. Rugsėjo 1-osios šventę.
Programa:

9.00  –  iškilmingas  Rugsėjo 1-osios šventės atidarymas

10.00  –  10.45 klasės vadovo pamoka, skirta Lietuvos valstybingumo 100-čiui paminėti

11.00 – individualūs pokalbiai, susitikimai su mokinių tėvais (globėjais).

                                                                                        Administracija

Mokiniai, pageidaujantys 2017 09 01 atvykti į gimnaziją ir parvykti iš jos mokykliniu autobusiuku, pageidavimus individualiai pateikia direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Danutei Dzindziletienei el. paštu dadzin@gmail.com

Gerb. Tėveliai (globėjai),

netrukus prasidės mokslo metai, todėl mokiniai turėtų suskubti pasitikrinti sveikatą ir gauti vaiko sveikatos pažymėjimą. Kasmetinė apžiūra ir tyrimai reikalauja laiko ir gydytojo dėmesio, todėl nereikėtų atidėlioti apsilankymo pas gydytoją rugsėjo mėnesiui. Gydytojo išduotos pažymos prireiks ne tik pradėjus lankyti gimnaziją, bet ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas,  stovyklas, todėl verta iškart pasirūpinti kopijomis. 
       Prieš keletą metų sveikatos pažyma buvo patobulinta –  joje atsirado vieta odontologo  išvadoms. Todėl nepamirškite pasirūpinti, kad dantų gydytojas patikrintų vaiko dantų ir sąkandžio būklę bei tinkamai užpildytų pažymą.

Pažymas prašome pristatyti iki rugsėjo 15 d. savo klasės vadovui.

Informuojame, kad š.m. rugsėjo 8-ą dieną nuo 8 val. mūsų gimnazijoje lankysis fotografas, kuris įamžins gimnazijos mokinius ir mokytojus. Informaciją dėl siūlomų paslaugų ir įkainių suteiks klasių vadovai.

Artėjant mokslo metų pradžiai norime priminti, kad mūsų gimnazijoje yra privaloma vilkėti uniformą su ženkliuku. Uniformas ir mūsų gimnazijos ženkliukus galite įsigyti 8ToGo parduotuvėse (http://8togo.lt).

Dėmėsio! Šiais metais gimnazijoje veiks uniformų turgelis.
NORINTYS PARDUOTI netinkančią uniformą turėtų:
-ją išvalyti, išlyginti; 
-pakabinti ant pakabos, uždengti politileniniu maišeliu;
-ant lapuko užrašyti dydį, kainą;
-pristatyti direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Danutei Dzindziletienei iki rūgpjūčio 20 d. 8-16 val.  
NORINČIŲ NUPIRKTI uniformą lauksime uniformų turgelyje rugpjūčio 21-26 d. 9-12 val. socialinės pedagogės kabinete. 

 INFORMACIJA

APIE LAISVĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĘ (0.5 ETATO) ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą, elektroninio dienyno administravimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.Turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, gimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

2.8. Pretendento privalumai: vadybinio darbo patirtis; išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai); patirtis tarifikacijų, pamokų pasiskirstymo, žiniaraščių rengime.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą iš sodros patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

3.4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (priedas 2).

3.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentai  dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

4.1. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos administracijoje adresu J. Sniadeckio g. 8, LT-17249, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2017 m. birželio 29 d., atrankos data 2017 m. birželio 30 d. 11.00 val.

Įdarbinimas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

 Direktorė                                                                                                  Dalia PaltanavičienėPriedas 1
Priedas 2INFORMACIJA

APIE LAISVĄ ANGLŲ KALBOS  MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE  

1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.
2. Pareigybės pavadinimas : anglų kalbos mokytojas.
3. Darbo krūvis: 9 val.
4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4.gyvenimo aprašymą;
6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;
6.7.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.
7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2017-06-28.
8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 201 kabinetas
9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.
10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Direktorė                                                                                                 Dalia Paltanavičienė

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ LIETUVIŲ KALBOS  MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.
2. Pareigybės pavadinimas : lietuvių kalbos mokytojas.
3. Darbo krūvis: 17 val.
4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4.gyvenimo aprašymą;
6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;
6.7.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.
7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2017-06-28.
8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 201 kabinetas
9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.
10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 Direktorė                                                                                                 Dalia Paltanavičienė

Šiandien mūsų stovyklautojai lankėsi Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 5-oje komandoje, kurios kolektyvas mokiniams parengė naudingą ir įsimintiną programą. 
          Dieną pradėjome paskaita apie priešgaisrinę saugą, saugų elgesį prie vandens telkinių ir juose, taip pat mokiniai mokėsi suteikti pirmąją pagalbą.
          Toliau vyko ekskursija po gaisrinę, kurios metu mokiniams buvo papasakota apie ugniagesių gelbėtojų kasdienybę, parodyta technika, įranga, įrankiai bei įvairi apranga. Mokiniai turėjo galimybę ir patys pasijusti ugniagesio gelbėtojo vaidmenyje - pasimatuoti aprangą ir spec. drabužius, pasėdėti ugniagesių automobiliuose, išnešti žmogų iš degančios patalpos dėvint apsaugos priemones, užgęsinti gaisrą, bandant vandens čiurkšle pataikyti į taikinį.
          Po programos mokiniams buvo išdalintos atminimo dovanėlės su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atributika ir saldžios vaišės.
          Išvykos organizatorės Jana Kuzmičiova ir Danutė Dzindziletienė bei mokiniai labai dėkoja Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 5-osios komandos viršininkui Arūnui Dikčiui bei visai jo šauniajai komandai už turiningą bei nepaprastai įdomią dieną.Vasarėlė nubrido per lanką
Su drugeliais ant lino plaukų
Uogų krepšį paėmus į ranką,
Ji atėjo pasveikint vaikų.

                        V.Giedra

       Paskutinis skambutis ...Kartojasi jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris,žolė, triukšmas paukščių lizduose. 

       Šiuos mokslo metus mūsų gimnazijos pradinukai baigė neįprastai, netradiciškai. Vadovaujami neformalaus švietimo mokytojo Rimanto Giedraičio, mokiniai su klasių auklėtojomis paskutinį skambutį atšventė napakartojamoje dviejų dienų kelionėje – Klaipėda-Juodkrantė-Nida. Vaikai aplankė Tomo Mano namelį, Žvejo trobelę, Delfinariumą, Dinoparką. Vakare Juodkrantės miške, prižiūrimi miškininko, ant laužo kepė dešreles, dainavo smagias dainas. Kuršių nerijos nacionaliniame parke visos klasės pasodino po kalninę pušį.

       Ypatingai įsimintinos išleistuvės buvo ketvirtokams. Juos Nidos kopose netikėtai ,,užpuolė“ piratai ! Jie neketino paleisti ketvirtokų iš pradinukų būrio tol, kol negavo išpirkos – pradinės mokyklos pereinamojo rakto. Dinozaurų parke Radailiuose, visų dinozaurų akivaizdoje, ketvirtokai iškilmingai perskaitė ir įteikė testamentą trečiokams. Čia taip pat buvo įteikti padėkos raštai geriausiai besimokantiems ir aktyviausiems gimnazijos pradinukams.

       Visi pasveikino ketvirtokus nuskambėjus tam  vieninteliam, simboliniam, į nieką nepanašiam paskutiniam skambučiui... Į ką gi gali būti panašus pirmasis skrydis iš planetos, kur susiradai draugų, prisijaukinai savo lapę, o gal net atradai rožę, kuri tapo tau vienintelė pasaulyje?!

       Linkime šiltos,saulėtos vasaros bei nepakartojamų atostogų įspūdžių!

Gegužės 19 d. Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijoje vyko 2016-2017 m.m. Šalčininkų rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos. Mūsų gimnazijos berniukų komanda (O. Malickas, D. Mačiulis, E. Suckel, M. Bogdiun, A.Tumas, N. Chmieliauskas) užėmė komandinę Į-ąją vietą (945 taškai).

Individualioje įskaitoje geriausius rezultatus parodė 8 kl. mokinys Ovidijus Malickas, bendroje įskaitoje užėmęs I-ąją vietą ir surinkęs 244 taškus (I-oji vieta 60 m. bėgime, I-oji vieta 800 m. bėgime, II-oji vieta šuolio į tolį rungtyje (4,62 m.)). Dominykas Mačiulis užėmė I-ąją vietą šuolio įtolį rungtyje (4,74 m.). Bendroje įskaitoje surinkęs 213 taškus, Dominykas užėmė II-ąją vietą.

Mergaičių keturkovės komanda (O. Mordas, J.P. Jankauskaitė, A. Aleksejevaitė, S. Svetnickytė, A. Mankevičiūtė, K. Lavrinovič, J. Maslianikaitė) atsilikusi tik trim taškais nuo Eišiškių gimnazijos, užėmė U-ąją vietą (789 taškai).

Individualioje įskaitoje geriausiai pasirodė 7 kl. mokinė Olivija Mordas – 500 m. rungtyje ji užėmė I-ąją vietą, 60 m. bėgimo rungtyje – II-ąją vietą.

Mokinius treniravo kūno kultūros vyr. mokytojas Valentinas Kanapinskas. Didžiuojamės savo sportininkais!Gegužės 10 d. mūsų gimnazijoje vyko baudų ir tritaškių metimo konkursas, kuriame dalyvavo mūsų mokiniai ir svečiai iš Jašiūnų M. Balinskio gimnazijos. Mokiniai varžėsi baudų ir tritaškių metimų rungtyse. Džiaugiamės, kad visos prizinės vietos atiteko mūsų mokiniams: I-ąją vietą išsikovojo Andžej Kairys (VI g.kl.), II-ąją vietą – Ovidijus Malickas (8kl.), III-ąją vietą – Pavel Bogačiov (VI g.kl.). Mokinius treniravo kūno kultūros vyr. mokytojas Valentinas Kanapinskas. 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>